Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Tuyen dung Nha hang

Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Thiết kế web bằng ngôn ngữ Java(Jsp)

- - - - -

 • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:
Topic này là nơi tập trung về các ví dụ của Java trong web viết bằng ngôn ngữ JSP từ đơn giản đến phức tạp dần (Java Server Pages)

Để có thể học về JSP ngoài bộ JDK bạn cần có thêm bô JRUN 4.0 ... bạn có thể down ở đây

DownLoad
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#2
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

thay thế một chuỗi con nào đó trong chuỗi mẹ thành chuỗi con khác


<HTML>
<HEAD>
<title>Test JSP</title>
</HEAD>
<BODY>
<%

String str1="Select * from tblemplyurs";
str1= replaceString (str1,"u","o");
str1= replaceString (str1,"’","’’");
out.println("Char of Str1 is " + str1);
%>

<%!
public String replaceString(String sStr,String oldStr,String newStr)
{
sStr=(sStr==null?"":sStr);
String strVar=sStr;
String tmpStr="";
String finalStr="";
int stpos=0,endpos=0,strLen=0;
while (true)
{
strLen=strVar.length();
stpos=0;
endpos=strVar.indexOf(oldStr,stpos);
if (endpos==-1)
break;
tmpStr=strVar.substring(stpos,endpos);
tmpStr=tmpStr.concat(newStr);
strVar=strVar.substring(endpos+oldStr.length()>sStr.length()?endpos:endpos+oldStr.length(),strLen);
finalStr=finalStr.concat(tmpStr);
stpos=endpos;
}
finalStr=finalStr.concat(strVar);
return finalStr;
}
%>
</BODY>
</HTML>

Kết quả :

Char of Str1 is Select * from tblemplyors


Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 08 January 2008 - 01:44 PM

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#3
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tìm vị trí kí tự trong chuỗi

<HTML>
<HEAD>
<title>Test JSP</title>
</HEAD>
<BODY>
<%

String str1="Select * from tblemplyurs";
int vitri=str1.indexOf("o");
out.println("Location of o is " + vitri);
%>
</BODY>
</HTML>

Kết quả

Location of o is 11


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#4
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường hay ngược lại


<HTML>
<HEAD>
<title>Test JSP</title>
</HEAD>
<BODY>
<%

String str1="Select * from tblemplyors";
str1=str1.toLowerCase();
out.println("LowerCase is " + str1);
str1=str1.toUpperCase();
out.println("UpperCase is " + str1);
%>
</BODY>
</HTML>

Kết quả

LowerCase is select * from tblemplyors UpperCase is SELECT * FROM TBLEMPLYORS


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#5
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Khác nhau giữa hai phép toán i++ và ++i


<HTML>
<HEAD>
<title>Test JSP</title>
</HEAD>
<BODY>
<%

int i=0,j=0;
j=i++;
out.println("Value of j is " + j);
j=++i;
out.println("Value of j is " + j);
%>
</BODY>
</HTML>

Kết quả

Value of j is 0 Value of j is 2


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#6
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Toán tử not (~ !)


<HTML>
<HEAD>
<title>Test JSP</title>
</HEAD>
<BODY>
<%

short i=32767;
boolean b=true;
out.println("Value of ~ short is " + ~i);
out.println("Value of !b is " +!b);
%>
</BODY>
</HTML>

Kết quả

Value of ~ short is -32768 Value of !b is false


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#7
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Các phép toán + _ * /


<HTML>
<HEAD>
<title>Test JSP</title>
</HEAD>
<BODY>
<%

int i=767;
int j=10;
out.println("Value of multi is " + i*j);
out.println("Value of divide is " +i/5);
out.println("Value of add is " +i+5);
out.println("Value of subtract is "+(i-5));
%>
</BODY>
</HTML>

Kết quả

Value of multi is 7670 Value of divide is 153 Value of add is 7675 Value of subtract is 762


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#8
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Khi muốn lấy số dư của phép chia thì bạn dùng phép toán modulus(%)


<HTML>
<HEAD>
<title>Test JSP</title>
</HEAD>
<BODY>
<%

int i=10;
int j=3;
out.println("Value of i%j is " + i%j);
%>
</BODY>
</HTML>

Value of i%j is 1


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#9
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Phép toán &&(và) ||(Hoặc)


<HTML>
<HEAD>
<title>Test JSP</title>
</HEAD>
<BODY>
<%
boolean b=true;
int j=3;
if((j>=3) &&(b!=true))
out.println("result is true");
if((j<3) ||(b==true))
out.println("result is false");

%>
</BODY>
</HTML>

Kết quả


result is false


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#10
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Phép toán >,>=,<,<=,==,!=


<HTML>
<HEAD>
<title>Test JSP</title>
</HEAD>
<BODY>
<%
int i=10;
int j=3;
if(i>=j)
out.println("result is true");
else
out.println("result is false");
if(i!=j)
out.println("result is not equals");
else
out.println("result is equals");

%>
</BODY>
</HTML>

Kết quả

result is true result is not equals


<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#11
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Tạo giao diện như trong hình (sẽ chèn mã Java sau ... bạn có thể dùng Dreamweaver thì nhanh hơn gõ nhiều hoặc nhanh hơn nữa thì copy và paster)
Posted Image


<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<html>
<head>
<title>JSP's Objects</title>
<LINK href="style.css" rel=stylesheet>
<LINK href="newstyle.css" rel=stylesheet>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type"
CONTENT="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" >
<tr><td></td><td>Registration</td></tr>
<form name=form1 action=ex2.jsp method=post>
<table border=0>
<tr>
<td>Name: </td><td><input type=text name=txtname></td></tr>
<tr><td>Province: </td><td><select name=province>
<option value=HAN> Ha Noi </option>
<option value=HUE> Hue </option>
<option value=HCM> Ho Chi Minh </option>
</select></td></tr>
<tr><td>Description: </td><td>
<textarea name=txtdesc cols=30 rows=5></textarea></td>
</tr>
<tr><td></td><td><input type=submit value="Submit"></td></tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->
0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩnPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]