Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Một số code của các chương trình cơ bản trong Java

- - - - -

 • Chủ Đề Đã Khóa Chủ đề này đã được khóa
64 replies to this topic

#1
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:
Mình có ý kiến thế này ... Giờ chúng ta sẽ có 1 topic này với những bài tập có cả đề và lời giải hoàn chỉnh từ dễ đến khó để chúng ta có thể dễ học tốt Java hơn ... Các chương trình trước khi post lên nên chạy trước nếu không có lỗi hãy post lên nhé ... Như thế chúng ta sẽ tiếp thu về Java nhanh hơn ... Các bạn hạn chế spam ở topic này nhé =))
Các bài tập ai hỏi cứ làm ở giữa hai dấu "quote"

nha rùi ai trả lời mình sẽ dán vào dưới để tiện theo dõi

Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 03 January 2008 - 09:34 AM

 • vanhieu671995 likes this
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#2
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Hãy viết hai phương thức khởi tạo tường minh cho một lớp dùng để tính diện tích hình chữ nhật. Khi một giá trị được truyền vào phương thức khởi tạo, nó cho rằng độ dài và chiều rộng bằng nhau và bằng giá trị truyền vào. Lúc đó, nó sẽ tính diện tích tương ứng. Khi hai giá trị được truyền vào, nó sẽ tính diện tích hình chữ nhật.

class DienTichHinhChuNhat
{
static int x=10;
public static void Tinh()
{
int D = x*x ;
System.out.println("Dien tich la :"+""+D);
}
public static void main (String args[])
{
DienTichHinhChuNhat t = new DienTichHinhChuNhat();
t.Tinh();
}
}
 • welldone789 likes this
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#3
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Viết một chương trình thực hiện những việc sau đây:
a. Khai báo và gán giá trị đầu cho các biến m và n là 100 và 200 tương ứng.
b. Theo các điều kiện: nếu m bằng 0, hiển thị kết quả tương ứng.
c. Nếu m lớn hơn n , hiển thị kết quả tương ứng.
d. Kiểm tra giá trị n là chẵn hay lẻ.

class KiemTraSoChanLe
{
public static void main(String arg[])
{
int m = 222;
int n = 111;
if (m==0)
System.out.println("Gia tri cua m la 0");
if (m>n)
System.out.println("m lon hon n");
if (n%2==0)
System.out.println("n la so chan");
else
System.out.println("n la so le");
}
}
 • welldone789 likes this
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#4
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Viết một chương trình hiển thị tổng các bội số của 7 nằm giữa 1 và 100.

class TongCacBoiSoCua7
{
public static void main(String args[])
{
int Sn=0;
int i=0;
for (i=7;i<100;i=i+7)
{
Sn=Sn+i;
}
System.out.println("Gia tri Can Tim la:"+""+Sn);
}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#5
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Viết chương trình để cộng bảy số hạng của dãy sau:
1!+2!+3!…………….

class Tong7GiaiThua
{
public static void main(String args[])
{
int i=0;
int j=0;
int Ketqua=0;
for(i=1;i<=7;i++)
{
int Sn=1;
for(j=1;j<=i;j++)
{
Sn=Sn*j;
}
Ketqua=Sn+Ketqua;
}
System.out.println("Ket qua can tim la:"+""+Ketqua);
}
}
 • welldone789 likes this
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#6
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo một giao diện và sử dụng nó trong một chương trình của Java để hiển thị bình phương và luỹ thừa 3 của một số.

class TinhBinhPhuong
{
static int Sn=0;
static int num = 10;
public static void BinhPhuong()
{
Sn=num*num;
System.out.println("Binh phuong cua"+" "+num+" "+"la:"+Sn);
}
public static void LapPhuong()
{
Sn=num*num*num;
System.out.println("Lap phuong cua "+" "+num+" "+"la:"+Sn);
}
public static void main (String arg[])
{
TinhBinhPhuong Bp = new TinhBinhPhuong();
Bp.BinhPhuong();
TinhBinhPhuong Lp = new TinhBinhPhuong();
Lp.num = 2;
Lp.LapPhuong();
}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#7
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo một gói và viết một hàm, hàm đó trả về giai thừa của một đối số được truyền vào trong một chương trình.

package ViDuVeGoi;
public class TaoGoi
{
static int i=0;
static int Sn=1;
static int GiaiThua;
public static void TinhGiaiThua()
{
for(i=2;i<=GiaiThua;i++)
{
Sn=Sn*i;
}
System.out.println("Giai thua cua "+" "+GiaiThua+" "+"la"+" "+Sn);
}
public static void main (String arg[])
{
TaoGoi Gt= new TaoGoi();
Gt.GiaiThua = 3;
Gt.TinhGiaiThua();
}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#8
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo một Frame đơn giản

import java.awt.*;
class HelloW
{
public static void main(String[] args)
{
Frame hello = new Frame ("Hello in window mode ");
hello.setSize (300 , 100);
hello.show();
}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#9
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo 1 Frame đơn giản và xuất hiện nó ở vị trí 400,500 trên màn hình sử dụng bằng cách kế thừa

import java.awt.*;
class HelloWA extends Frame
{
public static void main(String [] args)
{
HelloWA hello = new HelloWA() ;
hello.setTitle("Hello in window mode");
hello.setSize(300,100);
hello.setLocation(400,500);
hello.show();

}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#10
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo 1 Frame đơn giản và xuất hiện nó ở vị trí 400,500 trên màn hình sử dụng bằng cách kế thừa và viết chữ PhuongDiep2410 lên màn hình

import java.awt.*;
class HelloWl extends Frame
{
public static void main(String [] args)
{
HelloWl hello = new HelloWl();
hello.setTitle("Hello window in mode");
hello.setLocation(400,500);
hello.setSize(300,100);
hello.setVisible(true);
}
public void paint (Graphics g)
{
g.drawString("PhuongDiep2410",100,50);
}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#11
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Cách tạo 1 applet đơn giản và nhúng nó vào trình duyệt

Đầu tiên là tạo 1 applet :
import java.awt.Graphics;
import java.applet.Applet;
public class HelloApplet extends Applet
{
public void paint(Graphics g)
{
g.drawString("PhuongDiep2410",100,50);
}
}
Sau khi lưu và dịch sang dạng .class thì ta sẽ nhúng nó vào trình duyệt như sau:

<html>
<head>
<title>Hello in Applet mode</title>
</head>
<body>
<h1><marquee derection="right"><font color="red" >
nhung applet vao trinh duyen don gian</font></marquee></h1>
<applet code=HelloApplet.class width=300 height=100>
</applet>
</body>
</html>
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#12
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tìm các số nguyên tố trong khoảng từ 1 đến 1000

class Prime
{
public static void main (String[] args)
{
int N=1000;
System.out.println(" "+"1");
System.out.println(" "+"2");
for(int i=3;i<N;i++)
{
int j;
for (j=2;j<Math.sqrt(i) && i%j != 0;j++);
if(j>Math.sqrt(i))
System.out.println(" "+i);
}
}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#13
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Sắp xếp 1 dãy số thực được tạo ngẫu nhiên

class Sort
{
static int N=20;
static float a[]=new float[N];
public static void main(String[] agrv)
{
for(int i=0;i<N;i++)
{
a[i]=(float)(100*Math.random());
System.out.println(a[i]+" ");
}
sort();
System.out.println("\n Ket Qua sau khi sap xep: ");
for(int i=0;i<N;i++)
System.out.println(a[i] + " ");
}
static void sort()
{
float tmp;
for(int i=0;i<N-1;i++)
for(int j=i+1;j<N;j++)
if (a[i]>a[j])
{
tmp=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=tmp;
}
}
}

Chú thích:
Vì hàm random() phát sinh các số double ngẫu nhiên thuộc đoạn [0;1), vì vậy cần phải nhân với 100 để được các số thực ngẫu nhiên trong [0;100)
Hàm sort có từ khóa static đi phía trước để hiểu đó là hàm lớp


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#14
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Nếu bạn đã từng học C hay Pascal chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao trong Java mọi biến phải gán từ trong chương trình mà không có chương trình nào cho nhập từ bàn phím ... Java là ngôn ngũ chuyên dụng để lập trình cho các thiết bị điện tử và nhúng các applet vào web nên điều đó không cần lắm ... không cần lắm và không làm được là khác nhau ... bạn hãy theo dõi ví dụ sau :...

Viết chương trình nhập 2 số (số thực và nguyên) từ bàn phím và in chúng ra

import java.io.*;
class ReadData
{
public static void main(String args[])
throws IOException
{
BufferedReader cin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.println("Cho mot so nguyen: ");
String st=new String (cin.readLine());
int a= Integer.parseInt(st);
System.out.println("So do la "+" "+a);
System.out.println("Cho mot so thuc");
st=new String(cin.readLine());
float b = new Float(st).floatValue();
System.out.println("So do la: "+" "+ b );
}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#15
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Chương trình đếm ngược 1 số từ 100 rất hay

import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;
public class demnguoc extends JFrame implements Runnable
{
JTextField t;
Container c=this.getContentPane();
Thread mythread;
int s;
String a;
public demnguoc(String st)
{
super(st);
c.setLayout(new BorderLayout());
c.setBackground(Color.red);
t=new JTextField("100");
c.add(t,BorderLayout.SOUTH);
this.pack();
this.setVisible(true);
mythread=new Thread(this);
mythread.start();

}


public void run()
{
s=Integer.parseInt(t.getText());
System.out.println(s);

for (int i=s;i>0;i--)
{
a=String.valueOf(i);
t.setText(a);

try
{
Thread.sleep(1000);
}
catch(InterruptedException e)
{}


}
}
public static void main(String args[])
{
demnguoc a=new demnguoc("demo");
}

}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#16
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

hiển thị 1 text fields và labels

import java.awt.*;
class AcceptName extends Frame
{
TextField txtName = new TextField(20);
Label lblName = new Label("Name: ");
public AcceptName (String title)
{
super(title);
setLayout( new FlowLayout());
add(lblName);
add(txtName);
}
public static void main(String agrs[])
{
AcceptName ObjAccName = new AcceptName ("Testing components!");
ObjAccName.setSize(300,200);
ObjAccName.show();
}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#17
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

hiển thị 1 TextArea

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class TextComments extends Frame
{
TextArea txtComment = new TextArea(5,25);
Label lblCom = new Label("Comments: ");
public TextComments(String title)
{
super(title);
setLayout(new FlowLayout());
add(lblCom);
add(txtComment);
addWindowListener (new WindowAdapter()
{
public void windowClosing(WindowEvent we)
{
setVisible(false);
System.exit(0);
}
});
}
public static void main (String args[])
{
TextComments ObjComment = new TextComments("Testing components!");
ObjComment.setSize(200,200);
ObjComment.show();
}
}
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#18
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Viết như trong hìnhPosted Image

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class FrameNangCao extends Frame
{
TextField textName = new TextField(30);
Label labelName = new Label("Name: ");
TextField textAge = new TextField(3);
Label labelAge = new Label("Age: ");
CheckboxGroup cg = new CheckboxGroup();
Checkbox Nam = new Checkbox("Nam",cg,false);
Checkbox Nu = new Checkbox("Nu",cg,false);
public FrameNangCao (String title)
{
super(title);
add(labelName);
add(textName);
add(labelAge);
add(textAge);
setLayout(new GridLayout(3,2));
add(Nam);
add(Nu);
}
public static void main (String args[])
{
FrameNangCao objectAccName = new FrameNangCao ("Vi du tong hop");
objectAccName.setSize(300,300);
objectAccName.show();
}
}


Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 23 November 2007 - 02:24 PM

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#19
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Posted Image

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class FrameNangCao extends Frame
{
TextField textName = new TextField(30);
Label labelName = new Label("Name: ");
TextField textAge = new TextField(3);
Label labelAge = new Label("Age: ");
CheckboxGroup cg = new CheckboxGroup();
Label labelcg = new Label("Gioi Tinh: ");
Checkbox Nam = new Checkbox("Nam",cg,false);
Checkbox Nu = new Checkbox("Nu",cg,false);
Label labelSt = new Label("So thich: ");
Checkbox ngheNhac = new Checkbox("Nghe Nhac",false);
Checkbox xemPhim = new Checkbox("Xem Phim",false);
Checkbox diVoiBan = new Checkbox("Di Voi Ban Gai ",false);
Checkbox hocBai = new Checkbox("Hoc Bai Thoi",false);
public FrameNangCao (String title)
{
super(title);
setLayout(new GridLayout(12,1));
add(labelName);
add(textName);
add(labelAge);
add(textAge);
add(labelcg);
add(Nam);
add(Nu);
add(labelSt);
add(ngheNhac);
add(xemPhim);
add(diVoiBan);
add(hocBai);
}
public static void main (String args[])
{
FrameNangCao objectAccName = new FrameNangCao ("Vi du tong hop");
objectAccName.setSize(600,600);
objectAccName.show();
}
}


Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 24 November 2007 - 05:16 PM

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#20
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

làm 1 hình dưới dạng applet và hiện nó lên trình duyệt (lưu ý hình copy vào cùng thư mục lưu applet)

import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class DisplayImage extends Applet
{
Image img;
public void init()
{
img= getImage(getCodeBase(),"12.gif");
}
public void paint(Graphics g)
{
g.drawImage(img,20,20,this);
}
}

<html>
<body>
<applet code = DisplayImage width=200 heigh=200></applet>
</body>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]