Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Nokia Ringtone : English Songs !


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
tonycao

tonycao

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 144 Bài Viết:
1. Aerosmith: I Don't Wanna Miss A Thing (Tempo=125)

2- 16a1 16- 16a1 16- 8a1 16- 4a2 16g2 16- 2g2 16- 4- 8- 16g2 16- 16g2 16- 16g2 8g2 16- 4c2 16#a1 16- 4a2 8g2 4f2 4g2 8d2 8f2 16- 16f2 16- 16c2 8c2 16- 4a2 8g2 16f2 16- 8f2 16- 16c2 16- 4g2 4f2

2. Aqua: Barbie Girl (Tempo=125)

8#g2 8e2 8#g2 8#c3 4a2 4- 8#f2 8#d2 8#f2 8b2 4#g2 8#f2 8e2 4- 8e2 8#c2 4#f2 4#c2 4- 8#f2 8e2 4#g2 4#f2

Backstreet Boys: As Long As You Love Me (Tempo=200)

4#g1 32- 4#g1 4g1 4f1 4g1 2- 4- 4g1 4g1 4#g1 4#a1 4#d1 4- 2- 2- 4c1 2#d1 32- 4f1 4g1 2f1 32- 4#d1 4d1 2#d1 2-

Celine Dion: My Heart Will Go On (Tempo=100)

2d2 2e2 4a1 2a2 4g2 8#f2 2e2 4#f2 4g2 2#f2 4e2 4d2 4#c2 2d2 4#c2 1b1 1a1 1d2 2e2 4a1 2a2 4g2 8#f2 2e2 4#f2 4g2 2#f2 4e2 4d2 4#c2 2d2 4#c2 4#c2 2d2 4e2 2#f2 2e2 1d2

Coca Cola (Tempo=125)

8#f3 8#f3 8#f3 8#f3 4g3 8#f3 4e3 8e3 8a3 4#f3 4d3 2-

Eagles: Hotel California (Tempo=71)

16g2 16g2 8g2 16f2 16f2 8f2 2g2 8g2 8g2 8f2 8f2 2f2 16f2 16g2 8g2 16f2 16f2 8f2 16f2 2g2 8g2 8g2 8g2 16f2 16f2 16f2 16#d2 2c2 16g2 16g2 8g2 16f2 16#d2 8#d2 16f2 2g2 16#d2 16g2 16g2 8g2 8f2 8#d2 2#d2 16#d2 16f2 16f2 16f2 16f2 16f2 16#d2

Eiffel 65: Blue v1.0 (Tempo=140)

4a1 4#a1 8g1 8#a1 8c2 8f1 8a1 4#a1 8g1 8#a1 8d2 4#d2 8d2 8c2 4#a1 8g1 8#a1 8c2 8f1 8a1 4#a1 8g1 8#a1 8d2 4#d2 8d2 8c2 4#a1 8g1 8#a1 8c2 8f1 8a1 4#a1 8g1 8#a1 8d2 4#d2 8d2 8c2 4#a1 8g1 8#a1 8a1 8f1 8f1 2g1

Eiffel 65: Blue v2.0 (Tempo=100)

8d2 8#f1 8b1 8d2 8e2 8a1 8#c2 4d2 8b1 8d2 8#f2 8g2 8b1 8#f2 8e2 8d2 8#f1 8b1 8d2 8e2 8a1 8#c2 4d2 8b1 8d2 8#f2 8g2 8b1 8#f2 1e2 8d2 8#f1 8b1 8d2 8e2 8a1 8#c2 4d2 8b1 8d2 8#f2 8g2 8b1 8#f2 8e2 8d2 8#f1 8b1 8d2 8e2

Indiana Jones v1.0 (Tempo=225)

4e2 8- 8f2 8g2 8- 1c3 8- 4d2 8- 8e2 1f2 4- 4g2 8- 8a2 8b2 8- 1f3 4- 4a2 8- 8b2 2c3 2d3 2e3 4e2 8- 8f2 8g2 8- 1c3 4- 4d3 8- 8e3 1f3

Indiana Jones v2.0 (Tempo=125)

4e1 16f1 8g1 2c2 4d1 16e1 1f1 4g1 16a1 8b1 2f2 4a1 16b1 4c2 4d2 4e2 4e1 16f1 8g1 1c2 4d2 16e2 2f2 4g1 16g1 4e2 4d2 16g1 4e2 4d2 16g1 4f2 4e2 16d2 2c2

I Swear (Tempo=125)

2- 4- 4b1 4a1 16#f1 4e1 4- 8- 8#f1 8#g1 4a1 8a1 8a1 4a1 8#c1 8d1 2e1 8- 8#f1 8#g1 2e1

James Bond v1.0 (Tempo=80)

16#d1 32f1 32f1 16f1 8f1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1 32#f1 32#f1 16#f1 8#f1 16f1 16f1 16f1 16#d1 32f1 32f1 16f1 8f1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1 32#f1 32#f1 16#f1 8#f1 16f1 16e1 16#d1 16#d2 2d2 16#a1 16#g1 2#a1

James Bond v2.0 (Tempo=140)

8c1 16d1 16d1 8d1 4d1 8c1 8c1 8c1 8c1 16#d1 16#d1 8#d1 4#d1 8d1 8d1 8d1 8c1 16d1 16d1 8d1 4d1 8c1 8c1 8c1 8c1 16#d1 16#d1 8#d1 4#d1 8d1 8#c1 8c1 8c2 2b2 8g2 8f2 2g2

James Bond: Tomorrow Never Dies (Tempo=125)

8e1 16#f1 16#f1 8#f1 4#f1 8e1 8e1 8e1 8e1 16g1 16g1 8g1 4g1 8#f1 8#f1 8#f1 8e1 16#f1 16#f1 8#f1 4#f1 8e1 8e1 8e1 8e1 16g1 16g1 8g1 4g1 8#f1 8#f1 8#f1

Mission Impossible v1.0 (Tempo=100)

16g2 8- 16g2 8- 16f2 16- 16#f2 16- 16g2 8- 16g2 8- 16#a2 16- 16c3 16- 16g2 8- 16g2 8- 16f2 16- 16#f2 16- 16g2 8- 16g2 8- 16#a2 16- 16c3 16-16#a2 16g2 2d2 32- 16#a2 16g2 2#c2 32- 16#a2 16g2 2c2 16- 16#a1 16c2

Mission Impossible v2.0 (Tempo=120)

8#a1 8#a1 8#a1 8#c2 8#d2 8#a1 8#a1 8#a1 8#g1 8a1 8#a1 8#a1 8#a1 8#c2 8#d2 8#a1 8#a1 8#a1 8#g1 16a1 16#c2 16#a2 2f2 16#c2 16#a2 2e2 16#c2 16#a2 2#d2 16#c2 2#d2 16#c2 16#a2 2#a2 16#c2 16#a2 2a2 16#c2 16#a2 2#g2 16g2 2#f2 16#c2 16#a2 2f2 16#c2 16#a2 2e2 16#c2 16#a2

Mr.President: Coco Jamboo (Tempo=225)

8g1 8c2 8g2 4g1 8c2 8g2 4#d2 8d2 8c2 8#g1 8c2 8#d2 4#g1 8#a1 8f2 4#d2 8d2 8c2 8g1 8c2 8g2 4g1 8c2 8g2 4#d2 8d2 8c2 8c2 8d2 8#d2 4c2 8f2

Top Of The World (Tempo=125)

4#d1 8c2 4#a1 4#g1 4g1 16#g1 4f1 4g1 1#d1 4c2 8#c2 4#d2 16#d2 4#d2 4c2 4#a1 4c2 8#c2 4#a1 1c2 4#c2 4#d2 4f2 4f2 4#c2 2#a1 4#a1 4f2 2#d2 8#c2 4#d2 2c2 8#a1 2c2 4#c2 4#c2 8c2 4#c2 4c2 4#a1 8#g1 1#d1 4#d1 4c2 4#a1 4#g1 4g1 4#g1 4f1 8g1


Unlimited: No Limit (Tempo=140)

4- 4e1 8e1 4- 4g1 8g1 4e1 8e1 4- 4g1 8g1 4e1 8e1 4- 4g1 8e1 4a1 4a1 4b1 4b1 2-
]

#2
wholove

wholove

  Cao đẳng CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 727 Bài Viết:
bạn này có biết bài của Ateen không bài 'a perfect match' còn F4 là bài " season of fireword" kiếm giùm mình nha cám ơn nhiều
Có ai biết lòng tui yêu màu tím
Bởi tím buồn tím dại tím cô đơn


Anh đã gặp em một buổi chiều
Đề rồi thương nhớ để rồi yêu
Chẳng biết bên em sao thế nữa
CHỉ biết xa em nhớ thương nhiều


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]