Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Những thủ thuật trong lập trình Java

- - - - -

 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Xuất kết quả ra dạng tiền tệ

Làm thế nào để in ra dạng tiền tệ trong Java thường là một chủ đề không được chú ý đến. Làm thế nào để kết quả dạng tiền tệ được in ra theo tiêu chuẩn quốc tế?
Class java.text.NumberFormat được sử dụng để xuất kết quả ra dạng số. Nó điều khiển dấu chấm thập phân và chèn dấu phẩy. Ví dụ:
10000.1273333 --> 10,000.13
Nó cũng quan tâm đến vấn đề quốc tế hóa. Nhiều Locale sử dụng một khoảng trắng hoặc một dấu chấm để ngăn cách phần nghìn và một dấu phẩy để ngăn cách phần thập phân. Chẳng hạn, ở Hungary, ví dụ trên sẽ là:
10000.1273333 --> 10 000,13.

Tuy nhiên, class NumberFormat có thể làm được nhiều việc hơn. Nó có một thực thể Currency và thực thể này biết được là nó nên dùng biểu tượng gì để xuất kết quả ở dạng tiền tệ và làm thế nào để định dạng số. Ví dụ, 50000.25 ở Mỹ sẽ là:
$50,000.25.

Ở Hungary, sẽ là:
Ft50 000,250.

Cách dễ nhất để in giá trị là sử dụng Locale mặc định:
Locale loc = Locale.getDefault();
NumberFormat nf = NumberFormat.
getCurrencyInstance(loc);
System.out.println(nf.format(50444.423));
Bạn cũng có thể in ra tất cả định dạng Currency trong Locales:
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;

public class Currency
{
static public void main(String[] strs)
{
Locale[] locs = NumberFormat.
getAvailableLocales();
for(int i = 0; i < locs.length; i++)
{
NumberFormat nf = NumberFormat.
getCurrencyInstance(locs[i]);
System.err.print(locs[i]. getLanguage());
System.err.print("_");
System.err.print(locs[i]. getCountry());
System.err.print("_");
System.err.print(locs[i]. getVariant());
System.err.print(" ");
System.err.println(nf.format(50444.423));
}
}
}

 • mh7 likes this
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#2
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Thủ thuật tách hoặc nối các chuỗi trong JavaNhiều ứng dụng đòi hỏi bạn phải nối một danh sách các đối tượng (thường là chuỗi) và ngăn cách chúng bởi dấu phẩy (hoặc ký tự khác) để hiển thị (đối lập với việc phân tích). Một tập hợp các phương thức tách chuỗi đơn giản sau có thể được đặt trong một class tiện ích nào đó để phục vụ cho việc sử dụng lại.

Đoạn mã sau chứa các phương thức delimit() trả về các chuỗi. Xem minh họa ở phương thức main():
public class Delimit

  {

	  public static String delimit(Object[] a)

	  {

		 return delimit(null, a, ", ");

	 }

 

	  public static String delimit(Object[] a, String delimiter)

	  {

		 return delimit(null, a, delimiter);

	  }

 

	  public static String delimit(String header, Object[] a,

									 String delimiter)

	  {

		 String s = ((header == null) ? "" : header);

		 String d = ((delimiter == null) ? "" : delimiter);

		 if ((a != null) && (a.length > 0))

		 {

			 s += a[0].toString();

			 for (int i = 1; i < a.length; i++)

			 {

				 s += d + aIdea.toString();

			 }

		 }

		 return s;

	  }

 

	  public static void main(String args[])

	  {

					 Object[] obj = {"abcdefg", new Integer(555),	new Boolean(true)};

		 System.out.println(Delimit.delimit(obj));

		 System.out.println(Delimit.delimit("LIST: ", obj, " - "));  

	  }

  }

 • mh7 likes this
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#3
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Code Java chụp màn hình máy tínhBạn có thể lưu file dạng khác: GIF hoặc PNG, chỉ cần đổi đuôi của tên file là được.

import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.*;
import javax.imageio.*;

public class CaptureScreen {
public static void main(String[] args) throws Exception {

try {
System.out.println("Doi 1 giay nao...");
Thread.sleep(1000);
} catch(Exception e) {
System.exit(1);
}

String outFileName = "screen.jpg";

Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
Dimension screenSize = toolkit.getScreenSize();
Rectangle screenRect = new Rectangle(screenSize);
Robot robot = new Robot();

BufferedImage image = robot.createScreenCapture(screenRect);

ImageIO.write(image, "jpg", new File(outFileName));
System.out.println("Da luu vao file \"" + outFileName + "\".");
}

}

 • mh7 likes this
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#4
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Một số thủ thuật với gói java.ioTạo đường dẫn không phụ thuộc hệ điều hành:

String path = File.separator + “a” + File.separator + “b”;
Trên Windows, đường dẫn sẽ là: \a\b. Trên Unix, đường dẫn có thể là /a/b
// Tạo đối tượng File

File file = new File(“filename”); //

// Chuyển đốI tượng file sang URL

URL url = null;

try

{

url = file.toURL();

}

catch(MalformedURLException me){}

// Chuyển đổi từ URL sang File

file = new File(url.getFile());
Lấy thư mục làm việc hiện hành:
String curDir = System.getProperty(“user.dir”);
Copy từ file này sang file khác:
void copy(File src, File dest) throws IOException

{

InputStream is = new InputStream(src);

OutputStream os = new OutputStream(dest);

byte[] buf = new byte[1024];

int len;

while((len = is.read(buf)) > 0)

{

os.write(buf, 0, len);

}

is.close();

os.close();

}
Đọc dữ liệu text từ luồng nhập chuẩn:
try

{

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

String str = “”;

while((str = in.readLine()) != null)

{

// xử lý dữ liệu

}

in.close();

}

catch(IOException ioe){}
Đọc dữ liệu từ tập tin văn bản:
try

{

BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader(“tentaptin”));

String str = “”;

while((str = in.readLine()) != null)

{

// xử lý dữ liệu

}

}

catch(IOException ioe){}
Ghi dữ liệu text ra tập tin:
try

{

BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter(“tentaptin”));

out.write(“Chao JavaVietNam”);

out.close();

}

catch(IOException ioe){}
Ghi thêm dữ liệu vào tập tin:
try

{

BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter(“tentaptin”, true));

out.write(“Chao JavaVietNam”);

out.close();

}

catch(IOException ioe){}
Sử dụng Random Access File:
try

{

File file = new File(“tentaptin”);

RandomAccessFile rf = new RandomAccessFile(file, “rw”);

// Đọc một kí tự

char c = rf.readChar();

// Di chuyển đến cuối tập tin

rf.seek(file.length());

// Thêm dữ liệu vào cuối tập tin

rf.writeChars(“Chao JavaVietNam”);

rf.close();

}

catch(IOException ioe){}
Kiểm tra thư mục hay tập tin có tồn tại hay không ?
File file = new File(“tentaptin”); // new File(“tenthumuc”);

boolean isExists = file.exists();

if(isExists)

{

// làm gì đó

}

else

{

// cũng làm gì đó

}

Đọc dữ liệu từ tập tin vào mảng byte:
public static byte[] getBytesFromFile(File file) throws IOException

{

InputStream is = new InputStream(file);

// Lấy chiều dài của tập tin

long length = file.length();

if(length > Integer.MAX_VALUE)

{

// tập tin quá lớn

}

//Tạo mảng byte để chứa dữ liệu

byte[] bytes = new byte[(int)length];

// Đọc dữ liệu vào bytes

int offset = 0;

int numRead = 0;

while (offset < bytes.length

&& (numRead=is.read(bytes, offset, bytes.length-offset)) >= 0) {

offset += numRead;

}

// Kiểm tra xem đã đọc hết toàn bộ tập tin hay chưa

if (offset < bytes.length) {

throw new IOException("Không thể đọc hết tập tin "+file.getName());

}

// Đóng luồng

is.close();

return bytes;

}
Ghi một đối tượng ra tập tin:
Object object = new javax.swing.JButton(“Java VietNam”);

try

{

ObjectOutput out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(“tentaptin”));

out.writeObject(object);

out.close();

}

catch(IOException ioe){}
Lấy một đốI tượng đã được ghi ra tập tin:
try

{

File file = new File(“tentaptin”);

ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new FileInputStream(file));

javax.swing.JButton b = (javax.swing.JButton)in.readObject();

 
// Sử dụng đối tượng JButton bình thường

}

catch(IOException ioe){}
Duyệt qua tất cả các tập tin và thư mục trong một thư mục:
public static void visitAllDirsAndFiles(File dir) {

// làm gì đó với dir ở đây…

//………………………

if (dir.isDirectory())

{

String[] children = dir.list();

for (int i=0; i

{

visitAllDirsAndFiles(new File(dir, children));

}

}

}

Dịch từ Java Developers Almanac 1.4

http://javaalmanac.com/egs/index.html


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#5
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Truy xuất hộp thư Outlook bằng JavaĐôi khi ứng dụng Java cũng cần liên kết một số tiện ích của Windows như gởi thư hay truy xuất hộp thư trong chương trình Outlook của Microsoft. Chương trình giới thiệu ở đây gồm hai ứng dụng nhỏ, một ứng dụng được viết bằng C để truy xuất hộp thư của Outlook và một ứng dụng viết bằng Java gọi ứng dụng C bằng JNI (Java Native Interface). Nhiệm vụ của chương trình là thực hiện ghi cuộc hẹn (appointment) vào Outlook.
Yêu cầu hệ thống
- JDK 1.2.x hay cao hơn.
- Máy truy xuất hộp thư bằng Office 2000, chạy trên Window 2000.

Thực hiện chương trình

1. Ứng dụng Java

Bạn tạo một class có tên Outlook với một hàm cần gọi để ghi cuộc hẹn với các tham số như năm, tháng, ngày, giờ bắt đầu, phút bắt đầu, giờ kết thúc, phút kết thúc cuộc hẹn trong ngày.
package outlook;

public class Outlook
{
public static native void sendAppointmentItem(int year, int month, int day, int fromhour, int fromminute, int tohour, int tominute);

static
{
System.loadLibrary(“Outlook”);
}

public static void main(String[] args)
{
Outlook.sendAppointmentItem(2004, 7, 6, 8, 30, 9, 30);
}
}
Sau đó bạn dịch file này bằng dòng lệnh:

javac outlook.Outlook.java
javah –jini outlook.Outlook

Khi dịch xong bạn sẽ có được file Outlook.class và outlook_Outlook.h tương ứng.

2. Ứng dụng C

Bạn dùng công cụ Visual C++ để tạo một thư viện DLL. Ứng dụng này được tạo bằng MFC AppWizard(dll) của Visual C++. Bạn include file outlook_Outlook.h vừa được tạo ra vào ứng dụng này. Để biên dịch ứng dụng bạn cần phải include thêm jini.h trong thư mục jdk1.2\include.

File outlook_Outlook.h
/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include <jni.h>
/* Header for class outlook_Outlook */

#ifndef _Included_outlook_Outlook
#define _Included_outlook_Outlook
#ifdef __cplusplus
extern “C” {
#endif
/*
* Class: outlook_Outlook
* Method: sendAppointmentItem
* Signature: (IIIIIII)V
*/
JNIEXPORT void JNICALL Java_outlook_Outlook_sendAppointmentItem
(JNIEnv *, jclass, jint, jint, jint, jint, jint, jint, jint);

#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif
Tiếp theo, bạn tạo một file OutlookImpl.c để thực thi hàm trên, file thực thi này phải include file outlook_Outlook.h được tạo ra ở trên.

File OutlookImpl.c
#include <StdAfx.h>
#include “msoutl9.h”

#include “..\OutlookJava\classes\Generated Source\outlook_Outlook.h”

Chương trình này có dùng API của MSOUTL9.DLL để truy xuất các hàm của Outlook. DLL này sẽ được tạo khi máy dùng Outlook 2000. Trước khi tạo đối tượng truy xuất các hàm API của Outlook, bạn phải khai báo toàn cục dòng lệnh sau, có tác dụng đảm bảo cho đối tượng Outlook được tự động khởi tạo và hủy bỏ:

struct StartOle
{
StartOle()
{
CoInitialize(NULL);
}

~StartOle()
{
CoUnitialize();
}

} _inst_StartOle;

Tiếp theo là hàm ghi cuộc hẹn lên Outlook

void SendAppointmentItem(int year, int month, int day, int fromhour, int fromminute, int tohour, int tominute)
{
_Application oApp;
try
{
if(!oApp.CreateDispatch(“Outlook.Application”))
{
return;
}
VARIANT username;
VARIANT password;
VARIANT showDialog;
VARIANT newSession;

VariantInit( &username );
VariantInit( &password );

username.vt = VT_BSTR;
username.bstrVal = ::SysAllocString( L””);

password.vt = VT_BSTR;
password.bstrVal = ::SysAllocString( L”” );

showDialog.vt = VT_BOOL;
showDialog.boolVal = TRUE;

newSession.vt = VT_BOOL;
newSession.boolVal = TRUE;

_NameSpace oNameSpace = (_NameSpace)oApp.GetNamespace(“MAPI”);
oNameSpace.Logon(username, password, showDialog, newSession);

long lAppointmentItem = 1;
_AppointmentItem olAppointmentItem;
olAppointmentItem = (_AppointmentItem)oApp.CreateItem(lAppointmentItem);
olAppointmentItem.SetMeetingStatus(1);

COleDateTime start(year, month, day, fromhour, fromminute, 0);
COleDateTime end(year, month, day, tohour, tominute, 0);

olAppointmentItem.SetStart(start);
olAppointmentItem.SetEnd(end);

Recipients recipients = (Recipients)olAppointmentItem.GetRecipients();
recipients.Add(“ngocloi”);

olAppointmentItem.Send();

oApp.ReleaseDispatch();

::MessageBox(NULL, “Send mail success.”, “Message”, MB_OK);
}
catch(...)
{
::MessageBox(NULL, “General Exception caught.”, “Catch-All”, MB_OK);
oApp.Quit();
oApp.ReleaseDispatch();
}
}


Trong hàm trên, trước tiên khởi tạo đối tượng truy xuất đến API của Outlook. Nếu đối tượng này được khởi tạo thành công, ta tiếp tục gọi hàm đăng nhập vào hộp thư bằng tên và mật mã của hộp thư cần truy xuất. Ở đoạn mã trên, để các thông tin kia bằng rỗng thì nó sẽ tự động đăng nhập bằng tên mặc định mà bạn truy xuất hộp mail. Hai tham số sau của hàm đăng nhập được đặt “TRUE”, trong trường hợp không đăng nhập được thì sẽ hiện lên dialog cho bạn chọn tên phù hợp.
Sau đó, bạn tạo một mục hẹn với các thông tin về ngày giờ bắt đầu và kết thúc, cuối cùng là thông tin của người nhận mục hẹn này, bạn có thể thêm số lượng người nhận mục hẹn này tùy ý.

Cuối cùng là hàm thực thi chính được gọi từ Java:
JNIEXPORT void JNICALL Java_outlook_Outlook_sendAppointmentItem
(JNIEnv *env, jclass, jint year, jint month, jint day, jint fromhour, jint fromminute, jint tohour, jint tominute)
{
try
{
SendAppointmentItem(year, month, day, fromhour, fromminute, tohour, tominute);

}
catch(...)
{
::MessageBox(NULL, “General Exception caught. “, “Catch-All”, MB_OK);
}
}

Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 10 December 2007 - 05:37 PM

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#6
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Bỏ đi các khoảng trắng trong một chuỗipublic String removeSpaces(String s)
{

	 StringTokenizer st = new StringTokenizer(s," ",false);

	 String t = "";

	 while (st.hasMoreElements())

		 t += st.nextElement();

	 return t;

  }


Sau đây là cách giải quyết hoàn chỉnh để bỏ đi các khoảng trắng đầu và cuối trong một String bằng cách sử dụng biểu thức chính quy (sẽ nhanh hơn đoạn mã trên).

[JDK 1.4]

import java.util.regex.*;

 

  public class BlankRemover

  {

	 /* Bỏ đi khoảng trắng đầu */

	 public static String ltrim(String source)

	 {

		 return source.replaceAll("^\\s+", "");

	 }

	  /* Bỏ đi khoảng trắng sau */

	 public static String rtrim(String source)

	 {

		 return source.replaceAll("\\s+$", "");

	 }

	 /* Thay thế nhiều khoảng trắng liên tiếp nhau giữa các từ bằng

		* một khoảng trắng

	  */

	 public static String itrim(String source)

	 {

		 return source.replaceAll("\\b\\s{2,}\\b", " ");

	 }

	 /* Bỏ đi tất cả các khoảng trắng không cần thiết trong chuỗi

	  * nguồn

	  */

	 public static String trim(String source)

	 {

		 return itrim(ltrim(rtrim(source)));

	 }

 

	 public static String lrtrim(String source)

	 {

		 return ltrim(rtrim(source));

	 }

	 public static void main(String[] args)

	 {

		 String oldStr = "> <1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-----2-1-2-1-" +

							 "2-1-2-1-2-1-2-1-2><";

		 String newStr = oldStr.replaceAll("-", " ");

		 System.out.println(newStr);

		 System.out.println(ltrim(newStr));

		 System.out.println(rtrim(newStr));

		 System.out.println(itrim(newStr));

		 System.out.println(lrtrim(newStr));

	 }

  }

 • mh7 likes this
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#7
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Đoạn mã Java lấy dung lượng bộ nhớ RAMpublic class TestGetRuntime {

public static void main(String[] args) {

Runtime rt = Runtime.getRuntime();
System.out.println(”freeMemory “+rt.freeMemory());
System.out.println(”maxMemory “+rt.maxMemory());
System.out.println(”totalMemory “+rt.totalMemory());

}
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]