Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Một số code của các chương trình cơ bản trong Java

- - - - -

 • Chủ Đề Đã Khóa Chủ đề này đã được khóa
64 replies to this topic

#21
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Sử dụng một tham số để làm 1 applet in 1 hình lên trình duyệt ... điều này giúp cho việc thay đổi hình ảnh dễ dàng mà không cần dích lại file sang .class

import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class ImageDemo extends Applet
{
Image img;
public void init()
{
String imagename = getParameter("image");
img = getImage(getCodeBase(),imagename);
}
public void paint (Graphics g)
{
g.drawImage(img,20,20,this);
}
}

<html>
<applet code = ImageDemo width = 150 height = 150>
<param name = "image" value= "12.gif">
</applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#22
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo 1 applet như trong hình
Posted Image

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.applet.*;
public class GuiControls extends Applet
{
Label lblName;
Label lblAge;
Label lblQual;
TextField tName;
TextField tAge;
CheckboxGroup cbg;
Checkbox male;
Checkbox female;
Choice qual;
Button btndone;
Button btnexit;
Panel pDetails;
public void init()
{
lblName = new Label("Name");
lblAge = new Label("Age");
lblQual = new Label("Qualification");
tName = new TextField(10);
tAge = new TextField(10);
cbg = new CheckboxGroup();
male = new Checkbox("male",cbg,true);
female = new Checkbox("female",cbg,false);
qual = new Choice();
btndone = new Button("Done");
btnexit = new Button("Exit");
pDetails = new Panel();
qual.add("BCom");
qual.add("Ba");
qual.add("BSc");
pDetails.setLayout(new GridLayout(5,2));
pDetails.add(lblName);
pDetails.add(tName);
pDetails.add(lblAge);
pDetails.add(tAge);
pDetails.add(male);
pDetails.add(female);
pDetails.add(lblQual);
pDetails.add(qual);
pDetails.add(btndone);
pDetails.add(btnexit);
pDetails.setSize(300,300);
pDetails.validate();
add(pDetails);
}
}

<html>
<applet code = GuiControls width = 300 height = 300>
</applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#23
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo 1 applet có tác dụng là khi rê chuột lên màn hình nó sẽ vẽ một hình chữ nhật hoặc hình vuông (khi chat lên trình duyệt không thấy gì phải rê chuột mới thấy . Có một số phương thức không có tham số các bạn có thể bỏ mình ghi cho dễ học thôi)

import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.awt.event.*;
public class Mousey extends Applet implements MouseListener,
MouseMotionListener
{
int x1,y1,x2,y2;
public void init()
{
setLayout(new FlowLayout());
setBounds(100,100,300,300);
addMouseListener(this);
addMouseMotionListener(this);
this.setVisible(true);
}
public void mouseClicked(MouseEvent e)
{
}
public void mousePressed(MouseEvent e)
{
x1 = e.getX();
y1 = e.getY();
}
public void mouseMoved(MouseEvent e)
{
}
public void mouseReleased(MouseEvent e)
{
x2 = e.getX();
y2 = e.getY();
repaint();
}
public void mouseEntered(MouseEvent e)
{
}
public void mouseDragged(MouseEvent e)
{
}
public void mouseExited(MouseEvent e)
{
}
public void paint(Graphics g)
{
g.drawRect(x1,y1,x2-x1,y2-y1);
x2 = 0 ;
y2 = 0 ;
}
}

<html>
<body>
<applet code = Mousey width=400 height=400></applet>
</body>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#24
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo 1 applet cho phép nhập kí tự từ bàn phím và khi đánh chữ vào thả ra sẽ hiển thị chữ "Key is up" và nhấn im thì hiện chữ "Key is down"

import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.awt.event.*;
public class KeyTest extends Applet implements KeyListener
{
String msg = " ";
int num=10 , num1=10;
public void init()
{
addKeyListener(this);
requestFocus();
}
public void keyPressed(KeyEvent k)
{
showStatus("Key Down");
}
public void keyReleased(KeyEvent k)
{
showStatus("ket is Up");
}
public void keyTyped(KeyEvent k)
{
msg +=k.getKeyChar();
repaint();
}
public void paint (Graphics g)
{
g.drawString(msg , num , num1);
}
}

<html>
<applet code="KeyTest" width=300 height=300></applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#25
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Posted Image
Tạo 1 applet như trong hình và khi nhấn vào calculate thì tính tích hai số nhập vào và nhấn vào num thì cho ra tổng hai số nhập vào

import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.awt.event.*;
public class Square extends Applet implements ActionListener
{
Label lblNum1,lblSq,lblNum2;
TextField tnum1,tsq,tnum2;
Button btnResult,btnNum;
Panel pDetails;
public void init()
{
lblNum1 = new Label("Enter a number1: ");
lblNum2 = new Label("Enter a number2: ");
lblSq = new Label("Its Square is");
tnum1 = new TextField(5);
tnum2 = new TextField(5);
tsq = new TextField(5);
pDetails = new Panel();
btnResult = new Button("Calculate");
btnResult.addActionListener(this);
btnNum = new Button("Sum");
btnNum.addActionListener(this);
pDetails.setLayout(new GridLayout(4,2));
pDetails.add(lblNum1);
pDetails.add(tnum1);
pDetails.add(lblNum2);
pDetails.add(tnum2);
pDetails.add(lblSq);
tsq.setEditable(false);
pDetails.add(tsq);
pDetails.add(btnResult);
pDetails.add(btnNum);
pDetails.setSize(300,300);
pDetails.validate();
add(pDetails);
}
public void actionPerformed(ActionEvent ae)
{
if (ae.getSource() == btnResult)
{
int num1 = Integer.parseInt(tnum1.getText());
int num2 = Integer.parseInt(tnum2.getText());
int sqr = num1*num2;
tsq.setText(String.valueOf(sqr));
}
if (ae.getSource() == btnNum)
{
int num1 = Integer.parseInt(tnum1.getText());
int num2 = Integer.parseInt(tnum2.getText());
int Sum = num1+num2;
tsq.setText(String.valueOf(Sum));
}
}
}

<html>
<applet code="Square" width=400 height =400></applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#26
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Posted Image
Tạo 1 applet và khi nhấn vào button Draw Rectangle thì mới xảy ra sự kiến khi ta kéo chuột và thả ra sẽ tự động cho vẽ 1 hình chữ nhật

import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class Painting extends Applet implements ActionListener,
MouseListener
{
Button bdraw = new Button("Draw Rectangle");
int count = 0,x1,x2,x3,x4;
public void init()
{
BorderLayout border = new BorderLayout();
setLayout(border);
add(bdraw , BorderLayout.PAGE_END);
bdraw.addActionListener(this);
addMouseListener(this);
this.setVisible(true);
}
public void mouseClicked(MouseEvent e)
{
}
public void mousePressed(MouseEvent e)
{
x1= e.getX();
x2= e.getY();
}
public void mouseMove(MouseEvent e)
{
x3= e.getX();
x4= e.getY();
repaint();
}
public void mouseReleased(MouseEvent e)
{
x3= e.getX();
x4= e.getY();
repaint();
}
public void mouseEntered(MouseEvent e)
{
}
public void mouseExited(MouseEvent e)
{
}
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
String str= e.getActionCommand();
if("Draw Rectangle".equals(str))
{
count = 1;
repaint( );
}
}
public void paint (Graphics g)
{
if(count==1)
{
g.drawRect(x1,x2,(x3-x1),(x4-x2));
x3 = x4 = 0;
}
}
}

<html>
<applet code="Painting" width=400 height=400></applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#27
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Vẽ hình sau trong applet
Posted Image

import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class MyHourGlass extends Applet
{
public void paint(Graphics g)
{
int numx[] = {30,200,30,200,30};
int numy[] = {30,30,200,200,30};
int num = 4 ;
g.drawPolygon(numx , numy , num);
}
}

<html>
<applet code="MyHourGlass" width=250 height=250></applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#28
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Viết 1 dòng chữ lên applet sử dụng kiểu chữ Georgia + chữ là in nghiêng và đậm + cỡ chữ là 25

import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class FontDemo extends Applet
{
public void paint(Graphics g)
{
String quote = "Happy birthday to you";
Font objFont = new Font("Georgia", Font.BOLD + Font.ITALIC ,25);
g.setFont(objFont);
g.drawString(quote,20,20);
}
}

<html>
<applet code = "FontDemo" width=400 height=400></applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#29
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo 1 applet in chữ ra chính giữa màn hình dù cho có phóng to hay nhỏ màn hình nó vẫn ở giữa

import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class TextCentre extends Applet
{
public void paint(Graphics g)
{
String myquote = "Happybirthday to you";
Font objFont = new Font("Times New Roman",Font.BOLD|Font.ITALIC,24);
FontMetrics fm = getFontMetrics(objFont);
g.setFont(objFont);
int numx = (getSize().width - fm.stringWidth(myquote))/2;
int numy = getSize().height/2;
g.drawString(myquote,numx,numy);
}
}

<html>
<applet code="TextCentre" width=400 height=400></applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#30
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Viết 1 applet hiển thị các font chữ trong máy của bạn

import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class DisplayFontNames extends Applet
{
public void paint(Graphics g)
{
String msg = " ";
String FontList[];
GraphicsEnvironment ge =
GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
FontList = ge.getAvailableFontFamilyNames();
for(int count = 0; count < FontList.length ; count++)
{
msg = FontList[count];
g.drawString(msg,10,count*10);
}
}
}

<html>
<applet code="DisplayFontNames" width=400 height=400></applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#31
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Posted Image

import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
public class MyGridBag extends Applet
{
TextArea ObjTa;
TextField ObjTf;
Button butta,buttf;
CheckboxGroup cbg;
Checkbox cbbold,cbitalic,cbplain,cbboth;
GridBagLayout gb;
GridBagConstraints gbc;
public void init()
{
gb = new GridBagLayout();
setLayout(gb);
gbc = new GridBagConstraints();
ObjTa = new TextArea("Textarea",5,10);
ObjTf = new TextField("enter your name");
butta = new Button("TextArea");
buttf = new Button("TextField");
cbg = new CheckboxGroup();
cbbold = new Checkbox("Bold",cbg,false);
cbitalic = new Checkbox("Italic",cbg,false);
cbplain = new Checkbox("Plain",cbg,false);
cbboth = new Checkbox("Bold/Italic",cbg,false);
gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
addComponent(ObjTa,0,0,4,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(butta,0,1,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(buttf,0,2,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(cbbold,2,1,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(cbitalic,2,2,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(cbplain,3,1,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(cbboth,3,2,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(ObjTf,4,0,1,3);
}
public void addComponent(Component comp,int row,int col, int nrow, int ncol)
{
gbc.gridx = col;
gbc.gridy = row;
gbc.gridwidth = ncol;
gbc.gridheight = nrow;
gb.setConstraints(comp,gbc);
add(comp);
}
}

<html>
<applet code = "MyGridBag" width = 400 height =400></applet>
</html>


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#32
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Posted Image
Tạo 1 applet như trong hình (chưa + - được)(chỗ +"" thêm dấu cách mới ra applet như trong hình ... do cuasotinhoc copy lên không có khoảng trắng nên code mình viết thành ra thế)

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
public class MayTinh extends Applet
{
Button Nut7,Nut8,Nut9,NutChia,Nut4,Nut5,Nut6,NutNhan,
Nut1,Nut2,Nut3,NutTru,Nut0,NutThapPhan,NutBang,NutCong;
TextField txtName;
GridBagLayout gb;
GridBagConstraints gbc;
public void init()
{
gb = new GridBagLayout();
setLayout(gb);
gbc = new GridBagConstraints();
txtName = new TextField(20);
Nut7 = new Button(" "+" "+" "+" "+"7"+" "+" "+" "+" ");
Nut8 = new Button(" "+" "+" "+" "+"8"+" "+" "+" "+" ");
Nut9 = new Button(" "+" "+" "+" "+"9"+" "+" "+" "+" ");
NutChia = new Button(" "+" "+"/"+" "+" ");

Nut4 = new Button(" "+" "+" "+" "+"4"+" "+" "+" "+" ");
Nut5 = new Button(" "+" "+" "+" "+"5"+" "+" "+" "+" ");
Nut6 = new Button(" "+" "+" "+" "+"6"+" "+" "+" "+" ");
NutNhan = new Button(" "+" "+"*"+" "+" ");

Nut1 = new Button(" "+" "+" "+" "+"1"+" "+" "+" "+" ");
Nut2 = new Button(" "+" "+" "+" "+"2"+" "+" "+" "+" ");
Nut3 = new Button(" "+" "+" "+" "+"3"+" "+" "+" "+" ");
NutTru = new Button(" "+" "+"-"+" "+" ");

Nut0 = new Button(" "+" "+" "+" "+"0"+" "+" "+" "+" ");
NutThapPhan = new Button(" "+" "+" "+" "+"."+" "+" "+" "+" ");
NutBang = new Button(" "+" "+" "+" "+"="+" "+" "+" "+" ");
NutCong = new Button(" "+" "+"+"+" "+" ");

gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(txtName,0,0,1,7);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut7,1,2,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut8,1,3,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut9,1,4,1,1);

gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(NutChia,1,5,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut4,2,2,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut5,2,3,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut6,2,4,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(NutNhan,2,5,1,1);

gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut1,3,2,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut2,3,3,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut3,3,4,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(NutTru,3,5,1,1);

gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(Nut0,4,2,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(NutThapPhan,4,3,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(NutBang,4,4,1,1);
gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
addComponent(NutCong,4,5,1,1);
}
public void addComponent(Component comp,int row,int col, int nrow, int ncol)
{
gbc.gridx = col;
gbc.gridy = row;
gbc.gridwidth = ncol;
gbc.gridheight = nrow;
gb.setConstraints(comp,gbc);
add(comp);
}
}

<html>
<applet code = "MayTinh" width = 400 height =400></applet>
</html>


Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 29 November 2007 - 03:57 PM

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#33
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Posted ImageTạo sự kiện (cho + - * /) và mình chỉ làm dấu cộng trước các bạn làm tương tự vì mình thấy cách làm này chưa hay nên chưa làm tới cùng


import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.util.*;

public class MayTinh extends Applet implements ActionListener
{
	Button Nut7,Nut8,Nut9,NutChia,Nut4,Nut5,Nut6,NutNhan,
		  Nut1,Nut2,Nut3,NutTru,Nut0,NutThapPhan,NutBang,NutCong;
	TextField txtName;
	GridBagLayout gb;
	GridBagConstraints gbc;
	int num1,num2,num3,num4;
	String s="";
	public void init()
	{
		gb = new GridBagLayout();
		setLayout(gb);
		gbc = new GridBagConstraints();
		txtName = new TextField(20);
		Nut7 = new Button(" "+" "+" "+" "+"7"+" "+" "+" "+" ");
		Nut7.addActionListener(this);
		Nut8 = new Button(" "+" "+" "+" "+"8"+" "+" "+" "+" ");
		Nut8.addActionListener(this);
		Nut9 = new Button(" "+" "+" "+" "+"9"+" "+" "+" "+" ");
		Nut9.addActionListener(this);
		NutChia = new Button(" "+" "+"/"+" "+" ");
		
		Nut4 = new Button(" "+" "+" "+" "+"4"+" "+" "+" "+" ");
		Nut4.addActionListener(this);
		Nut5 = new Button(" "+" "+" "+" "+"5"+" "+" "+" "+" ");
		Nut5.addActionListener(this);
		Nut6 = new Button(" "+" "+" "+" "+"6"+" "+" "+" "+" ");
		Nut6.addActionListener(this);
		NutNhan = new Button(" "+" "+"*"+" "+" ");
		
		Nut1 = new Button(" "+" "+" "+" "+"1"+" "+" "+" "+" ");
		Nut1.addActionListener(this);
		Nut2 = new Button(" "+" "+" "+" "+"2"+" "+" "+" "+" ");
		Nut2.addActionListener(this);
		Nut3 = new Button(" "+" "+" "+" "+"3"+" "+" "+" "+" ");	
		Nut3.addActionListener(this);
		NutTru = new Button(" "+" "+"-"+" "+" ");
		
		Nut0 = new Button(" "+" "+" "+" "+"0"+" "+" "+" "+" ");
		Nut0.addActionListener(this);
		NutThapPhan = new Button(" "+" "+" "+" "+"."+" "+" "+" "+" ");
		NutBang = new Button(" "+" "+" "+" "+"="+" "+" "+" "+" ");
		NutBang.addActionListener(this);
			
		NutCong = new Button(" "+" "+"+"+" "+" ");
		NutCong.addActionListener(this);
		
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(txtName,0,0,1,7);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut7,1,2,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut8,1,3,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut9,1,4,1,1);
		
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(NutChia,1,5,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut4,2,2,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut5,2,3,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut6,2,4,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(NutNhan,2,5,1,1);
		
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut1,3,2,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut2,3,3,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut3,3,4,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(NutTru,3,5,1,1);
		
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(Nut0,4,2,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(NutThapPhan,4,3,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(NutBang,4,4,1,1);
		gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		addComponent(NutCong,4,5,1,1);
	}
	public void addComponent(Component comp,int row,int col, int nrow, int ncol)
	{
		gbc.gridx = col;
		gbc.gridy = row;
		gbc.gridwidth = ncol;
		gbc.gridheight = nrow;
		gb.setConstraints(comp,gbc);
		add(comp);
	}
	public void actionPerformed(ActionEvent ae)
	{
		
		
		if (ae.getSource() == Nut0)
		{
			num1 = 0;
			s+=num1;
			txtName.setText(s);
			System.out.println(s);
			
		}
		if (ae.getSource() == Nut1)
		{
			 num1 = 1;
			 s+=num1;
			txtName.setText(s);
		}
		if (ae.getSource() == Nut2)
		{
			 num1 = 2;
			 s+=num1;
			txtName.setText(s);
		}
		if (ae.getSource() == Nut3)
		{
			 num1 = 3;
			 s+=num1;
			txtName.setText(s);
		}
		if (ae.getSource() == Nut4)
		{
			 num1 = 4;
			 s+=num1;
			txtName.setText(s);
		}
		if (ae.getSource() == Nut5)
		{
			 num1 = 5;
			 s+=num1;
			txtName.setText(s);
		}
		if (ae.getSource() == Nut6)
		{
			 num1 = 6;
			 s+=num1;
			txtName.setText(s);
		}
		if (ae.getSource() == Nut7)
		{
			 num1 = 7;
			 s+=num1;
			txtName.setText(s);
		}
		if (ae.getSource() == Nut8)
		{
			 num1 = 8;
			 s+=num1;
			txtName.setText(s);
		}
		if (ae.getSource() == Nut9)
		{
			 num1 = 9;
			 s+=num1;
			txtName.setText(s);
		}
	
		if (ae.getSource() == NutCong)
		{
			 s+="+";
			txtName.setText(s);
		}
	
		
		if (ae.getSource() == NutBang)
		{
			float so1=0,so2=0,kq=0;
			String op="",s1="",s2="";
			StringTokenizer st=new StringTokenizer(s,"+-*/",true);
			if(st.hasMoreTokens())
			 so1=Float.parseFloat(st.nextToken());
			if(st.hasMoreTokens()) 
			 op=st.nextElement().toString();
			if(st.hasMoreElements())
			 so2=Float.parseFloat(st.nextToken());
			
			if(op.equals("+"))
			 kq=so1+so2;
			txtName.setText(""+kq);
			
			
			 
			 
		}
	}
}

<html>
<applet code = "MayTinh" width = 400 height =400></applet>
</html>


Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 30 November 2007 - 03:31 PM

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#34
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Ví dụ cơ bản về việc bắt ngoại lệ

class ExceptionDemo
{
	public static void main(String args[])
	{
		try
		{
			String text = args[0];
			System.out.println(text);
		}
		catch(Exception ne)
		{
			System.out.println("No arguments given! ");
		} 
	}
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#35
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Posted Image
Khối try catch trong việc sử dụng để bắt ngoại lệ

public class StckExceptionDemo
{
	public static void main(String args[])
	{
		try
		{
			int num = calculate(9,0); //Phuong thuc do nguoi dung dinh nghia
			System.out.println(num);
		}
		catch(Exception e)//Doi tuong cua ngoai le
		{
			System.err.println("Exception occurred :" +e.toString());
			e.printStackTrace();
		}
	}
	static int calculate(int no,int no1)
	{
		int num =no/no1;
		return num;
	}
}

Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 01 December 2007 - 04:07 AM

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#36
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Sử dụng nhiều khối try - catch để bắt ngoại lệ
Posted Image

class TryMethods
{
	static void methtry(int val)
	{
		try
		{
			if(val==1)
			val = val/(val-val);
			if(val ==2)
			{
				int num[]={42};
				num[5]=99;
			}
		}
		catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e)
		{
			System.out.println("Trying to access an array element out of range and hence\n +e");
		}
	}
	public static void main(String[] args)
	{
		try
		{
			int num = args.length;
			int num1 = 42/num;
			System.out.println("num = "+num);
			methtry(num);
		}
		catch(ArithmeticException e)
		{
			System.out.println("Division by zero is not possible"+e);
		}
	}
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#37
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Viết 1 frame làm 1 chữ chạy trên màn hình và khi nhấn start thì bắt đầu chạy và nhấn stop thì dừng và nếu tiếp tục nhấn start thì chữ lại chạy
Posted Image

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class ChuChay extends Frame implements Runnable,ActionListener
{
	Button btnStart = new Button("Start");
	Button btnStop = new Button("Stop");
	int x=0 , y=100;
	Thread t;
	boolean flag=false;
	ChuChay()
	{
		super("ChuChay");
		this.setLayout(new FlowLayout());
		this.add(btnStart);
		this.add(btnStop);
		btnStart.addActionListener(this);
		btnStop.addActionListener(this);
		this.setSize(500,400);
		this.setResizable(false);
		this.setVisible(true);
	}
	public void paint(Graphics g)
	{
		g.drawString("Hello world",x,y);
	}
	public void run()
	{
		while(true)
		{
			x++;
			if(x==500)
			x=0;
			repaint();
			try
			{
				Thread.sleep(10);
			}
			catch(Exception ex)
			{
				ex.printStackTrace();
			}
		}
	}
	public void actionPerformed(ActionEvent ae)
	{
		Button btn=(Button)ae.getSource();
		try
		{
			if(btn==btnStart)
			{
				if(flag)
				t.resume();
				else
				t.start();
			}
			else
			{
				flag=true;
				t.suspend();
			}
		}
		catch(Exception e)
		{
			e.printStackTrace();
		}
	}
	public static void main(String args[])
	{
		ChuChay cc=new ChuChay();
		cc.t=new Thread(cc);
	}
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#38
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tính tổng các số nhập từ bàn phím
Posted Image

class CmdArg
{
 	public static void main(String args[])
{
 int sum = 0;
 for(int i = 0;i<args.length;i++)
 sum+= Integer.parseInt(args[i]);
 System.out.println("Tong là: "+sum);	
}
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#39
Venusexy

Venusexy

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 1 Bài Viết:
Mình đang viết một chương trình Paint...nhưng thiếu sót rất nhiều...
Yêu cầu : chương trình tương đương với Paint trong windows hỗ trợ sẵn..có các chức năng vẽ hình tròn,đa giác...
Bạn nào or huynh nào có code "Các chương trình về Paint post lên cho đệ tham khảo với"...
Mông bạn Phương Điệp giúp đỡ 8-> thx...

Xin loi vi da post vào đây...ko biết sao newtopic hoài ko d.c
PhươngĐiệp : Bạn làm bí đến đâu hỏi đến đó xin code của người khác thầy hỏi sao làm được bạn ... mình cho bạn 2 link sau vào tham khảo thêm nhé .
http://forum.java.su...ssageID=3250353
http://forum.java.su...threadID=603096

Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 03 December 2007 - 03:15 AM


#40
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Chương trình sau sử dụng lớp Hashtable. Trong chương trình này, tên của các tập ảnh là các khoá, và các năm là các giá trị.
“contains” được sử dụng để tra cứu phần tử nguyên 1969, để thấy có danh sách chứa bất kỳ các tập ảnh từ 1969.
“containsKey” được sử dụng để tìm kiếm cho khoá “Animals”, để tìm tập ảnh đó trong bẳng băm.
Phương thức “get()” được sử dụng để tìm tập ảnh “Wish You Were Here” có trong bảng băm không. Phương thức get() trả về phần tử cùng với khoá (tên và năm).
Posted Image

import java.util.*;
public class HashTableImplementer
{
 public static void main(String args[])
 {
 //tạo một bảng băm mới
 Hashtable ht = new Hashtable();
 //thêm các tập ảnh tốt nhất của Pink Floyd
 ht.put(“Pulse”, new Integer(1995));
 ht.put(“Dark Side of the Moon”, new Integer(1973));
 ht.put(“Wish You Were Here”, new Integer(1975));
 ht.put(“Animals”, new Integer(1997));
 ht.put(“Ummagumma”, new Integer(1969));
 //Hiển thị bảng băm
 System.out.println(“Initailly: “+ht.toString());
 //kiểm tra cho bất kỳ tập ảnh nào từ 1969
 if(ht.contains(new Integer(1969)))
 	System.out.println(“An album from 1969 exists”);
 //kiểm tra cho tập ảnh các con thú
 if(ht.containsKey(“Animals”))
 System.out.println(“Animals was found”);
 //Tìm ra 
 Integer year = (Integer)ht.get(“Wish You Were Here”);
 System.out.println(“Wish you Were Here was released in”+year.toString());
//Xoá một tập ảnh
 System.out.println(“Removing Ummagumma\r\n”);
 ht.remove(“Ummagumma”);
 //Duyệt qua tất cả các khoá trong bảng.
 System.out.println(“Remaining:\r\n”);
 for(Enumeration enum = ht.keys(); enum.hasMoreElements();)
 System.out.println((String)enum.nextElement());
 }
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]