Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Cách sử dụng nx phần mềm demo chỉ cho dùng thử trong 1 vài tuần...


 • Please log in to reply
22 replies to this topic

#1
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
undefinedýỹ Hôm qua khi ngồi nghịch nx phần mềm thì tình cờ tôi phát hiện ra cách dùng nx phần mềm chỉ cho dùng thử trong 1 vài tuần mà khi muốn dùng mãi mãi ta có thể làm như thế nào. Công việc tưởng chừng như rất khó khăn nhưng thực chất lại vô cùng đơn giản. Những file như thế, thay vì kích chuột để vào như bình thường thì nay ko, bạn đờng vào như thế mà hãy open with. Trong open with bạn mở nó ra dưới dạng văn bản, sẽ có dạng đại loại như sau:

   h v  h Þ  ¨ F  ¨ î ¨ – 00  ¨ >/ 00 ¨% æK (  @ € € €€ € € € €€ ÀÀÀ €€€ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿÿ  ,,, 999 EEE RRR ___ lll xxx ……… ’’’ ŸŸŸ ««« ¸¸¸ ÅÅÅ ÒÒÒ ÞÞÞ ëëë øøø ðûÿ ¤ ÀÜÀ ðʦ > ] | › º Ù ð $$ÿ HHÿ llÿ ÿ ´´ÿ > ] (| 2› <º FÙ Uð $mÿ H…ÿ lÿ µÿ ´Íÿ *> ?] T| i› ~º “Ù ªð $¶ÿ HÂÿ lÎÿ Úÿ ´æÿ >> ]] || ›› ºº ÙÙ ðð $ÿÿ Hÿÿ lÿÿ ÿÿ ´ÿÿ >* ]? |T ›i º~ Ù“ ðª $ÿ¶ Hÿ lÿÎ ÿÚ ´ÿæ > ] |( ›2 º< ÙF ðU $ÿm Hÿ… lÿ ÿµ ´ÿÍ > ] | › º Ù ð $ÿ$ HÿH lÿl ÿ ´ÿ´ > ] (| 2› <º FÙ Uð mÿ$ …ÿH ÿl µÿ Íÿ´ *> ?] T| i› ~º “Ù ªð ¶ÿ$ ÂÿH Îÿl Úÿ æÿ´ >> ]] || ›› ºº ÙÙ ðð ÿÿ$ ÿÿH ÿÿl ÿÿ ÿÿ´ >* ]? |T ›i º~ Ù“ ðª ÿ¶$ ÿÂH ÿÎl ÿڐ ÿæ´ > ] |( ›2 º< ÙF ðU ÿm$ ÿ…H ÿl ÿµ ÿÍ´ > ] | › º Ù ð ÿ$$ ÿHH ÿll ÿ ÿ´´ > ] | ( › 2 º < Ù F ð U ÿ$m ÿH… ÿl ÿµ ÿ´Í > * ] ? | T › i º ~ Ù “ ð ª ÿ$¶ ÿH ÿlÎ ÿÚ ÿ´æ > > ] ] | | › › º º Ù Ù ð ð ÿ$ÿ ÿHÿ ÿlÿ ÿÿ ÿ´ÿ * > ? ] T | i › ~ º “ Ù ª ð ¶$ÿ ÂHÿ Îlÿ ڐÿ æ´ÿ > ] ( | 2 › < º F Ù U ð m$ÿ …Hÿ lÿ µÿ Í´ÿ qqqqpppp qrghgsqp ppp qrghhrrpssspp qrgggrghhhhhgsp qrhhhhhhhhhp rfrhhhuhuhhhhgp rrghhuhuhhhhhp rshhhxuhggghhp rghhhyfhgp rhhfq!!¢µ­up rrtshrq!­®gp ttthqq!q tsuhhqqq thhhhhqq xurrrrr ÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ€ ÿÿ€ ÿÿ€ ÿÿ€ ÿÿ€ ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ ÿÿ ?ÿÿŸÿÿÿ(  @ _ [ W S O J G C c
z
Ÿ+»+%¯%“m G @ < : g x *º*&±&Œs G ¡ ™ : 7 l s˜$«$›~«$µ$'»'*¾*)¾)$·$­— 7 l †

~"²"-Ã-1É12Ê22Ë22Ë21È1*¿*%·%  7 p z&¹&-Ä-2Ë23Ì33Ì33Ì33Ì33Ì32Ê2)»)§ : s x§)½)2Ë28Î83Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì30Ç0† = v š'º'1É13Ì39Î9PÔP3Ì3&•&:Ž:6Š64Ì40È0† @ z §,Â,3Ì33Ì3wÝw'†'EˆE¿¿¿¯ª¨xK4Ht>.Ä.¥ D }


'¼'3Ì3$Š$ f åååååå€N5ÿ¨}i$J²J K s ½ 3Ì3
p
f åååÿÿÿ‹dOi$v?#-Ÿ- N  ´ ¿ ©3Ì3 f f åå廣—˜yi]Š] V ƒ ¾ — :Î84Ì4FªF f f ¿¿¿Š¡Š _ ƒ ½6Ì6>É66Ç3'¸&%·%%µ%nªnm¤m k g ƒ GÏG>Ì> ƒ  ~ } y v s ƒ ƒ ÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ€ ÿÿ€ ÿÿ€ ÿÿ€ ÿÿ€ ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ€ÿÿ ÿÿ ?ÿÿŸÿÿÿ( @  € € € €€ € € € €€ ÀÀÀ €€€ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿÿÿ  ,,, 999 EEE RRR ___ lll xxx ……… ’’’ ŸŸŸ ««« ¸¸¸ ÅÅÅ ÒÒÒ ÞÞÞ ëëë øøø ðûÿ ¤ ÀÜÀ ðʦ > ] | › º Ù ð $$ÿ HHÿ llÿ ÿ ´´ÿ > ] (| 2› <º FÙ Uð $mÿ H…ÿ lÿ µÿ ´Íÿ *> ?] T| i› ~º “Ù ªð $¶ÿ HÂÿ lÎÿ Úÿ ´æÿ >> ]] || ›› ºº ÙÙ ðð $ÿÿ Hÿÿ lÿÿ ÿÿ ´ÿÿ >* ]? |T ›i º~ Ù“ ðª $ÿ¶ Hÿ lÿÎ ÿÚ ´ÿæ > ] |( ›2 º< ÙF ðU $ÿm Hÿ… lÿ ÿµ ´ÿÍ > ] | › º Ù ð $ÿ$ HÿH lÿl ÿ ´ÿ´ > ] (| 2› <º FÙ Uð mÿ$ …ÿH ÿl µÿ Íÿ´ *> ?] T| i› ~º “Ù ªð ¶ÿ$ ÂÿH Îÿl Úÿ æÿ´ >> ]] || ›› ºº ÙÙ ðð ÿÿ$ ÿÿH ÿÿl ÿÿ ÿÿ´ >* ]? |T ›i º~ Ù“ ðª ÿ¶$ ÿÂH ÿÎl ÿڐ ÿæ´ > ] |( ›2 º< ÙF ðU ÿm$ ÿ…H ÿl ÿµ ÿÍ´ > ] | › º Ù ð ÿ$$ ÿHH ÿll ÿ ÿ´´ > ] | ( › 2 º < Ù F ð U ÿ$m ÿH… ÿl ÿµ ÿ´Í > * ] ? | T › i º ~ Ù “ ð ª ÿ$¶ ÿH ÿlÎ ÿÚ ÿ´æ > > ] ] | | › › º º Ù Ù ð ð ÿ$ÿ ÿHÿ ÿlÿ ÿÿ ÿ´ÿ * > ? ] T | i › ~ º “ Ù ª ð ¶$ÿ ÂHÿ Îlÿ ڐÿ æ´ÿ > ] ( | 2 › < º F Ù U ð m$ÿ …Hÿ lÿ µÿ Í´ÿ ppppppppppppppp psghiiihhhggsp psghiiihhhggsp psghiiihhhggp ppppppp ppp psghhiihhhgrrppssttttrppsssp qghhiiihggsstttttttrqqttqqrp qghhiiigfsstttttttttqtqqsssp qghhihggstttttuuuuuuqsttttsp qsghhggsttttuuuuuuuu{htssstsp qsggggstttuuuuuuuuuussssutttssp qgggstttuuuuuuuuuuuursuuttsqp qggtttuuuuuvuvuuuuuuuuuuutrsp qfstttuuuuvuvuvuuuuuuuuuutqp qtttuuuuuuvuvuvuuuuuuuuutstp qfsttuuuuuuvwvuvuvuuuuuuuusttp qtttuuuuuvxxwvvvuvuuuuuuuttp qttuuuuuuwyxxxwguuutrp qttuuuuuuxzxxxx!!!! uttsp qsttuuuuuuxrq!!!!¢­uttp qtttuuuuuuuqst"""¢£££tttp qttttsuuuutsrttt##­£µ£ttp qssstttuuutqqttts&­£££tsp qsssttuuuutffqttts­¢!gtp qsttguuuuuffgq€xs!!sp qttsihuuuusffggqgyysrp qtshiiuuuuuffggq€zttp qttshhiuuuuutfffffqttsp qtthhhtttttttttfqqqqq qxthhqssttttsqqqq qythq qqqqqqq qttq qq ÿÿ ÿÿ ÿÿ  € € € € € À À À À À à à À À À À À À à ?à À À ÿÀ ÿÁÿÿÃÿÿÿçÿÿÿ( @  € I OPRRSQOLKHFD B 9 K } ’ ¦ )¹)0Å0+¼+'²'"¨"Ÿ•Š

mS L
|
‘¥)¸)0Æ0,¼,'³'"©"Ÿ–‹ ~ = N z ¤(¶(1Ç1,½,(´("ª" –‰ p C D CCCBA < U A ? O x ¢'´'1È1,¾,(µ(#«#Ÿ• w j l HH‰
Ž


‹ k A B œ’ E f l Œ¡&³&1È1-¿-)¶)#ª#”€t
Œ
”› £¤¥¥ p jn˜Ÿ n s u D P ŠŸ%±%0Æ0,½,'±'™|
Ž
˜¡§«!°!"³"#´#$¶$$´$m‹ ¤ j m ˜ ¡ ž Œ = R ˆ$®$-Á-'²'’„„• ¨ ¯ $¶$'º')½)*¿*+À++Á++À+t·tv Ÿ ¦ ¥ £ ¦ ¦ M S †—¡$§$™‹„•¢­$·$)¾),Â,.Å.0Ç00É01É11Ê10Ç0•~Ô~4¸4§£–‹™ ¥ ¤ A T ~ ‰’˜—‡”£!±!'»'+Á+/Æ/2Ê22Ë22Ë22Ë23Ì33Ì33Ì3›’ › —!¶!$¶$­  — @ j s ‚‹–…  §"²"'º'.Ä.1É13Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì3 ˜ †¡+Á+*¾*#´#§ † \ ; U |‰‹  ¢¬)¼),Â,2Ë23Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì31Ê1,Ã,&¹&¬ s | @ W z…›«$·$,Á,1Ê13Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì32Ë2/Æ/(»(­q Œ A X u } ‘ ¥"²"*¾*0Ç03Ì33Ì33Ì38Î89Î95Ì53Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì30È0)½)©§ ´ F Y
p
…œ«'¹'-Ä-2Ë23Ì33Ì33Ì3CÐCWÕWFÑF5Ì53Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì30É0)¾)—¯ ¨ [ [ r  £#²#*¾*0È03Ì33Ì33Ì33Ì3fÙffÙfUÕUDÑD5Ì53Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì33Ì30È0)¼)­« G Z —ª%¸%,Â,2Ë23Ì33Ì33Ì3SÔS‰â‰wÝwfÙffÙfWÕW;¨;…›…˜˜›ž››Ÿ›”›”‰š‰=Å=/Æ/'¹'ª| B \ ®'»'/Ç/3Ì33Ì33Ì33Ì3mÛmšæšd´deÃe`Ð`]®]ËÔËÛÛÛÛÛÛÙÙÙÖÖÖÓÓÓš¸šŒŒ8½8$µ$£ Œ E ^ ‹ ¡!±!*½*0È03Ì33Ì33Ì33Ì3lÔld§dd§d~ o
ÅÑÅáááââââââÈÆÅP8j'…[email protected]•«6¼6¯›? _  £#²#+¿+0É03Ì33Ì33Ì33Ì3;Î;k¨k n ¢ ¬
’ ÍÝÍéééééé‡ZC¬b<´f?´f?”eM1«)§  H _

¥#´#¡3Ì33Ì33Ì33Ì3,·,!–!w¶¾¼
” ÕåÔòòòz=ª]7õŸu½nF¡zf.¦'œL a Š  ¬ ´ §3Ì33Ì33Ì3(«(‡ f n¾¿¼— ­Ð«t:ª]7´f?´f?Ÿ®‘& & Œ K a ƒ ‡ œ ¾ » 3Ì33Ì33Ì33Ì3)¯){r f ®¾½™ {œam3€H+ÐÉÅ_ _M b ˆ º ¿ .Â.3Ì33Ì33Ì3-¼-rŒ›t%¶:È3KÍD—q¬pÕÛÕÛÛÛ$ˆ$M c ´ ¿ Ÿ BÑ<3»11É13Ì33Ì33Ì3ŒrŒ&¥&žo&¤#sÖn}Úy¦¢Ã¡zN d ½ ¢ =È5AÏ:CÔ?1Ç1-Ä-0Ç01È10È0o’"Ÿ"Œj4º/‘àŽ*Á$ª W d ¶ ¿ ” =Æ3?Ì8BÑ<2Ã1%·%'º''º'(º(¢wŠŒ~h¯¹¢ X e à ½ :¿-<Ä1>É6¢¢¦¨¨§¦£•€sX T R R P e ?Î?¾9¼*;Á/ c ˆ
Œ
 ‘ ‘  Œ [ Z Y X f nÛn¼8º( d b b a ` ` ^ ] f ½ ½ f f f ÿÿ ÿÿ ÿÿ  € € € € € À À À À À à à À À À À À À à ?à À À ÿÀ ÿÁÿÿÃÿÿÿçÿÿÿ( @ € # / / / / / / / / / / / -  # k            † [      wÿwÿwÿwÿwÿwÿwÿwÿwÿvÿvÿvÿvÿYø!} $ ¿¿¿™™™€€€UUUUUU ÑÑÑ UUUmmmUUU  tÿ € ÿ•ÿ!ª!ÿ+½+ÿ/Ä/ÿ*¹*ÿ$­$ÿ£ÿ™ÿŽÿ„ÿ w ÿVïr 5 .3


3 1 2 1 1 12 0
€€€¿¿¿ v ÿ ~ ÿ“ÿ!¨!ÿ+¼+ÿ0Ä0ÿ*¹*ÿ%®%ÿ¤ÿ™ÿÿ…ÿhÿeð€ t‡

‘“‘• ’’•ˆ


a4 &{&ÿ
|
ÿ‘ÿ¦ÿ*º*ÿ0Æ0ÿ+»+ÿ%¯%ÿ ¥ ÿ›ÿÿ w ÿjÿ+:+Ìeìqÿwÿkþlþjþuþqþ#s#ÿeþ q û X ì & ®v ;  00ÿ
{
ÿÿ¥ÿ*º*ÿ1Ç1ÿ,¼,ÿ&°&ÿ!¦!ÿ™ÿ~ÿ m ÿmÿuÿ Š ÿ Ž ÿ”ÿ—ÿ—ÿ—ÿ | ÿ y ÿ…ÿ˜ÿ ± ÿ¬þ e ÷"¶y < p˜p—wÿŽÿ£ÿ)¸)ÿ0Æ0ÿ,¼,ÿ&°&ÿœÿŠÿvÿƒÿ  ÿ›ÿžÿ¥ÿ¨ÿªÿ«ÿªÿ
m
ÿ‹ÿ•ÿ k ÿ p ÿ ÿ n ÿ Y ÷³ y 9
†¦†SsÿŒÿ¡ÿ'¶'ÿ/Ä/ÿ+¼+ÿŸÿ‡ÿƒÿ  ÿ›ÿ£ÿ«ÿ"²"ÿ$µ$ÿ&¹&ÿ'¹'ÿ'º'ÿ'¹'ÿ¦ÿ…ÿ v ÿ ™ ÿ ¥ ÿ ¦ ÿ ¥ ÿ  þ W õ ´ h §¿§.rÿŠÿŸÿ%±%ÿ)µ)ÿ%ª%ÿŽÿƒÿ”ÿ¢ÿ ® ÿ$¶$ÿ(»(ÿ+À+ÿ-Ã-ÿ.Ä.ÿ.Æ.ÿ.Æ.ÿ ‘ ÿ§ÿ/“/ÿ £ ÿ ¨ ÿ ¨ ÿ ¤ ÿ ¦ ÿ ¨ ÿ • þ _ ö i ÁÎÁ qÿ„ÿ‘ÿÿ!¡!ÿ—ÿ‚ÿ”ÿ¨ÿ"²"ÿ'º'ÿ,À,ÿ/Ç/ÿ2Ê2ÿ2Ê2ÿ2Ë2ÿ2Ë2ÿ2Ë2ÿÿ q ÿßÿ ¨ ÿ ž ÿ"³"ÿªÿ€ÿ ¡ ÿ £ þhö N ûüûpØ z ÿ‹ÿ”ÿ˜ÿ
ˆ
ÿ›ÿ§ÿ"±"ÿ)¼)ÿ.Ä.ÿ1Ê1ÿ2Ë2ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ0È0ÿ  ÿ Ÿ ÿ/Ç/ÿ)¼)ÿ#´#ÿ§ÿ • ÿ þ¥ \ àêà;w;z{ÿ„ÿŒÿ † ÿ“ÿ¢ÿ$´$ÿ)»)ÿ/Æ/ÿ2Ë2ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ1Ê1ÿ-Ã-ÿ'º'ÿ­ÿœÿrþK^KÙ (ÿÿÿk”kRyÿ|ÿ‚ÿˆÿŸÿ­ÿ(»(ÿ/Æ/ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ0È0ÿ)¾)ÿ!°!ÿ „ ÿ~þ4|4þ Ž /ÿÿÿ”°”'vÿ
v
ÿ€ÿ™ÿªÿ%·%ÿ-Ã-ÿ2Ê2ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ5Í5ÿ4Í4ÿFÑFÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ2Ê2ÿ+À+ÿ"²"ÿšÿµÿlÿ „ *ÿÿÿ«¼«uò
v
ÿ Š ÿ¡ÿ"±"ÿ*¿*ÿ0É0ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ9Î9ÿXÖXÿFÑFÿFÑFÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ2Ê2ÿ+Á+ÿªÿ´ÿ¶ÿ q ÿ b €€€ÄÄÄ x»xÿ–ÿ¨ÿ%¸%ÿ.Ä.ÿ2Ë2ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿfÙfÿkÚkÿXÖXÿFÑFÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ2Ê2ÿ*À*ÿ!°!ÿ–ÿ°ý7y7å 9 ããã ’’’A\A?†ÿžÿ ¯ ÿ)½)ÿ0È0ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ}ß}ÿ}ß}ÿkÚkÿXÖXÿ;¹;ÿW”Wÿœÿ‘¤‘ÿ²²²ÿ‘£‘ÿ\’\ÿ)±)ÿ1É1ÿ)½)ÿ¬ÿwÿcû$&$o ÿÿÿªªª Ø
Œ
ÿ¢ÿ#²#ÿ+À+ÿ2Ê2ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿäÿ[°[ÿ`º`ÿCœCÿhºhÿÛÛÛÿÛÛÛÿÛÛÛÿÙÙÙÿÖÖÖÿÓÓÓÿcŽcÿ.Æ.ÿ%·%ÿ¦ÿ Œ þWé : ÿÿÿÔÖÔ{ÿ

ÿ¦ÿ%¶%ÿ-Ã-ÿ2Ë2ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ2Ì2ÿi¨iÿ]¦]ÿÿ|ÿàààÿâââÿâââÿÌÌÌÿ˜Š‚ÿ~R<ÿi$ÿ¹© ÿ9Â9ÿ!±!ÿÿqûn  ÿÿÿ¬´¬ÿ–ÿ©ÿ%¸%ÿ-Ä-ÿ2Ë2ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿJ¯Jÿ€ÿ©ÿ·ÿ¤ ÿåæåÿéééÿÂÂÂÿ´f?ÿ´f?ÿ´f?ÿ¡nÿaÂaÿ¦ÿ

ý_î >+++ œ«œ„ÿ˜ÿªÿ–ÿ Ž ÿ4Í4ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ-»-ÿ!–!ÿl ÿ®ÿÀÿ¾ÿ ÿžÁžÿÂÂÂÿ´f?ÿÿ¨}ÿ´f?ÿbKÿRºRÿ›ÿnù"'"w €€€ ÿÿÿ¨¹¨-ƒÿ

ÿ

ÿ ° ÿ ¼ ÿ ¯ ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ+¶+ÿ‡ÿ
j
ÿ f ÿªÿ¶ÿÀÿ¡
ÿÝÞÝÿ´f?ÿ´f?ÿ´f?ÿ‚L1ÿ¢ÿ‡ÿoð 9
¿¿¿¸Å¸'‚ÿ ~ ÿ ‹ ÿ · ÿ ¾ ÿ ™ ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ-º-ÿ‚ÿrÿ‹ÿjÿƒÿÀÿ/Ã(ÿ › ÿa¡Nÿ¥€mÿÓÊÆÿu¤uÿ  ÿb÷343G ÕÕÕßáßwä{ÿ ³ ÿ ¿ ÿ œ ÿCÕ?ÿ2Ë2ÿ3Ì3ÿ3Ì3ÿ2Ì2ÿŒÿrÿŒÿ#¡#ÿpÿ ‘ ÿUÐOÿWÑRÿšÿ:‹:ÿâââÿ|ÿn÷&2&L €€€ ÕÕÕ¿¿¿aŠa ” ÿ ½ ÿ » ÿ
£ ÿBÒ=ÿ8Ì6ÿ0È0ÿ2Ê2ÿ2Ë2ÿ1É1ÿ!q!ÿŒÿ&¥&ÿ#©#ÿ f ÿ• ÿ«è¨ÿ¥å¢ÿ³ÿyÿlö282G
 ÿÿÿÿÿÿ ÌÌÌ'''
@¡@ï · ÿ ¿ ÿÿ>É5ÿAÏ:ÿ<Î9ÿ(½(ÿ*¾*ÿ+À+ÿ,Á,ÿ•ÿÿ’ÿ&¥&ÿ&¥&ÿ f ÿ


chú ý kỹ các bạn có thể thấy có 1 đọan gồm 1 dãy số trùng với thời hạn cho sử dụng cuar phần mềm. Ví dụ như phần mềm cho dùng thử trong 30 ngày sẽ có dãy số tương ứng từ 1 đến 30. Cách chỉnh sửa: thêm đằng sau số 30 1 số 1 nữa, như vậy khi bộ đếm đến 30 ngày sẽ trở về ngày thứ nhất.
Cách nayf tôi thấy cũng lạ & mới chỉ thành công với mỗi phần mềm guitar pro thôi, nên post lên cho anh em thử & cũng học hỏi thêm.
Và nhân tiện cũng xin hỏi nếu ai có cách khác về vấn đề trên thì cho tui biết nha...
Xin cảm ơn trc...
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#2
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
undefinedcho đến hôm nay tôi lại mở thành công 1 phần mềm nữa, nhưng vẫn ko hiểu sao lúc lại đc lúc lại ko. Ai biết chỉ giùm cái...
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#3
Trần Bảo Hân

Trần Bảo Hân

  Programmer-Cracker

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1491 Bài Viết:
đôid với 1 số soft đơn giản (thường nhỏ nhẹ chỉ có 1 file ), bạn chỉnh như vậy là đúng rôi (cracker hay tạo file batch có chức năng tìm và chinhr sửa như thế này để bẻ @rắc) nhưng với các chương trình lớn thì lại khác , thông số này được mã hóa nghiêm ngặc hơn hoặc được đặt vào những file số liệu khác phải mò lâu lắm nhưng đa số là bị mã hóa :)) :d :d
Tái Xuất Giang Hồ
Mỗi ngày 1 phần mềm !!!!

#4
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
ok, cám ơn. Hèn gì tôi thử với nx soft khác thì nó lại ko đc ,mà 1 số soft lại đc...
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#5
Trần Bảo Hân

Trần Bảo Hân

  Programmer-Cracker

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1491 Bài Viết:
nếu bạn muốn có thể qua giới thiệu phần mềm topic mỗi ngày 1 phần mềm của mình cở trang 2 có ultraedit với ollydbg có ích cho việc này lắm đó
Tái Xuất Giang Hồ
Mỗi ngày 1 phần mềm !!!!

#6
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
bạn giới thiệu sơ qua 2 cái phần mềm đó cho mình nghe về chức năng vaf cách sử dụng nha. Mà phần mềm nào dùng để giải mã hóa bạn có biết ko, hoặc có thể chỉ là giải đc nx mã đơn giản thôi cũng đc...
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#7
Trần Bảo Hân

Trần Bảo Hân

  Programmer-Cracker

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1491 Bài Viết:
2 soft đó cho phép decompile , xem dưới dạng text , hex ...
ngoài ra mình còn 1 soft dùng để @hắc date cho phần mềm , dùng ko sợ hết ngày , nếu bạn thích mình sẽ post lên

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Trần Bảo Hân: 08 February 2007 - 11:04 PM

Tái Xuất Giang Hồ
Mỗi ngày 1 phần mềm !!!!

#8
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
soft đấy tất nhiên là mình ko thể bỏ qua rồi, bạn post lên cho mình nha, đang cần gấp đây. Bao nhiêu soft trong máy đều sắp hết date sử dụng rồi...
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#9
Trần Bảo Hân

Trần Bảo Hân

  Programmer-Cracker

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1491 Bài Viết:
@hắc date v1.21
http://cuasotinhoc.c...c...ost&id=4984
Tái Xuất Giang Hồ
Mỗi ngày 1 phần mềm !!!!

#10
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
cái soft này có mở đc date của tất cả phần mềm ko bạn ơi hay là nx cái mà bảo mật quá chắc thì cũng chịu chết??
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#11
HuyetThu

HuyetThu

  Bang chủ VLTK

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 324 Bài Viết:
Để l2m thử coi sao !!
thanks các pak !!!! :bong
Dương Gia Tướng - Nhạn Sơn
Chung nhật hôn hôn túy mộng gian,
Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san.
Nhân qua trúc viện phùng tăng thoại,
Hựu đắc phù sinh bán nhật nhàn !

#12
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
bạn dùng thử đi rồi cho ý kiến nha, có gì nói lại để mình chỉnh sưả thêm cho...
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#13
Trần Bảo Hân

Trần Bảo Hân

  Programmer-Cracker

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1491 Bài Viết:

cái soft này có mở đc date của tất cả phần mềm ko bạn ơi hay là nx cái mà bảo mật quá chắc thì cũng chịu chết??

mình ko rõ lắm nhưng qua sử dụng mình thấy nó chưa pó tay lần nào
Tái Xuất Giang Hồ
Mỗi ngày 1 phần mềm !!!!

#14
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
ôi trời hay vậy. Mà nếu nói vậy thì nx cái phần mềm bắt mình mua chỉ caanf dùng cái này vô hiều hóa đồng hồ thời gian là xong thôi đúng ko, cần gì phiên bản gốc...
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#15
Trần Bảo Hân

Trần Bảo Hân

  Programmer-Cracker

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1491 Bài Viết:
trên lí thuyết là như vậy nhưng có 1 số soft cho dùng thử theo số lần chứ ko theo thời gian nên cái này phải bó tay
mình vẫn còn ko hiểu tại sao cái này ko phổ biến lắm trên mạng , mình lên tìm nhưng ko thấy ở đâu cho download hết
Tái Xuất Giang Hồ
Mỗi ngày 1 phần mềm !!!!

#16
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
uh, nếu nó ko phổ biến chẳng qua người ta ko share (nx người có ấy). Còn ít chỗ download là tất nhiên bởi mọi nhà sản xuất phần mềm đều ko muốn ngời ta vô hiệu hóa đc date, nếu thế thì phần gốc ế ...
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#17
Trần Bảo Hân

Trần Bảo Hân

  Programmer-Cracker

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1491 Bài Viết:
may mà mình lục ra được 1 bản trong cái cd soft , nếu ko chắc cũng ko bao giừo tìm ra quá*****8ai biết có soft nào tương tự or hay hơn thì up lên cho mình với
Tái Xuất Giang Hồ
Mỗi ngày 1 phần mềm !!!!

#18
thamtu20119

thamtu20119

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 357 Bài Viết:
ok, mình sẽ up lên trong thời gian sớm nhất có thể.... Soft khác tương tự thì cũng hoạt động trên cơ chế như cái này thôi, nhưng có thể sẽ có 1 vài cái hay hơn...
Mời các bạn ghé thăm site ứng dụng và games cho iOS và Android được tổng hợp từ rất nhiều nguồn hiện nay với 100% link mediafire: http://apps-park.com

#19
Trần Bảo Hân

Trần Bảo Hân

  Programmer-Cracker

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1491 Bài Viết:
chắc để mình nghiên cứu cấu trúc của nó rồi sẽ mò 1 soft tuowng tự vậy
Tái Xuất Giang Hồ
Mỗi ngày 1 phần mềm !!!!

#20
Mr.J

Mr.J

  Uy Trấn Giang Hồ

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1463 Bài Viết:
Soft date @hắc chỉ thik hợp cho @rắc các chương trình giới hạn về ngày chứ mất chương trình giới hạn về số lần sử dụng, số phút ( VD các game nhỏ) thì vô dụng
Tốt nhất down sổ tay cracker về mà tìm hiểu cách sửa hex. Như vậy thì chương trình nào cũng ngon

Ai bít @rắc các game của games.yahoo.com thì pót nhé. Tui pó tay luôn, không @rắc đượcPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]