Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Không cài đặt được Liferay


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
chip_hh

chip_hh

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 4 Bài Viết:
Mình tiến hành cài đặt liferay theo hướng dẫn như sau:

Chuẩn bị các gói cài đặt trên môi trường Windows
Download:
jdk-6-windows-i586.exe(Phát triển ngôn ngữ Java và môi trường máy ảo Java)
apache-ant-1.8.1-bin.zip(để phát triển ứng dụng, cài đặt ANT để có thể biên dịch và phân phối)
liferay-portal-tomcat-6.0.4.zip(Gói liferay-portal)

Tiến hành cài đặt:

1. JDK (gồm JDK và môi tường máy ảo JRE)
- Không cài theo đường dẫn mặc định chọn lại đường dẫn C:\Java\jdk1.6.0; C:\Java\jre1.6.0
- Khi hoàn thành cài đặt tiến hành thiết lập biến môi trường (Environment Variables) để chạy JDK
- Right-click vào My Computer mở Properties.
- Mở tab Advanced và click vào nút Environment Variables và thêm vào biế hệ thống mới.
Thiết lập JAVA_HOME đế vị trí cài đặt C:\Java\jdk1.6.0
Thiết lập JRE_HOME đế vị trí cài đặt C:\Java\jre1.6.0

- Sau đó bổ sung biến PATH (Path variable): %JAVA_HOME%\bin;%JRE_HOME%\bin;
- Click on OK.

2. Giải nén gói apache-ant-1.8.1-bin.zip vào C:\liferay\apache-ant-1.8.1 (Tạo thư mục C:\liferay)
Thiết lập bổ sung môi trường cho ANT tại PATH (Path variable): là C:\liferay\apache-ant-1.8.1\bin

Biến môi trường PATH:
Path: %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\Sy stem32\Wbem;%JAVA_HOME%\bin;%JRE_HOME%\bin;C:\life ray\apache-ant-1.8.1\bin

3. Kiểm tra biến môi trường đã thành công hay chưa. (Quan trọng)
Mở cmd -> C:
java -version
ant -version

4. Giải nén Gói liferay-portal liferay-portal-tomcat-6.0.4.zip vào C:\liferay
Chạy Liferay double-clicking tập tin startup.bat. trong C:\liferay\tomcat-6.0.26\bin
Liferay sẽ bắt đầu khởi tạo và chạy khoảng 30-60 giây tự động mở trình duyệt mặc định tại địa chỉ: http://localhost:8080

Bạn có thể đăng nhập và làm việc với Usernames và Passwords đăng nhập:

* Email address: [email protected]
* Password: bruno

hoặc

* Email address: [email protected]
* Password: test

Nhưng tới bước
Chạy Liferay double-clicking tập tin startup.bat. trong C:\liferay\tomcat-6.0.26\bin

Thì nó chạy ra :
Posted Image
Và không chạy nữa ==> cài đặt không thành công và không thể truy cập vào http://localhost:8080 được. Ai biết cách nào xử lý thì mách giùm với
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]