Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Hiển hiện dữ liệu lên gridview từ 2 bảng (có quan hệ)?


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
Binnm

Binnm

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 1 Bài Viết:
<p class="MsoNormal">Mình dùng Visual basic.NET và công cụ hỗ trợ giao diện
DevExpress để làm đồ án.<br>
Vấn đề của mình thế này.<br>
Mình có 3 bảng dữ liệu là:<br>
<br>
DoanVien(MaDV, HoTen, NgaySinh, QueQuan,...)<br>
PhongTrao(MaPT, TenPT)<br>
ThamGiaPhongTrao(MaDV, MaPT, ThanhTich)<br>
<br>
Tại GridviewColtrol (Devexpress) mình muốn hiển thị các thông tin:<br>
MaDV, HoTen, NgaySinh, TenPT, ThanhTich<br>
<br>
Mình dùng câu lệnh INNER JOIN để nối các bảng đó lại. Nhưng khổ nổi, khi hiển
thị nó chỉ hiển thị các trường ở bảng DoanVien, là MaDV, HoTen và NgaySinh, còn
những trường ở bảng khác thì không hiển thị.<br>
<br>
Mình có tìm thử, nó bảo là Add Unbound collums gì gì đó.<br>
Bạn nào biết giúp mình với.<br>
Xin cảm ơn!<o:p></o:p></p>

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Binnm: 14 May 2013 - 03:35 PM


#2
fugio

fugio

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 3 Bài Viết:
//MaDV, HoTen, NgaySinh, TenPT, ThanhTich
select a.MaDV, a.HoTen, a.NgaySinh, b.TenPT, c.ThanhTich
from DoanVien a
inner join ThamGiaPhongTrao c on c.MaDV=a.MaDV
inner join PhongTrao b on b.MaPT=c.MaPT
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]