Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

[Share] Mod Lô Đề Online cho VBB


 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
xuannghia92

xuannghia92

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 1 Bài Viết:
Mở đầu:


Cuối cùng thì cũng có nhân tài xuất hiện và làm chúa cứu thế cho các bạn thèm khát MOD này đã lâu (cảm ơn bạn nyu - sinhvienit.net đã chia sẻ)


Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt, cách sửa lỗi, cách thay đổi hệ thống tiền của MOD.


Bước 1 - Cách cài đặt:


_Download Mod và Data tại đây


_Giải nén ra sẽ có 2 folder: lode + data.


_Upload folder lode lên ngang hàng index.php


_Import 3 file .sql trong folder data vào Database của forum.


_Mở admincp -> Plugins & Products -> add new plugins và thiết lập như sau:
Posted Image


Product: vBulletin
Hook Location: Forumhome_complete
Title: autoCheck
Execution Order: 5
Plugin PHP Code:

include("lode/function.php");
$ngayhomqua=strtotime(date("d-m-Y ", mktime(0, 0, 0, date("m"),date("d")-1,date("Y")))."20:00");
$ngayhomnay=strtotime(date("d-m-Y"). "19:00");
$gio|=date("H");
$phut=date("i");
$dateline=strtotime("now");
$motdiemlo=findcauhinh(1);
$trunglo=findcauhinh(2);
$trungde=findcauhinh(3);
$xien2=findcauhinh(4);
$xien3=findcauhinh(5);
$xien4=findcauhinh(6);
$xien5=findcauhinh(7);
$findtt=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT noidung FROM lode_cauhinh WHERE loaicauhinh=3 LIMIT 1"));
$tentiente=$findtt['noidung'];
if($gio>=20)
$query=mysql_query("SELECT * FROM lode_play WHERE thoigianchoi BETWEEN $ngayhomqua AND $ngayhomnay ORDER BY lohayde DESC");
else if($gio==19 && $phut>=45)
$query=mysql_query("SELECT * FROM lode_play WHERE thoigianchoi BETWEEN $ngayhomqua AND $ngayhomnay ORDER BY lohayde DESC");
else if($gio<19)
$query=mysql_query("SELECT * FROM lode_play WHERE thoigianchoi >  $ngayhomqua-86400 AND thoigianchoi < $ngayhomnay-86400 ORDER BY  lohayde DESC");
if(isset($query)){
$[email protected]_num_rows($query);
if($checksolandanh>0){
  while($result=mysql_fetch_array($query)){
  $playuserid=$result['userid'];
  $findten=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT username FROM user WHERE userid=$playuserid LIMIT 1"));
  $playusername=$findten['username'];
  $thoigianchoi=$result['thoigianchoi'];
  $danhcon=$result['danhcon'];
  $sotientrung=$result['sotienchoi']*$trungde;
  $sotientrunglo=$result['sodiemchoi']*$trunglo;
  $playid=$result['playid'];
  $trungthuong=$result['trung'];
  $ande=0;
  $anlo=0;
if($result['lohayde']==1){
    if($danhcon==$scgdb)
    $ande++;
    if($ande>0){
  if($trungthuong==0){
    $queryupdate1=mysql_query("UPDATE user SET money=money+$sotientrung WHERE userid=$playuserid");
    $queryupdate2=mysql_query("UPDATE lode_play SET trung=1 WHERE playid=$playid");
    }
    }


  }
else{
  $sodiem=$result['sodiemchoi'];
  $soxien=sizeof(explode(",",$danhcon));
  if($soxien==1){
  foreach($dshsc as $value){
    if($danhcon==$value)
    $anlo++;
    }
  if($anlo>0){
    if($trungthuong==0){
    $sotientrunglonhay=$sotientrunglo*$anlo; 
    $queryupdate1=mysql_query("UPDATE user SET money=money+$sotientrunglonhay WHERE userid=$playuserid");
    $queryupdate2=mysql_query("UPDATE lode_play SET trung=1 WHERE playid=$playid");
    }
    }
  }
  else{
  $dayloxien=explode(",",$danhcon);
  for($f=0;$f<$soxien;$f++){
    foreach($dshsc as $value){
      if($dayloxien[$f]==$value)
      $anlo++;
      }
    }
  if($anlo>$soxien) {
    $sodiem=$result['sodiemchoi'];
    if($soxien==2)
    $sotientrungloxien=$xien2*$sodiem;
    if($soxien==3)
    $sotientrungloxien=$xien3*$sodiem;
    if($soxien==4)
    $sotientrungloxien=$xien4*$sodiem;
    if($soxien==5)
    $sotientrungloxien=$xien5*$sodiem;
    if($trungthuong==0){
    $queryupdate1=mysql_query("UPDATE user SET money=money+$sotientrungloxien WHERE userid=$playuserid");
    $queryupdate2=mysql_query("UPDATE lode_play SET trung=1 WHERE playid=$playid");
    }
    }
  }
  }
  }
  }
  }


Plugin is Active: Yes


_Chạy đường dẫn http://webcuaban.com/lode/index.php để chơi.


_Chạy đường dẫn http://webcuaban.com/lode/control.php để thiết lập cấu hình.


_Vậy là xong bước 1.


Bước 2 - Cách sửa lỗi với các forum có URL dạng http://webcuaban.com/forum/index.php :
Posted Image


_Mở file lode/connect.php, tìm:
chdir("$root/");


_Thay bằng:
chdir("$root/forum/");


_Tiếp tục tìm:
require("$root/global.php");


_Thay bằng:
require("$root/forum/global.php");


_Vậy là xong bước 2.


Bước 3 - Cách thay đổi hệ thống tiền của game như ý muốn:
Posted Image


Mặc định của MOD lode kết hợp với KBank, vậy nếu các bạn sử dụng VBCredits thì làm như sau:


_Mở admincp -> Plugins & Products -> Plugin Manager -> Mở lại Plugin autoCheck của Bước 1 khi nãy, tìm:
money


_Thay toàn bộ bằng:
credits


_Mở file lode/index.php, tìm:
$sotienhienco=$userinfo['[color="#ff0000"]money[/color]'];


_Thay chỗ màu đỏ bằng:
[color="#ff0000"]credits[/color]


_Làm tương tự với các đoạn sau:
$queryupdate=mysql_query("UPDATE user SET [color="#FF0000"]money[/color]=[color="#FF0000"]money[/color]-$sotien WHERE userid=$userid");


$queryupdate=mysql_query("UPDATE user SET [color="#FF0000"]money[/color]=[color="#FF0000"]money[/color]-$sotienbitru WHERE userid=$userid");


$sotienhienco=$userinfo['[color="#FF0000"]money[/color]'];


$queryupdate=mysql_query("UPDATE user SET [color="#FF0000"]money[/color]=[color="#FF0000"]money[/color]-$sotien WHERE userid=$userid");


$queryupdate=mysql_query("UPDATE user SET [color="#FF0000"]money[/color]=[color="#FF0000"]money[/color]-$sotienbitru WHERE userid=$userid");


_Lưu ý trong file index.php đó có mấy đoạn:
<img src=img/[color="#FF0000"]money[/color].png border=0 />


_Các bạn giữ nguyên là money không thì nó sẽ không hiển thị hình đâu nhé.


_Vậy là xong bước 3.


Có khó khăn gì các bạn có thể thắc mắc ở nguồn bài viết này.

Demo vừa cài xong: Đánh lô đề online
Yahoo hỗ trợ: vip01667790762

Bài viết này được chỉnh sửa bởi xuannghia92: 18 October 2013 - 06:53 PM

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]