Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Tuyen dung Nha hang

Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

[PHP]Tạo trang Đăng ký - Đăng Nhập - Đăng xuất

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
MrGấu

MrGấu

    Trung cấp CSTH

  • Advance Member
  • PipPipPip
  • 508 Bài Viết:
Bạn đang làm một website? Site của bạn thuộc dạng chuyên nghiệp? hay nghiệp dư? ... thì cơ bản bạn cũng phải cần đến một trang đăng ký dùng để tạo tài khoản và trang đăng nhập dùng để truy nhập tài khoản đã đăng ký. Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ trình bày cách viết 1 trang đăng ký, đăng nhập cơ bản mà bạn có thể ứng dụng ngay.
1/ Tạo kết nối database:

Tạo file "mysql.php" có code như sau:
<?php
$db_host = "localhost"; // Giữ mặc định là localhost
$db_name	= 'demo';// Can thay doi
$db_username	= 'root'; //Can thay doi
$db_password	= 'laivt';//Can thay doi
@mysql_connect("{$db_host}", "{$db_username}", "{$db_password}") or die("Không thể kết nối database");
@mysql_select_db("{$db_name}") or die("Không thể chọn database");
?>
?>
Bạn cần phải thay đổi thông tin ở 3 biến $db_name, $db_username, $db_password cho phù hợp với thông tin database của bạn.

2. Tạo table "members" dùng dể chứa thông tin thành viên:

Sau đó bạn tạo file "khoitao.php" có code như sau:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title> (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>
<?php
require_once("mysql.php");
@$create=mysql_query("CREATE TABLE `members` (
`id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`username` VARCHAR( 128 ) NOT NULL ,
`password` VARCHAR( 32 ) NOT NULL ,
`email` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`URLS` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`Name` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`Birthday` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`admin` INT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0' ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) TYPE = MYISAM;");
@$add_admin=mysql_query("
INSERT INTO `demo`.`members` (
`id` ,
`username` ,
`password` ,
`email` ,
`URLS` ,
`Name` ,
`Birthday` ,
`admin`
)
VALUES (
NULL , 'admin', MD5( 'admin' ) , [/font][email=""][font="Tahoma"]'[email protected]'[/font][/email][font="Tahoma"], 'http://thanhtaixd.tk', 'ThanhTai', '15/08/1987', '1'
);
");
if ($create)
	print "Table \"members\" đã được tạo.<br>";
else
	print "Table \"members\" chưa được tạo do lỗi truy vấn SQL.<br>";
 
if ($add_admin)
	print "<b>TK Admin:</b><br>User: admin<br>Pass:admin<br>";
else
	print "Ko thể tạo tài khoản admin vì lỗi SQL.<br>";
 
echo '<a href="index.php">Click vào đầy để xem Demo</a>';
?>

Bạn tiếp tục chạy file "khoitao.php" này để tiến hành tạo table "members" và tk admin, sau khi tạo xong thì xóa file này đi. Nếu bạn đã quen sử dụng phpMyAdmin thì bạn có thể tự tạo table này, còn đối với newbie thì nên làm theo cách của tôi, sau này bạn có thể tự tìm hiểu thêm.

3. Tạo trang đăng ký:

Tạo file "register.php" có code như sau:
// Kiểm tra username nay co nguoi dung chua
	if ( mysql_num_rows(mysql_query("SELECT username FROM members WHERE username='$username'"))>0)
	{
		print "Username này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn username khác. <a href='java script:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
		exit;
	}
	// Kiểm tra email nay co hop le ko
	if (!check_email($email))
	{
		print "Email này ko hợp lệ. <a href='java script:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
		exit;
	}
	if (!ereg("^[0-9]+/[0-9]+/[0-9]{2,4}",$sinhnhat))
	{
		print "Ngày tháng năm sinh ko hợp lệ. <a href='java script:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
		exit;
	}
	// Kiểm tra email nay co nguoi dung chua
	if ( mysql_num_rows(mysql_query("SELECT email FROM members WHERE email='$email'"))>0)
	{
		print "Email này đã có người dùng, Bạn vui lòng chọn Email khác. <a href='java script:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
		exit;
	}
	// Kiểm tra mật khẩu, bắt buộc mật khẩu nhập lúc đầu và mật khẩu lúc sau phải trùng nhau
	if ( $password != $verify_password )
	{
		print "Mật khẩu không giống nhau, bạn hãy nhập lại mật khẩu. <a href='java script:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
		exit;
	}
	// Tiến hành tạo tài khoản
	@$a=mysql_query("INSERT INTO members (username, password, email,URLS,Name,Birthday) VALUES ('{$username}', '{$password}', '{$email}', '{$url}', '{$ten}', '{$sinhnhat}')");
	// Thông báo hoàn tất việc tạo tài khoản
	if ($a)
		print "Tài khoản {$username} đã được tạo. <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a>";
	else
		print "Có lỗi trong quá trình đăng kí, Vui lòng liên hệ BQT";
}
else
{
// Form đăng ký
print <<<EOF
<form action="register.php?act=do" method="post">
	<table border="1" width="400" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#C0C0C0">
		<tr>
			<td>Tên truy nhập:</td>
			<td><input type="text" name="username" value=""></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Mật khẩu:</td>
			<td><input type="password" name="password" value=""></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Xác nhận mật khẩu:</td>
			<td><input type="password" name="verify_password" value=""></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Địa chỉ E-mail:</td>
			<td><input type="text" name="email" value=""></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>URL:</td>
			<td><input type="text" name="url" value=""></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Tên:</td>
			<td><input type="text" name="name" value=""></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sinh nhật  (Ngày/Tháng/Năm):</td>
			<td><input type="text" name="sn" value=""></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><input type="submit" name="submit" value="Đăng ký tài khoản"></td>
			<td><Font size="5"> ThanhTaixd.tk</Font></td>
		</tr>
	</table>
</form>
EOF;
}
?>

4. Tạo trang đăng nhập:

Tạo file "login.php" có code như sau:
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
echo '<title>(Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
// Tải file mysql.php lên
require_once("mysql.php");
if ( $_GET['act'] == "do" )
{
	// Dùng hàm addslashes() để tránh SQL injection, dùng hàm md5() để mã hóa password
	$username = addslashes( $_POST['username'] );
	$password = md5( addslashes( $_POST['password'] ) );
	// Lấy thông tin của username đã nhập trong table members
	$sql_query = @mysql_query("SELECT id, username, password FROM members WHERE username='{$username}'");
	$member = @mysql_fetch_array( $sql_query );
	// Nếu username này không tồn tại thì....
	if ( @mysql_num_rows( $sql_query ) <= 0 )
	{
		print "Tên truy nhập không tồn tại. <a href='java script:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
		exit;
	}
	// Nếu username này tồn tại thì tiếp tục kiểm tra mật khẩu
	if ( $password != $member['password'] )
	{
		print "Nhập sai mật khẩu. <a href='java script:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
		exit;
	}
	// Khởi động phiên làm việc (session)
	$_SESSION['user_id'] = $member['id'];
	$_SESSION['user_admin'] = $member['admin'];
	// Thông báo đăng nhập thành công
	print "Bạn đã đăng nhập với tài khoản {$member['username']} thành công. <a href='index.php'>Nhấp vào đây để vào trang chủ</a>";
}
else
{
// Form đăng nhập
print <<<EOF
<form action="login.php?act=do" method="post">
Tên truy nhập: <input type="text" name="username" value="">
Mật khẩu: <input type="password" name="password" value="">
<input type="submit" name="submit" value="Đăng nhập">
</form>
EOF;
}
?>
5. Tạo trang chủ:

Tạo file "index.php" với code như sau:
<?php 
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
echo '<title> Homepage (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
require_once("mysql.php"); 
if ( !$_SESSION['user_id'] )
{ 
	echo "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>"; 
}
else
{
	$user_id = intval($_SESSION['user_id']);
	$sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
	$member = @mysql_fetch_array( $sql_query ); 
	echo "Bạn đang đăng nhập với tài khoản {$member['username']}."; 
	echo "<br><a href='suathongtin.php'>Sửa thông tin</a>";
	if ($member['admin']=="1")  echo "<br><a href='admin.php'>Trang quản trị</a>";
	echo "<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a>";
} 
?>
6. Tạo trang admin:
Tạo file "admin.php" với code như sau:

<?php 
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
require_once("mysql.php"); 
if ( !$_SESSION['user_id'] )
{ 
	echo "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>"; 
}
else
{ 
	$user_id = intval($_SESSION['user_id']);
	$sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
	$member = @mysql_fetch_array( $sql_query ); 
	echo "Bạn đang đăng nhập với tài khoản {$member['username']}."; 
	echo "<br><a href='thoat.php'>Thoát ra</a><hr>";
	if ($member['admin']!="1")  
		echo "Bạn ko phải là admin";
	else
	{
		//Noi dung cac ham, cac lenh va code danh cho admin
		echo "Các code cho admin ở đây";
	}
 
} 
?>
5. Tạo trang logout:
Tạo file "thoat.php" với code như sau:
<?php
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
echo '<title>Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap</title>';
if (session_destroy()) 
	echo "Thoát thành công!";
else
	echo "KO thể thoát dc, có lỗi trong việc hủy session";
 
echo '<br><a href="index.php">Bấm vào đây để quay lại trang chủ<br></a>';
?>

5. Tạo trang sửa thông tin cá nhân:
Tạo file "suathongtin.php" với code như sau:
<?php 
session_start();
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
echo '<title> Sua thong tin ca nhan (Huong Dan tao trang dang ki/Dang Nhap)</title>';
echo '<a href="index.php">Bấm vào đây để quay lại<br></a>';
require_once("mysql.php"); 
if ( !$_SESSION['user_id'] )
{ 
	echo "Bạn chưa đăng nhập! <a href='login.php'>Nhấp vào đây để đăng nhập</a> hoặc <a href='register.php'>Nhấp vào đây để đăng ký</a>"; 
}
else
{ 
	$user_id = intval($_SESSION['user_id']);
	$sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM members WHERE id='{$user_id}'");
	$member = @mysql_fetch_array( $sql_query ); 
	//----Noi dung thong bao sau khi sua
	$thanhcong='Sửa thành công <a href="index.php">Quay lại</a>';
	$kothanh='Sửa ko thành công';
	echo "<b>Đang Sửa tài khoản {$member['username']}</b>.<br>"; 
 
 
 
	if ($_GET['do']=="sua") {
		$ten = addslashes( $_POST['name'] );
		$pass = md5( addslashes( $_POST['pass'] ) );
		$sn = addslashes( $_POST['sn'] );
		$url = addslashes( $_POST['url'] );
		$email = addslashes( $_POST['email'] );
		$sql="
		UPDATE `members` SET
		`email` = '".$email."',
		`URLS` = '".$url."',
		`Name` = '".$ten."',
		`Birthday` = '".$sn."' WHERE `id` =$user_id LIMIT 1;";
 
 
		if ($sua=mysql_query($sql))
			echo $thanhcong;
		else
			echo $kothanh;
 
		if ($_POST['pass']!="") {
			$sqlx="UPDATE `members` SET `password` = '".$pass."' WHERE `id` = '$user_id' LIMIT 1;";
			$suapass=mysql_query($sqlx);
			if ($suapass) 
				echo "(Đã đổi pass) ";
			else
				echo "(Chưa đổi pass) ";
		}
	}
	else
		echo"
		<form method='POST' action='?do=sua'>
			<table border='1' width='100%' id='table1' cellspacing='0' cellpadding='0' style='border-collapse: collapse' bordercolor='#C0C0C0'>
				<tr>
					<td>Tên:</td>
					<td><input type='text' value='{$member['Name']}' name='name' size='20'></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>URL:</td>
					<td><input type='text' value='{$member['URLS']}' name='url' size='20'></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Sinh Nhật:</td>
					<td><input type='text' name='sn' value='{$member['Birthday']}' size='20'></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Email:</td>
					<td><input type='text' name='email' value='{$member['email']}' size='20'></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Pass:</td>
					<td><input type='password' name='pass' size='20'></td>
				</tr>
			</table>
			<p align='center'><input type='submit' value='Sửa'><input type='reset' value='Khôi phục' name='B2'></p>
		</form>
		";
} 
?>
Chúc các bạn thành công!

Lưu ý:

Các bạn nên dùng các trình soạn thảo chuyên cho lập trình để tạo các file trên, Nếu dùng Notepad của window thì có thể sẽ bị lỗi khởi động session nếu lưu dạng UTF-8, còn nếu lưu dạng Ascii thì lại bị lỗi font
Diễn đàn IT Xây Dựng
www.ITxaydung.Net
0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩnPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]