Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Học Java qua các ví dụ cụ thể

* * * * * 2 Bình chọn

 • Please log in to reply
63 replies to this topic

#41
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:
Bài 21 - JCheckbox
* JCheckBox tương tự Checkbox
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class Core
{
		public static void main(String args[])
		{
				JFrame frame = new JFrame("My frame");
				JCheckBox checkbox=new JCheckBox("Documents",false);
				checkbox.addItemListener(new ItemListener()
				{
						public void itemStateChanged(ItemEvent e)
						{
								System.out.println("Changed");
						}
				});
				frame.add(checkbox);
				frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
				frame.setVisible(true);
		}
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#42
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:
Bài 22 - JRadioButton và ButtonGroup
* JRadioButton và ButtonGroup tương tự Checkbox và CheckboxGroup
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
class Core
{
		public static void main(String args[])
		{
				com.incors.plaf.alloy.AlloyLookAndFeel.setProperty("alloy.licenseCode","v#ej_technologies#uwbjzx#e6pck8");
				final JFrame f = new JFrame("My f");
				final String[] a={"Metal","Windows","Motif","XP","Alloy"};
				final JRadioButton[] b=new JRadioButton[a.length];
				final String[] c=new String[a.length];
				c[0]="javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel";
				c[1]="com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel";
				c[2]="com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel";
				c[3]="com.stefankrause.xplookandfeel.XPLookAndFeel";
				c[4]="com.incors.plaf.alloy.AlloyLookAndFeel";
				ButtonGroup g=new ButtonGroup();
				JPanel p=new JPanel();
				f.add(p);
				for(int i=0;i<a.length;i++)
				{
						b|i|=new JRadioButton(a|i|);
						g.add(b|i|);
						p.add(b|i|);
						b|i|.addItemListener(new ItemListener()
						{
								public void itemStateChanged(ItemEvent e)
								{
										for(int j=0;j<a.length;j++)
										{
												if(e.getSource()==b[j])
												{
														try
														{
																UIManager.setLookAndFeel(c[j]);
														}
														catch(Exception exception)
														{
																System.out.println("LaF not found");
														}
														SwingUtilities.updateComponentTreeUI(f);
												}
										}
								}
						});
				}
				f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
				f.setVisible(true);
		}
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#43
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:
Bài 23 - JComboBox và JList
* JComboBox tương tự như Choice


import javax.swing.*;
import java.awt.*;
class Core
{
		public static void main(String args[])
		{
				JFrame f = new JFrame("My frame");
				String[] label={"ASM","C\\C++","VB","Java"};
				JComboBox box=new JComboBox(label);
				f.add(box);
				f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
				f.setSize(100,55);
				f.setVisible(true);
		}
}

* JList tương tự List nhưng nó lại không tự kéo thả được như List, cần có sự hỗ trợ của JScrollPane

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
class Core
{
		public static void main(String args[])
		{
				JFrame f = new JFrame("My frame");
				String[] label={"ASM","Pascal","C\\C++","VB","Java"};
				JList l=new JList(label);
				ScrollPane s=new ScrollPane();
				s.add(l);
				f.add(s);
				f.setSize(100,100);
				f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
				f.setVisible(true);
		}
}


* Còn lại thì JMenuBar,JMenu,JMenuItem tương tự MenuBar,Menu,MenuItem

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#44
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:
Bài 24 - JTabbedPane
Đây gọi là đối tượng phân trang. Ví dụ dưới đây minh họa 1 trong các phương thức addTab là JTabbedPane.addTab(String title,Component component) Các component trong ví dụ đều là các JButton
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
class Core
{
		public static void main(String args[])
		{
				JFrame f = new JFrame("My frame");
				String[] label={"ASM","Pascal","C\\C++","VB","Java"};
				JButton[] b=new JButton[label.length];
				JTabbedPane p=new JTabbedPane();
				for(int i=0;i<label.length;i++)
				{
						b|i|=new JButton(label|i|);
						p.addTab(label|i|,b|i|);
				}
				f.add(p);
				f.setSize(300,100);
				f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
				f.setVisible(true);
		}
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#45
vanvietloc

vanvietloc

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 6 Bài Viết:
Chào bạn mình muốn hỏi bạn cách lập 1 bảng như thế này nhưng bị lỗi khi chèn các checkbox và list
Posted Image

Bạn có thể hướng dẫn cách làm cụ thể hơn được kô?

Bài viết này được chỉnh sửa bởi vanvietloc: 18 January 2008 - 10:17 AM


#46
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Chào bạn mình muốn hỏi bạn cách lập 1 bảng như thế này nhưng bị lỗi khi chèn các checkbox và list

Bạn cho mình code thì mình mới sửa được chứ hay ít gì bạn cũng cho mình xem cái lỗi của bạn đã ... hay là bạn làm cho cái danh sách của bạn chỉ có thể chọn 1 ? Ở trên mình thấy bạn làm được cái danh dách mà có nhiều tùy chọn mà ?

Còn code ở trong này thì có 1 số bài đúng là sai ? vì mình lấy từ javavietnam.org mà mình chưa có thời gian sửa lại hết >_< ... có 1 topic mình độc diễn từ đầu đến cuối cả gần trăm bài thì cũng không sai 1 dòng code nào cả nhưng của người ta mình nhác sửa thôi với lại mình đang bận làm thêm bên C# ... Bạn cho mình xem code chúng ta cùng thảo luận thử ...
Bạn làm đẹp đó chứ ... hơn mình rùi
Thân! :d
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#47
vanvietloc

vanvietloc

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 6 Bài Viết:
thật ra mình có tạo cái này đâu, đang làm mà chưa xong, mới mấy cái checkbox và button à, còn phải làm nhiều nữa khi nào làm xong đưa lên cho các bạn tham khảo nghe

import javax.swing.JFrame;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

class SimpleGui1 {
  public static void main(String args[]) {
	
	 JPanel pane = new JPanel(new FlowLayout());
pane.setLayout(new GridLayout(0, 1));
		 Checkbox check=new Checkbox("chon 1 ");
		pane.add(check);
		 Checkbox check2=new Checkbox("chon 2 ");
		pane.add(check2);
		 Checkbox check3=new Checkbox("chon 3 ");
		pane.add(check3);
		 Checkbox check4=new Checkbox("chon 4 ");
		pane.add(check4);
		 Checkbox check5=new Checkbox("chon 5 ");
		pane.add(check5);

	 
	 
	 Label label=new Label("Hay chon2 :");
	Choice choice=new Choice();
	pane.add(label);
	pane.add(choice);
	choice.add("HA NOI");
	choice.add("HUE");
	choice.add("HO CHI MINH");

	 JButton bt1 = new JButton("OK!");
	 pane.add(bt1); 

	 JButton bt2 = new JButton("CancelS");
	 pane.add(bt2); 

	 JFrame fr = new JFrame();
	 fr.setContentPane(pane); 
	 fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
	 fr.setLocation(200, 200);
	 fr.pack();			  
	 fr.setVisible(true);	 
  }
}

Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 18 January 2008 - 01:23 PM
Bạn cứ post lên đây và còn chưa làm được chỗ nào bọn mình cùng làm ... hạn chế chat nha ^_^


#48
iamvtn

iamvtn

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 3 Bài Viết:
Bài 25 - JToolBar
JToolBar (thanh công cụ) giống y như bạn thường thấy trong các ứng dụng Windows. Nó bao gồm nhiều JButton, mỗi JButton có một Icon riêng. Trước hết hãy chuẩn bị vài hình .gif 24x24 cho ví dụ này. Nếu không tìm thấy thì chép từ jdk1.5.0\demo\plugin\jfc\Stylepad\resources. Chép vào thư mục chứa mã nguồn
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
class Core
{
	public static void main(String args[])
	{
		JFrame f = new JFrame("My frame");
		JToolBar t=new JToolBar();
		String[] label={"New","Open","Save","Cut","Copy","Paste","Bold","Italic","Underline","Left","Right","Center"};
		String[] file={"new.gif","open.gif","save.gif","cut.gif","copy.gif","paste.gif","bold.gif","italic.gif","underline.gif","left.gif","right.gif","center.gif"};
		ImageIcon[] icon=new ImageIcon[label.length];
		JButton[] b=new JButton[label.length];
		for(int i=0;i<label.length;i++)
		{
			icon|i|=new ImageIcon(file|i|);
			b|i|=new JButton(icon|i|);
			b|i|.setToolTipText(label|i|);
			t.add(b|i|);
			if((i==2)||(i==5)||(i==8)) t.addSeparator();
		}
		f.add(t);
		f.setSize(600,70);
		f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		f.setVisible(true);
	}
}


#49
iamvtn

iamvtn

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 3 Bài Viết:
Bài 26 - JTable
* JTable hiển thị dữ liệu có sẵn
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
class Core
{
	public static void main(String args[])
	{
		JFrame f = new JFrame("My frame");
		String[][] dat={{"1","JCreator","Xinox","Beginer"},
						{"2","jGRASP","Auburn","Medium"},
						{"3","NetBeans","Sun Microsystems","Expert"},
						{"4","Gel","GExperts","Beginer"},
						{"5","Eclipse","Eclipse","Expert"},
						{"6","JBuilder","Borland","Expert"}};
		String[] columnName={"ID","Name","Company","Rank"};
		JTable t=new JTable(dat,columnName);
		JScrollPane s=new JScrollPane(t);
		f.add(s);
		f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		f.setSize(400,100);
		f.setVisible(true);
	}
}
* Thao tác trực tiếp dữ liệu trong từng ô của bảng
Trong ví dụ dưới chúng ta sẽ thay đổi dữ liệu của cột "Rank" bằng một JComboBox, sử dụng class TableColumn
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.table.*;
class Core
{
	public static void main(String args[])
	{
		JFrame f = new JFrame("My frame");
		String[][] dat={{"1","JCreator","Xinox","Beginer"},
						{"2","jGRASP","Auburn","Medium"},
						{"3","NetBeans","Sun Microsystems","Expert"},
						{"4","Gel","GExperts","Beginer"},
						{"5","Eclipse","Eclipse","Expert"},
						{"6","JBuilder","Borland","Expert"}};
		String[] columnName={"ID","Name","Company","Rank"};
		JTable t=new JTable(dat,columnName);
		JScrollPane s=new JScrollPane(t);
		f.add(s);
		JComboBox c=new JComboBox(new String[]{"Low","High","Extremely"});
		TableColumn rankColumn=t.getColumn("Rank");
		rankColumn.setCellEditor(new DefaultCellEditor(c));
		f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		f.setSize(400,100);
		f.setVisible(true);
	}
}


#50
iamvtn

iamvtn

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 3 Bài Viết:
Bài 27 - JOptionPane cơ bản
Đây có thể nói là công cụ Dialog mạnh nhất
Trước tiên hãy xem qua ví dụ sau
import javax.swing.*;
class Core
{
	public static void main(String args[])
	{
		JFrame f = new JFrame("My frame");
		JOptionPane.showMessageDialog(f,"Hien thi cau thong bao","Hien thi tieu de",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
		f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		f.setVisible(true);
	}
}
JOptionPane bao gồm các thành phần chính sau đây: Title, Icon, Message, InputValue và OptionButtons. Không cần bao gồm đủ tất cả
* Khởi tạo của JOptionPane
JOptionPane(Object message, int messageType, int optionType, Icon icon, Object[] options)
Bạn có thể thíêu bất cứ thành phần nào thậm chí có thể thiếu hết
Object message: câu thông báo hiển thị trên JOptionpane
int messageType: bao gồm ERROR_MESSAGE, INFORMATION_MESSAGE, WARNING_MESSAGE, QUESTION_MESSAGE, và PLAIN_MESSAGE
int optionType: bao gồm DEFAULT_OPTION, YES_NO_OPTION, YES_NO_CANCEL_OPTION, OK_CANCEL_OPTION
Icon icon: hình icon của JOptionPane
Ví dụ:
import javax.swing.*;
class Core
{
	public static void main(String args[])
	{
		JFrame f = new JFrame("My frame");
		f.add(new JOptionPane("Hien thi cau thong bao", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION));
		f.setSize(250,150);
		f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		f.setVisible(true);
	}
}
* Các phương thức (hay sử dụng hơn)
void showMessageDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int messageType)
String showInputDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int messageType)
int showConfirmDialog(Component parentComponent, Object message, String title, int optionType, int messageType) Yes trả về 0 và No trả về 1

Post lên cho nó đủ 27 bài so với bản gốc.

#51
wupdate

wupdate

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:
Oh, chi tiết ghê. Cám ơn bạn nha. Công nhận là bạn rất chịu khó.Thanksss

#52
trungtrung17

trungtrung17

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 48 Bài Viết:
bạn ơi mình type ví dụ của bạn nó ko chạy được bạn à,mình đoán là mình cài chuơng trình java sai ,. mình type trong textpad. ấn Ctrl2 lần 1 nó ra bảng 1 . Ctrl2 lần 2 nó ra cái bảng 2 .bạn xem bảo hộ mình với nhé

Tệp Đính Kèm

 • Attached File  bang1.JPG   58.18KB   11 Lượi tải
 • Attached File  bang2.JPG   41.85KB   3 Lượi tải


#53
vinhluan1807

vinhluan1807

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 1 Bài Viết:
chào bạn,mình mới bắt đầu học java nên còn dở lắm,có gì bạn chỉ thêm cho minh nha,minh dang lam mấy cái ví dụ của bạn,nhưng làm tới phần này thì ko được
import java.io.*;
public class Hello {
public static void main(String[] args) throws Exception {
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap a: ");
float a = Float.parseFloat(in.readLine());
System.out.print("Nhap b: ");
float b = Float.parseFloat(in.readLine());
float ketqua = a/b;
System.out.println("Ket qua bai toan a+b la: " + ketqua);
}
}
sao cái chỗ public class Hello nó cứ báo lỗi là " class hello is public, should be declared in a file named Hello.java". tại sao vậy??chỉ mình điiiii

#54
gautruc123321

gautruc123321

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 103 Bài Viết:
khó quá,đọc không hiểu jif hết
Tiền là giấy => đốt là cháy
Tình là bụi => thổi là bay
Người yêu là rác,đầy thì đổ

#55
TÔI YÊU VIỆT NAM

TÔI YÊU VIỆT NAM

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 216 Bài Viết:
Dùng phần mềm gì để học java thế ?

#56
Apple 

Apple 

  November rain

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2076 Bài Viết:
Dùng NetBeans, Jbuilder,My eclipse,JCreator Edit Plus cũng dùng đựơc nhưng hơi khó

Hạnh phúc là những gì hiện đang có và nắm giữ.không phải những thứ không có được hoặc đã mất đi


#57
bhduong

bhduong

  Right here waiting for you

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPip
 • 432 Bài Viết:
Sao mình đã cài toolkit Sun 2.5.2 rồi (add vào Netbean rồi) mà khi dùng Netbean 6.7.1 dịch 1 project J2ME mà nó vẫn báo sai platform nhỉ?
C:\Documents and Settings\Bui Hoang Duong\Desktop\06HC390_06HC432_J2ME_Location\Source\Location\nbproject\build-impl.xml:57: Platform home (platform.home property) is not set. Value of this property should be Sun Java™ Wireless Toolkit 2.5.2 for CLDC emulator home directory location.

#58
nguyenhuuphuc

nguyenhuuphuc

  Cộng tác viên CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2019 Bài Viết:
http://www.eclipse.org/

xài Eclipse ^^ , dân Java xài cái này hơi bị nhiều :d
Đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn về tương lai


Mỗi con người đều có quyền sai. Sai trong giới hạn.....Vậy đâu là giới hạn ? Nó tùy thuộc vào nhận thức của mỗi con người..... Cái đầu ko phải là vật trang trí............

#59
aconga

aconga

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:
em là người mới bắt đầu học Java
em tự học nên rất khó khăn :(
em muốn hỏi là class BufferedReader cua chi PhuongDiep(em đoán là chị.nếu là anh thì em xin lỗi) là chị viết thêm vào cái gnu java.io à?
nếu đúng thì chị có thể cho em xem code được ko?em cảm ơn chi rất nhiều :d

em xin lỗi :d em tìm ra rồi.hihi sướng java muôn năm :d

Bài viết này được chỉnh sửa bởi aconga: 23 June 2010 - 01:17 PM


#60
kelapdi_codon

kelapdi_codon

  [ Độc Cô Mộng ]

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 507 Bài Viết:
anh điệp ơi dạo này anh còn OL không giúp em mon java cái
Lập trình trò chơi game kim cương trên điện thoại di dộng bang ngôn ngữ Java/J2ME kíu em vơi: thiết kế lớp đối tượng của Ct gồm: thành viên dữ liệu, hàm thành viên, phép toán (mỗi hàm thành viên vần đựoc thuật toán hoá quy trình xử lý để lập trình)
thiết kế giao diẹn ct, chạy thử nghiệm.
Đề tài khó quá em khong biết làm thế nào, bác Pro giúp em cái code với::L:L thực tập tốt nghiêp. Lập trình cho game Java điện thoại mà

Tất cả chỉ là . . . Ngụy biện !Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]