Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Support AUTO TGHM

- - - - -

 • Please log in to reply
332 replies to this topic

#301
heroceasar7384

heroceasar7384

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 359 Bài Viết:
:(( cuối cùng thì cũng làm được cái tool tự động scan $PacketAddress rồi, vậy là từ nay auto TGHM sẽ bước sang 1 trang sử mới 8->

Bài viết này được chỉnh sửa bởi heroceasar7384: 04 October 2010 - 11:44 PM


#302
emchabietgi

emchabietgi

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 10 Bài Viết:
Em có 1 điều muốn hỏi mọi người như sau:
Làm cách nào mọi người tìm ra hàm autorun vậy ? Có thể chỉ em đc không
Em xin cám ơn
P/S: Em tìm cho game khác nên đừng chỉ em cách của bhduong nhé :d

Kinh nghiệm bây giờ là trước khi cài phiên bản mới về thì sao lưu cái bản cũ lại. Sau đó decode cà 2 phiên bản, dựa vào các add cũ để tìm ra đoạn code giống thế bên phiên bản mới. Làm kiểu này khá nhanh, không phải tìm kiếm gì nhiều


Bài viết này được chỉnh sửa bởi emchabietgi: 30 October 2010 - 01:38 AM


#303
autoeasy

autoeasy

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 285 Bài Viết:
có addr mới chưa nhỉ :y48:, share giúp đỡ cực khổ :45:
my auto : autotghm

*^.^*

#304
heroceasar7384

heroceasar7384

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 359 Bài Viết:

có addr mới chưa nhỉ :y48:, share giúp đỡ cực khổ :45:


Offset v150 đây :

Global $sendPacketFunction = 0x0060E310
Global $BASEADD = 0xA5B90C
Global $BASEADD_1C = 0xA5BFCC
Global $TARGET_FULL = 0x606A70
Global $OFFSET_CHECK_FLY = 0x62C
Global $EXP_ARRAY = 0xA5CAE8
Global $OFFSET_TARGET = 0xB0C
Global $OFFSET_HP = 0x474
Global $OFFSET_NAME = 0x618
Global $OFFSET_CLASS = 0x620
Global $OFFSET_PET = 0x100C
Global $OFFSET_MOBNAME = 0x254
Global $OFFSET_MOBDIS = 0x278
Global $OFFSET_GUILD = 0x700
Global $OFFSET_WEAPON_CUR_DURABILITY = 0xC54
Global $ADD_REPAIRS = 0x631750
Global $ADD_PICKITEM = 0x606A00
Global $ADD_ACTIVE_SKILL = 0x45f550
Global $ADD_USEITEM = 0x45D280
Global $ADD_ORE = PM yahoo cho em nếu anh cần :D

P/S : em còn cái hàm loadskill chưa tìm được offset phần SKill_begin và Skill_max nên hiện tại ko dùng được chức năng loadskill. Bác có rảnh thì cho em xin cái offset mới của hàm đó hoặc ném nguyên cho em đoạn code asm cũng được, em tự mò lấy :y28:

Bài viết này được chỉnh sửa bởi heroceasar7384: 18 December 2010 - 08:55 AM


#305
baotoanitu

baotoanitu

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 15 Bài Viết:
hay quá :y24: sắp có auto mới xài rồi

#306
autoeasy

autoeasy

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 285 Bài Viết:
leo đã post rùi đó em

begin: 101C, max: 1020
my auto : autotghm

*^.^*

#307
heroceasar7384

heroceasar7384

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 359 Bài Viết:

leo đã post rùi đó em

begin: 101C, max: 1020


Anh cho em xin đoạn code asm của hàm loadskill được không ? Hoặc là 1 địa chỉ bất kỳ nằm trong đoạn code loadskill cũng được, em tự mò cả hàm :thumbsup:

Bài viết này được chỉnh sửa bởi heroceasar7384: 19 December 2010 - 11:00 AM


#308
autoeasy

autoeasy

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 285 Bài Viết:
đoạn code lấy thông tin skill, anh mới sửa lại offset của mảng thôi thấy vẫn chạy được, còn thông tin skill thì chưa test lại hết, level và tên skill thì test đúng rồi, vẫn y như cũ nên có thể mấy cái thông tin khác kg thay đổi
void CCharacter::GetSkills()
{
	//tim addr ten skill (array byte), do skill tu NPC hoc skill

	int s_begin, s_max;
	int i, tmp, id, idtmp;
	CString s;
	MEM.ReadVal(AddBase20 + 0x101C, s_begin);
	MEM.ReadVal(AddBase20 + 0x1020, s_max);
	
	int n_begin, n_max;
	MEM.ReadVal(0xA5B90C, tmp);
	MEM.ReadVal(tmp + 0x108, n_begin);
	MEM.ReadVal(tmp + 0x114, n_max);

	arrSkill.RemoveAll();
	for (i=0; i < s_max; i++)
	//i=27;
	{
		SkillInfo inf;

		MEM.ReadVal(s_begin + i * 4, tmp);
		inf.Addr = tmp;
		inf.AddrWait = tmp + 0x18;
		MEM.ReadVal(inf.Addr + 0x4, inf.NguyenKhi);
		MEM.ReadVal(inf.NguyenKhi + 0x4, inf.NguyenKhi);
		MEM.ReadVal(inf.NguyenKhi + 0x36, inf.NguyenKhi);
		MEM.ReadVal(tmp + 0xC, inf.Level);
		MEM.ReadVal(tmp + 8, tmp); //ID skill dung cho cast
		inf.ID = tmp;
		//tmp = 0xEF;
		tmp = tmp + tmp * 4;
		tmp = tmp * 2; //code asm = shl ecx, 1 
		id = tmp;
		tmp = tmp % n_max; //chia lay du de bam vao mang
		MEM.ReadVal(n_begin + tmp*4, tmp); //duoc addr tu mang ten, + 8 la ID da bam o tren, +4 la addr do ten
		MEM.ReadVal(tmp + 8, idtmp);
		while (idtmp != id)
		{
			MEM.ReadVal(tmp, tmp);
			MEM.ReadVal(tmp + 8, idtmp);
		}
		MEM.ReadVal(tmp + 4, tmp);
		MEM.ReadVal(tmp, tmp);
		MEM.ReadVal(tmp, s);
		//s.Format(_T("%s (lvl=%d ID=%X  NK=%d)"), s, inf.Level, inf.ID, inf.NguyenKhi);
		s.Format(_T("%s - lv:%d"), s, inf.Level);
		inf.Name = s;
		arrSkill.Add(inf);
	}

}

cách tìm asm từ đầu là dò từ NPC học skill và tìm theo text là tên skill
hoặc em có thể dò từ base + 108 hoặc base + 114, đây là mảng tên toàn bộ các skill

Bài viết này được chỉnh sửa bởi autoeasy: 20 December 2010 - 12:00 AM

my auto : autotghm

*^.^*

#309
heroceasar7384

heroceasar7384

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 359 Bài Viết:
Thanks anh, hôm qua em mò theo offset skill max ra được toàn bộ code của hàm load skill rồi :thumbsup:

:tongue: giờ update chỉ cần dùng IDA search 1 lúc là xong hết

#310
heroceasar7384

heroceasar7384

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 359 Bài Viết:
@AutoEasy : gửi bác đoạn asm Run với địa chỉ của version 150
Func AUTORUN($X, $Y, $Z, $PIDRUN)
	$X = ($X - 400) * 10
	$Y = ($Y - 550) * 10
	$Z = $Z * 10
	Local $RESULT, $PROCESS, $CODE_ADD, $THREAD, $PARAM_ADD
	Local $PARAM = DllStructCreate("float [3]")
	DllStructSetData($PARAM, 1, $X, 1)
	DllStructSetData($PARAM, 1, $Z, 2)
	DllStructSetData($PARAM, 1, $Y, 3)
	$RESULT = DllCall("Kernel32.Dll", "int", "OpenProcess", "int", 2035711, "int", 0, "int", $PIDRUN)
	$PROCESS = $RESULT[0]
	$RESULT = DllCall("Kernel32.dll", "ptr", "VirtualAllocEx", "int", $PROCESS, "ptr", 0, "int", DllStructGetSize($PARAM), "int", 4096, "int", 64)
	$PARAM_ADD = $RESULT[0]
	$RESULT = DllCall("kernel32.dll", "int", "WriteProcessMemory", "int", $PROCESS, "ptr", $PARAM_ADD, "ptr", DllStructGetPtr($PARAM), "int", DllStructGetSize($PARAM), "int", 0)
	Local $FLY = 0
	Local $MEMIDRUN = _MEMORYOPEN($PIDRUN)
	Local $A = _MEMORYREAD(_MEMORYREAD(_MEMORYREAD($BASEADD_1C, $MEMIDRUN) + 32, $MEMIDRUN) + 0x62C, $MEMIDRUN)
	If $A = 2 Or $A = 1 Then
		$FLY = 1
	EndIf
	$OPCODE = ""
	PUSHAD()
	MOV_EDX($BASEADD)
	MOV_ECX_DWORD_PTR_EDX()
	MOV_EDX_DWORD_PTR_ECX_ADD(28)
	$OPCODE &= "8B7220"
	MOV_ECX_DWORD_PTR_ESI_ADD(0xFF4) 
	MOV_EAX_DWORD_PTR_ESI_ADD(0x62C)
	PUSH(1)
	MOV_EDX(0x469F00)
	CALL_EDX()
	MOV_EDI_EAX()
	PUSH($PARAM_ADD)
	PUSH($FLY)
	MOV_ECX_EDI()
	MOV_EDX(0x46E090)
	CALL_EDX()
	PUSH(0)
	PUSH(1)
	PUSH_EDI()
	PUSH(1)
	MOV_ECX_DWORD_PTR_ESI_ADD(0xFF4)
	MOV_EDX(0x46A340) 
	CALL_EDX()
	POPAD()
	RET()
	INJECTCODE($PIDRUN)
	$RESULT = DllCall("Kernel32.dll", "ptr", "VirtualFreeEx", "hwnd", $PROCESS, "ptr", DllStructGetPtr($PARAM), "int", DllStructGetSize($PARAM), "int", 32768)
	DllCall("Kernel32.dll", "int", "CloseHandle", "int", $PROCESS)
EndFunc
:thumbsup:

#311
Virus_Cute

Virus_Cute

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 12 Bài Viết:

Global $ADD_ORE = PM yahoo cho em nếu anh cần :D

hehe em cũng cần

#312
hanhung87

hanhung87

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 95 Bài Viết:
cho tớ đoạn code thông tin HP cua MOD với, tìm mãi không biết là chỗ nào;
autotarget toàn bị hiện thông tin máu của MOD là 1000/1. ai giúp tớ với
Với Thế Giới Anh Chỉ Là Một Người
Nhưng Với Một Người Anh Là Cả Thế Giới Này!!

#313
heroceasar7384

heroceasar7384

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 359 Bài Viết:

cho tớ đoạn code thông tin HP cua MOD với, tìm mãi không biết là chỗ nào;
autotarget toàn bị hiện thông tin máu của MOD là 1000/1. ai giúp tớ với


Đây là hàm lấy thông tin MOB của mình, bạn có thể tham khảo

Func GETMOBINF()
	Local $TARGETID = 0
	Local $TEMP_MOBADD
	Local $XMIN = $DIS_X - $RANGE
	Local $XMAX = $DIS_X + $RANGE
	Local $YMIN = $DIS_Y - $RANGE
	Local $YMAX = $DIS_Y + $RANGE
	Local $ZMIN = $DIS_Z - $RANGE
	Local $ZMAX = $DIS_Z + $RANGE
	Local $TARGETDIS = $RANGE
	$MOB_ADD = _MEMORYREAD($BASEADD_1C, $MEMID)
	$MOB_ADD = _MEMORYREAD($MOB_ADD + 8, $MEMID) ; 0x8
	$MOB_ADD = _MEMORYREAD($MOB_ADD + 36, $MEMID) ; 0x24
	$MOB_ADD = _MEMORYREAD($MOB_ADD + 24, $MEMID) + 4; 0x18
	For $I = -1 To 767
		$TEMP_MOBADD = _MEMORYREAD($MOB_ADD + 4 * $I, $MEMID)
		If $TEMP_MOBADD <> 0 Then
			$TEMP_MOBADD = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + 4, $MEMID)
			$MOBDIS = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + $OFFSET_MOBDIS, $MEMID, "float") / 10
			If $MOBDIS <> 0 And $MOBDIS < $TARGETDIS Then
				$MOBTYPE = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + 180, $MEMID)
				If $MOBTYPE = 6 Then
					If (Not $NAME_MOB_CHECK) Then						
						$MOBLVL = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + 292, $MEMID, "short")
						If $MOBLVL >= $LVL_MIN And $MOBLVL <= $LVL_MAX Then 
							$MOBID = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + 284, $MEMID)
						Else
							$MOBID = 0
						EndIf
					ElseIf $NAME_MOB_CHECK Then
						$MOBNAME = _MEMORYREAD(_MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + $OFFSET_MOBNAME, $MEMID), $MEMID, "wchar[128]")
						$MOBLVL = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + 292, $MEMID, "short")
						If ($MOBNAME = $SEARCH_MOB) Then
							$MOBID = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + 284, $MEMID)
						Else
							$MOBID = 0
						EndIf
					EndIf	
					If $MOBID <> $LASTMOB And $MOBID <> $MOBBUG Then
						$MOBX = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + 60, $MEMID, "float") / 10 + 400
						$MOBY = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + 68, $MEMID, "float") / 10 + 550
						$MOBZ = _MEMORYREAD($TEMP_MOBADD + 64, $MEMID, "float") / 10
						If (($XMIN < $MOBX) Or ($XMAX > $MOBX) Or ($YMIN < $MOBY) Or ($YMAX > $MOBY) Or ($ZMIN < $MOBZ) Or ($ZMAX > $MOBZ) Or (($MOBZ < $DIS_Z_MAX) And ($MOBZ > $DIS_Z_MIN))) Then
							$TARGETID = $MOBID
							$TARGETDIS = $MOBDIS
							$CUR_MOBX = $MOBX
							$CUR_MOBY = $MOBY
							$CUR_MOBZ = $MOBZ
							$CUR_BUFFER = $TEMP_MOBADD
							$CUR_MOBTYPE = $MOBTYPE
						ElseIf GUICtrlRead($POINT_CHECK_ID) = $GUI_CHECKED And (($XMIN > $MOBX) Or ($XMAX < $MOBX) Or ($YMIN > $MOBY) Or ($YMAX < $MOBY) Or ($ZMIN > $MOBZ) Or ($ZMAX < $MOBZ) Or (($MOBZ > $DIS_Z_MAX) And ($MOBZ < $MOB_Z_MIN))) Then
							$MOBID = 0
						EndIf
					ElseIf $MOBID = $MOBBUG Then
						$MOBBUG = 0
						$MOBID = 0
					EndIf
				Else
					$MOBID = 0
				EndIf
			Else
				$MOBID = 0
			EndIf
			If ($TARGETID <> 0) Then
				If (($XMIN > $MOBX) Or ($XMAX < $MOBX) Or ($YMIN > $MOBY) Or ($YMAX < $MOBY) Or ($ZMIN > $MOBZ) Or ($ZMAX < $MOBZ) Or (($MOBZ > $DIS_Z_MAX) And ($MOBZ < $MOB_Z_MIN))) Then
					$TARGETID = 0
					AUTORUN($DIS_X, $DIS_Y, GETPZ(), $PID)
					SETCURENTMOBID(0, $MEMID, $PID)
					ExitLoop
				EndIf
			EndIf
			If Mod($I, 100) = 0 And GETCURENTMOBID($MEMID) <> 0 Then
				ExitLoop
			EndIf
		Else
			$MOBID = 0
		EndIf
	Next
	Return $TARGETID
EndFunc

Hàm này trả về giá trị <> 0 nghĩa là bạn đang target đúng con MOB rồi và không cần lấy thông tin MOB HP nữa.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi heroceasar7384: 31 December 2010 - 04:45 PM


#314
Kháchvuanhtu1990bg_*

Kháchvuanhtu1990bg_*
 • Guests
thanks

#315
SEModer94

SEModer94

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:
You know InjectCode On AutoIt RETURN VILLAGE?

#316
babykaka66

babykaka66

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 3 Bài Viết:
E thấy tụi nó nói có 1 auto F1 dùng cho PS combo skill ai có pm qua YM: [email protected] or số đt : 0909551264. Thanks

#317
Dai Ca Gau

Dai Ca Gau

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 51 Bài Viết:
Các Pro ai biết cách lấy thông tin của MOB bằng cách băm vào MOB Array khi biết MOB ID chỉ tui với. Cám ơn nhiều!!!! :biggrin:

Đã tìm được POST của Autoeasy hướng dẫn việc này. Cám ơn mọi ngừoi.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Dai Ca Gau: 08 May 2011 - 06:24 AM


#318
Dai Ca Gau

Dai Ca Gau

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 51 Bài Viết:

tìm được mảng buff hiện tại của char khá dễ, bằng cách cho buff và search số buff = 1, 2, ... sẽ ra offset của mảng

OFFSET :
base + 1c + 20 + 360 : số buff hiện có
base + 1c + 20 + 35C : mảng begin

đây là 1 mảng liên tiếp nhau nhau, và là mảng kiểu short int, mỗi phẩn tử 2 byte, lưu số ID của buff
Đến đây mới khó <img src='http://forum.cuasoti...EMO_DIR#>/4.gif' class='bbc_emoticon' alt=':d' />, từ cái ID này làm sao biết được buff này của skill nào, sao mà phân biệt được buff này có lợi hay hại
Mời các bạn chém tiếp, dò từ addr code : 00503E12 <img src='http://forum.cuasoti...MO_DIR#>/21.gif' class='bbc_emoticon' alt=':))' />

-----------------
Chán chết <img src='http://forum.cuasoti...R#>/bawling.gif' class='bbc_emoticon' alt=':oa:' /> <img src='http://forum.cuasoti...MO_DIR#>/40.gif' class='bbc_emoticon' alt='#-o' /> , từ ID băm vào mảng lấy ra chẳng có offset nào sử dụng được ngoài cái offset tên, còn lại toàn 0 và 1


Autoeasy ơi, cho xin cái offset tên buff với và chỉ giúp làm sao search được cái offset này vậy. Tui dùng CE search tên buff nhưng nó không search được.
Cám ơn.

#319
Dai Ca Gau

Dai Ca Gau

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 51 Bài Viết:
Đã tổng hợp được tất cả ID, tên và hiệu ứng của TGHM VN và cũng phân nhóm buff. Có tổng cộng 166 buff. Không biết post file nên post tạm trong thẻ quote. Buff type = buff là buff có lợi, = debuff là có hại. Cái này cũng tùy mấy bác sử dụng.

ID	Buff type	Buff name	Effective
47	Buff	Bạch Hổ biến	
59	Buff	Bàn Nhược Tâm Kinh	Toàn bộ tấn công phép không cần hồi phép.
11	Buff	Bàn Thạch Hộ Giáp	Gia tăng chống chịu hệ Thổ và Phòng thủ Vật lý.
102	Buff	Bạo Phát	Liên tiếp tăng Nguyên khí
125	Buff	Chân Không	Tốc độ thi triển và di chuyển chậm lại. Giảm sát thương
60	Buff	Chân Nguyên Bạo Phát	Bạo phát Nguyên khí, nâng cao năng lực của bản thân.
126	Buff	Chỉ Huyết	Miễn dịch trạng thái chảy máu
35	Buff	Chúc Phúc	Giảm tổn thương khi bị tấn công.
142	Buff	Chúc phúc	Bị sát thương giảm
160	Buff	Chúc phúc gia thâm	Tăng hiệu quả hồi phục sinh mệnh nhận được từ kỹ năng và dược phẩm của đối phương, đồng thời giảm thời gian đóng băng của Hồng Phù.
37	Buff	Chuyên Chú	Tăng tốc độ hồi phép.
84	Buff	Chuyên Chú	Tăng khả năng tập trung khiến cho thi triển phép thuật không bị cản trở Mục tiêu miễn dịch phong ấn
147	Buff	Chuyên chú	Tăng tốc độ thi triển
66	Buff	Cư Linh Thần Lực	Tăng lực tấn công vật lý.
96	Buff	Cuồng Bạo	Miễn dịch sát thương toàn bộ
111	Buff	Cuồng Bạo	Giảm phòng thủ của mục tiêu và phòng thủ của phép thuật, đồng thời tăng cấp tấn công.
152	Buff	Cuồng Lang Ấn	Tăng mức sát thương bạo kích
71	Buff	Cuồng Lôi Thiên Ưng	Liên tục chịu sát thương hệ Kim và giảm tốc.
110	Buff	Đại Địa Thủ Hộ	Cứ 3 giây lại hồi phục HP, giảm sát thương, giảm tấn công vật lý và phép thuật.
129	Buff	Dĩ Nha Hoàn Nha	Chịu sát thương phép thuật từ phản đạn
62	Buff	Dịch Cân Kinh	Giảm phòng thủ vật lý, tăng phòng thủ phép.
61	Buff	Dịch Tủy Kinh	Giảm phòng thủ phép, tăng phòng thủ vật lý của bản thân.
69	Buff	Dực Thuẫn	Hấp thu sát thương nhất định, khôi phục Chân khí.
7	Buff	Hàn Băng Hộ Giáp	Gia tăng phòng thủ hệ Thủy và tăng tốc độ khôi phục Chân khí.
115	Buff	Hạnh vận	Tăng bạo kích
151	Buff	Hấp Huyết	Mỗi lần tấn công, hồi phục sinh mệnh bản thân từ sát thương.
67	Buff	Hóa Huyết Thành Ma	Giảm giới hạn Sinh mệnh, tăng xác suất chí mệnh.
90	Buff	Hỏa miễn	Miễn dịch sát thương hệ Hỏa
155	Buff	Hồi quang phản chiếu	Miễn 1 lần tấn công trí mạng, hồi phục 20% sinh mệnh
1	Buff	Hôn Mê	Không thể thực hiện bất kỳ di chuyển và thao tác nào.
95	Buff	Hư Vô	Miễn dịch sát thương Ngũ hành
113	Buff	Hương Tình	Tăng tốc độ hồi phục Sinh mệnh và Chân khí, tăng tốc độ di chuyển.
85	Buff	Kháng Phấn	Người Kháng Phấn không cần ngủ Miễn dịch trạng thái thôi miên
131	Buff	Khí Lưu Tỏa	Định thân mục tiêu đồng thời có xác suất bị phong ấn
106	Buff	Không Nhận	Bằng hữu thi triển Không Nhận lên đối phương, đồng thời bản thân nhận được bảo hộ của gió. Tăng phòng thủ vật lý cho bản thân.
100	Buff	Không Trung Tăng Tốc	Tăng tốc độ bay
159	Buff	Kích vựng chi hồn	Khiến đối phương bị hôn mê
87	Buff	Kiên Cường	Miễn dịch chảy máu theo tỉ lệ. Người kiên cường sẽ không bị đánh bại
30	Buff	Kiên Giáp	Tăng phòng thủ vật lý.
64	Buff	Kiên Giáp	Tăng phòng thủ vật lý.
65	Buff	Kim Chung Tráo	Tăng phòng thủ vật lý.
127	Buff	Kim Cương Bất Hoại	Chịu sát thương vật lý
92	Buff	Kim miễn	Miễn dịch sát thương hệ Kim
77	Buff	Kinh Cức Trận	Phản lại sát thương vật lý.
42	Buff	Liên tục khôi phục Chân khí.	
41	Buff	Liên tục khôi phục Sinh mệnh.	
70	Buff	Liệt Diễm Chi Thỉ	Tấn công tăng sát thương hệ Hỏa nhất định.
6	Buff	Liệt Diễm Hộ Giáp	Gia tăng phòng thủ hệ Hỏa và nâng cao tốc độ khôi phục Sinh mệnh.
34	Buff	Linh Mẫn	Tăng khả năng né tránh
46	Buff	Linh Trợ	Tăng tấn công phép.
68	Buff	Linh Trợ	Tăng tấn công phép.
146	Buff	Linh trợ	Tấn công phép tăng
36	Buff	Linh Xảo	Tăng độ Chính xác.
32	Buff	Lợi Nhận	Tăng tấn công vật lý.
145	Buff	Lợi nhận	Tấn công Vật lý tăng
93	Buff	Mộc miễn	Miễn dịch sát thương hệ Mộc
153	Buff	Né tránh sát thương 	Khi bị tấn công, 100% né tránh tấn công sát thương kỹ năng
164	Buff	Nhân Ngư biến	Biến thân thành Nhân Ngư
89	Buff	Phách Thể	Miễn dịch sát thương Vật lý
4	Buff	Phản Chấn	Phản chấn toàn bộ sát thương vật lý cận thân.
156	Buff	Phản đạn chi hồn	Gây sát thương phản đạn lên đối phương
158	Buff	Phản kích chi hồn	Kẻ tấn công đồng thời chịu sát thương và trạng thái do kỹ năng gây ra.
128	Buff	Pháp Lực Vô Biên	Chịu sát thương phép thuật
81	Buff	Phi Hoa Độn Ảnh	Tăng tốc độ di chuyển.
157	Buff	Phong ấn chi hồn	Khiến đối phương bị phong ấn
132	Buff	Phong Bế	Phong ấn và miễn dịch sát thương vật lý
130	Buff	Phong Thuẫn Thuật	Tỷ lệ chịu sát thương giảm, tăng tốc độ tấn công vật lý và né tránh
112	Buff	Sa Bạo	Giảm tỉ lệ trúng mệnh, làm chậm tốc độ thi triển.
33	Buff	Tấn Tiệp	Tăng tốc độ tấn công.
150	Buff	Tăng cấp độ phản ẩn	Tăng cao cấp độ phản ẩn
137	Buff	Tăng cấp độ phòng ngự	
135	Buff	Tăng cấp độ tấn công	
29	Buff	Tăng giới hạn Chân khí.	
144	Buff	Tăng giới hạn sinh mệnh	
28	Buff	Tăng giới hạn Sinh mệnh.	
48	Buff	Tăng phòng ngự hệ Kim.	
51	Buff	Tăng phòng thủ hệ Hỏa.	
49	Buff	Tăng phòng thủ hệ Mộc.	
52	Buff	Tăng phòng thủ hệ Thổ.	
50	Buff	Tăng phòng thủ hệ Thủy.	
74	Buff	Tăng tấn công	
39	Buff	Tăng tấn công hệ Hỏa.	
40	Buff	Tăng tấn công hệ Mộc.	
38	Buff	Tăng tấn công hệ Thủy.	
83	Buff	Tăng tấn công vật lý.	
148	Buff	Tăng tốc độ di chuyển	
44	Buff	Tăng tốc độ di chuyển.	
27	Buff	Tăng tốc độ hồi phục Chân khí.	
26	Buff	Tăng tốc độ hồi phục Sinh mệnh.	
82	Buff	Tăng tốc thú cưỡi.	
165	Buff	Thâm Độ Băng Thứ	Giảm tốc độ tấn công, nâng cao đẳng cấp tấn công
108	Buff	Thâm Độc	Tăng 20% sát thương của mục tiêu, hiệu quả này có trùng với kỹ năng của Thiên Hỏa Cuồng Long...
88	Buff	Thần Thánh	Miễn dịch với tất cả trạng thái phụ
94	Buff	Thổ miễn	Miễn dịch sát thương hệ Thổ
63	Buff	Thú Vương Chi Nộ	Tăng Nguyên khí khi bị tấn công.
91	Buff	Thủy miễn	Miễn dịch sát thương hệ Thủy
98	Buff	Thủy Trung Gia Tốc	Tăng tốc độ bơi
104	Buff	Tinh Linh Chi Lực	Tăng Thể Lực Tiểu Tinh Linh
105	Buff	Tinh Linh Chi Mẫn	Tăng Mẫn Lực Tiểu Tinh Linh
149	Buff	Trạng thái ẩn thân	Ẩn thân
72	Buff	Trạng thái không bị cản trở hành động.	
154	Buff	Trạng thái né tránh	Khi bị tấn công, 100 né tránh tấn công trạng thái kỹ năng
109	Buff	Trát Căn	Tự định thân đồng thời giảm sát thương, tăng sát thương phản đạn.
86	Buff	Tự Do	Chỉ cần bằng hữu có một trái tim tự do, Bằng hữu sẽ không bị giảm tốc, hoặc định thân. Miễn dịch giảm tốc và kích vựng
31	Buff	Tụ Thần	Tăng phòng ngự phép.
76	Buff	Vô Địch	
133	Buff	Vô Tâm	Miễn dịch trạng thái tăng sát thương
166	Buff	Vu Sư Chú	Điều chỉnh đẳng cấp tấn công phòng thủ
5	Buff	Vũ Thuẫn	Dùng Chân khí hấp thu một phần sát thương.
75	Buff	Yêu Hồ biến	Tăng Phòng thủ vật lý và độ Chính xác, giảm Chân khí.
103	Debuff	Bì Phạp	Liên tiếp giảm Nguyên khí
25	Debuff	Bổn Chuyết	Giảm độ Tránh né.
161	Debuff	Chúc phúc ức chế	Giảm hiệu quả hồi phục sinh mệnh nhận được từ kỹ năng và dược phẩm của đối phương, kéo dài thời gian đóng băng của Hồng Phù.
123	Debuff	Diệp Vũ	Giảm tốc độ di chuyển và chảy máu
8	Debuff	Định Thân	Không thể di chuyển.
141	Debuff	Định thân	Không thể di chuyển
134	Debuff	Đông Kết	Không thể hành động
138	Debuff	Giảm cấp độ phòng ngự	
136	Debuff	Giảm cấp độ tấn công	
45	Debuff	Giảm giới hạn Sinh mệnh.	
53	Debuff	Giảm phòng ngự hệ Kim.	
54	Debuff	Giảm phòng ngự hệ Mộc.	
55	Debuff	Giảm phòng ngự hệ Thủy.	
56	Debuff	Giảm phòng thủ hệ Hỏa.	
57	Debuff	Giảm phòng thủ hệ Thổ.	
119	Debuff	Hỏa Chủng	Tiếp tục sát thương hệ Hỏa
117	Debuff	Hỏa Hoa	Giảm thủ hệ Hỏa
19	Debuff	Hư Nhược	Giảm phòng ngự phép.
163	Debuff	Khi sử dụng kỹ năng bị ngắt đoạn	Khiến mục tiêu mỗi lần thi triển kỹ năng đều bị ngắt đoạn.
162	Debuff	Khi sử dụng kỹ năng bị sát thương	Khiến mục tiêu mỗi lần thi triển kỹ năng đều bị sát thương.
99	Debuff	Không Trung Giảm Tốc	Giảm tốc độ phi hành
101	Debuff	Kị Thừa Giảm Tốc	Giảm tốc độ thú cưỡi
121	Debuff	Kiên Bích	Chịu sát thương vật lý và phép thuật, giảm tốc độ di chuyển của bản thân
73	Debuff	Liên tục chịu băng thương.	
139	Debuff	Liên tục chịu sát thương hệ Thổ	
12	Debuff	Lôi Kích	Bị duy trì sát thương hệ Kim.
17	Debuff	Lưu Huyết	Bị duy trì sát thương vật lý.
24	Debuff	Mục Mạnh	Giảm độ Chính xác.
2	Debuff	Ngủ Say	Trạng thái ngủ quên, sẽ tỉnh khi bị tấn công.
107	Debuff	Nguyên Tố Hư Nhược	Tăng thủ vật lý của mục tiêu, giảm thủ phép thuật.
114	Debuff	Nhân diệt	Giảm phòng ngự hệ Thủy
122	Debuff	Nhận Thiết	Giảm phòng ngự hệ Kim
14	Debuff	Nhiên Thiêu	Bị duy trì sát thương hệ Hỏa.
120	Debuff	Nhiên Túc	Giảm phòng ngự hệ Hỏa, giảm tốc độ di chuyển
78	Debuff	Nhược Hồn Chú	Giảm tốc độ hồi phục Sinh mệnh và Chân khí.
143	Debuff	Niệm chú	Bị sát thương tăng lên
18	Debuff	Phá Giáp	Giảm phòng thủ vật lý.
16	Debuff	Pháp Lực Nhiên Thiêu	Liên tục giảm Chân khí.
9	Debuff	Phong Ấn	Không thể sử dụng tấn công phổ thông hay bất kỳ kỹ năng nào.
140	Debuff	Phong ấn	Không thể sử dụng bất cứ kỹ năng hay tấn công phổ thông nào
15	Debuff	Sa Tuyền	Bị duy trì sát thương hệ Thổ.
118	Debuff	Tâm Hỏa	Giảm tốc độ tấn công vật lý và phép thuật
43	Debuff	Tán Thần	Giảm tấn công phép.
79	Debuff	Tàn Thể Chú	Chịu sát thương nặng hơn.
124	Debuff	Thiêu Tiêu	Giảm cấp phòng ngự và cấp tấn công Tốc độ di chuyển tăng chậm
20	Debuff	Thực Nhận	Giảm lực tấn công vật lý.
97	Debuff	Thủy Trung Giảm Tốc	Giảm tốc bơi
58	Debuff	Tị Thủy Quyết	Trong nước không thể hô hấp, không thể sử dụng kỹ năng.
80	Debuff	Toái Linh Chú	Tổn thất Nguyên khí khi bị tấn công.
23	Debuff	Trì Độn	Giảm tốc độ hồi chiêu.
22	Debuff	Trì Hoãn	Giảm tốc độ tấn công.
3	Debuff	Trì Trệ	Giảm tốc độ di chuyển.
21	Debuff	Trớ Chú	Chịu tổn thương nặng hơn.
13	Debuff	Trúng Độc	Bị duy trì sát thương hệ Mộc.
116	Debuff	Xung Kích	Giảm thủ vật lý
10	Others	Mị Hoặc	Quái vật mục tiêu biến thành tấn công bị động


#320
heroceasar7384

heroceasar7384

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 359 Bài Viết:

Đã tổng hợp được tất cả ID, tên và hiệu ứng của TGHM VN và cũng phân nhóm buff. Có tổng cộng 166 buff. Không biết post file nên post tạm trong thẻ quote. Buff type = buff là buff có lợi, = debuff là có hại. Cái này cũng tùy mấy bác sử dụng.

ID	Buff type	Buff name	Effective
47	Buff	Bạch Hổ biến	
59	Buff	Bàn Nhược Tâm Kinh	Toàn bộ tấn công phép không cần hồi phép.
11	Buff	Bàn Thạch Hộ Giáp	Gia tăng chống chịu hệ Thổ và Phòng thủ Vật lý.
102	Buff	Bạo Phát	Liên tiếp tăng Nguyên khí
125	Buff	Chân Không	Tốc độ thi triển và di chuyển chậm lại. Giảm sát thương
60	Buff	Chân Nguyên Bạo Phát	Bạo phát Nguyên khí, nâng cao năng lực của bản thân.
126	Buff	Chỉ Huyết	Miễn dịch trạng thái chảy máu
35	Buff	Chúc Phúc	Giảm tổn thương khi bị tấn công.
142	Buff	Chúc phúc	Bị sát thương giảm
160	Buff	Chúc phúc gia thâm	Tăng hiệu quả hồi phục sinh mệnh nhận được từ kỹ năng và dược phẩm của đối phương, đồng thời giảm thời gian đóng băng của Hồng Phù.
37	Buff	Chuyên Chú	Tăng tốc độ hồi phép.
84	Buff	Chuyên Chú	Tăng khả năng tập trung khiến cho thi triển phép thuật không bị cản trở Mục tiêu miễn dịch phong ấn
147	Buff	Chuyên chú	Tăng tốc độ thi triển
66	Buff	Cư Linh Thần Lực	Tăng lực tấn công vật lý.
96	Buff	Cuồng Bạo	Miễn dịch sát thương toàn bộ
111	Buff	Cuồng Bạo	Giảm phòng thủ của mục tiêu và phòng thủ của phép thuật, đồng thời tăng cấp tấn công.
152	Buff	Cuồng Lang Ấn	Tăng mức sát thương bạo kích
71	Buff	Cuồng Lôi Thiên Ưng	Liên tục chịu sát thương hệ Kim và giảm tốc.
110	Buff	Đại Địa Thủ Hộ	Cứ 3 giây lại hồi phục HP, giảm sát thương, giảm tấn công vật lý và phép thuật.
129	Buff	Dĩ Nha Hoàn Nha	Chịu sát thương phép thuật từ phản đạn
62	Buff	Dịch Cân Kinh	Giảm phòng thủ vật lý, tăng phòng thủ phép.
61	Buff	Dịch Tủy Kinh	Giảm phòng thủ phép, tăng phòng thủ vật lý của bản thân.
69	Buff	Dực Thuẫn	Hấp thu sát thương nhất định, khôi phục Chân khí.
7	Buff	Hàn Băng Hộ Giáp	Gia tăng phòng thủ hệ Thủy và tăng tốc độ khôi phục Chân khí.
115	Buff	Hạnh vận	Tăng bạo kích
151	Buff	Hấp Huyết	Mỗi lần tấn công, hồi phục sinh mệnh bản thân từ sát thương.
67	Buff	Hóa Huyết Thành Ma	Giảm giới hạn Sinh mệnh, tăng xác suất chí mệnh.
90	Buff	Hỏa miễn	Miễn dịch sát thương hệ Hỏa
155	Buff	Hồi quang phản chiếu	Miễn 1 lần tấn công trí mạng, hồi phục 20% sinh mệnh
1	Buff	Hôn Mê	Không thể thực hiện bất kỳ di chuyển và thao tác nào.
95	Buff	Hư Vô	Miễn dịch sát thương Ngũ hành
113	Buff	Hương Tình	Tăng tốc độ hồi phục Sinh mệnh và Chân khí, tăng tốc độ di chuyển.
85	Buff	Kháng Phấn	Người Kháng Phấn không cần ngủ Miễn dịch trạng thái thôi miên
131	Buff	Khí Lưu Tỏa	Định thân mục tiêu đồng thời có xác suất bị phong ấn
106	Buff	Không Nhận	Bằng hữu thi triển Không Nhận lên đối phương, đồng thời bản thân nhận được bảo hộ của gió. Tăng phòng thủ vật lý cho bản thân.
100	Buff	Không Trung Tăng Tốc	Tăng tốc độ bay
159	Buff	Kích vựng chi hồn	Khiến đối phương bị hôn mê
87	Buff	Kiên Cường	Miễn dịch chảy máu theo tỉ lệ. Người kiên cường sẽ không bị đánh bại
30	Buff	Kiên Giáp	Tăng phòng thủ vật lý.
64	Buff	Kiên Giáp	Tăng phòng thủ vật lý.
65	Buff	Kim Chung Tráo	Tăng phòng thủ vật lý.
127	Buff	Kim Cương Bất Hoại	Chịu sát thương vật lý
92	Buff	Kim miễn	Miễn dịch sát thương hệ Kim
77	Buff	Kinh Cức Trận	Phản lại sát thương vật lý.
42	Buff	Liên tục khôi phục Chân khí.	
41	Buff	Liên tục khôi phục Sinh mệnh.	
70	Buff	Liệt Diễm Chi Thỉ	Tấn công tăng sát thương hệ Hỏa nhất định.
6	Buff	Liệt Diễm Hộ Giáp	Gia tăng phòng thủ hệ Hỏa và nâng cao tốc độ khôi phục Sinh mệnh.
34	Buff	Linh Mẫn	Tăng khả năng né tránh
46	Buff	Linh Trợ	Tăng tấn công phép.
68	Buff	Linh Trợ	Tăng tấn công phép.
146	Buff	Linh trợ	Tấn công phép tăng
36	Buff	Linh Xảo	Tăng độ Chính xác.
32	Buff	Lợi Nhận	Tăng tấn công vật lý.
145	Buff	Lợi nhận	Tấn công Vật lý tăng
93	Buff	Mộc miễn	Miễn dịch sát thương hệ Mộc
153	Buff	Né tránh sát thương 	Khi bị tấn công, 100% né tránh tấn công sát thương kỹ năng
164	Buff	Nhân Ngư biến	Biến thân thành Nhân Ngư
89	Buff	Phách Thể	Miễn dịch sát thương Vật lý
4	Buff	Phản Chấn	Phản chấn toàn bộ sát thương vật lý cận thân.
156	Buff	Phản đạn chi hồn	Gây sát thương phản đạn lên đối phương
158	Buff	Phản kích chi hồn	Kẻ tấn công đồng thời chịu sát thương và trạng thái do kỹ năng gây ra.
128	Buff	Pháp Lực Vô Biên	Chịu sát thương phép thuật
81	Buff	Phi Hoa Độn Ảnh	Tăng tốc độ di chuyển.
157	Buff	Phong ấn chi hồn	Khiến đối phương bị phong ấn
132	Buff	Phong Bế	Phong ấn và miễn dịch sát thương vật lý
130	Buff	Phong Thuẫn Thuật	Tỷ lệ chịu sát thương giảm, tăng tốc độ tấn công vật lý và né tránh
112	Buff	Sa Bạo	Giảm tỉ lệ trúng mệnh, làm chậm tốc độ thi triển.
33	Buff	Tấn Tiệp	Tăng tốc độ tấn công.
150	Buff	Tăng cấp độ phản ẩn	Tăng cao cấp độ phản ẩn
137	Buff	Tăng cấp độ phòng ngự	
135	Buff	Tăng cấp độ tấn công	
29	Buff	Tăng giới hạn Chân khí.	
144	Buff	Tăng giới hạn sinh mệnh	
28	Buff	Tăng giới hạn Sinh mệnh.	
48	Buff	Tăng phòng ngự hệ Kim.	
51	Buff	Tăng phòng thủ hệ Hỏa.	
49	Buff	Tăng phòng thủ hệ Mộc.	
52	Buff	Tăng phòng thủ hệ Thổ.	
50	Buff	Tăng phòng thủ hệ Thủy.	
74	Buff	Tăng tấn công	
39	Buff	Tăng tấn công hệ Hỏa.	
40	Buff	Tăng tấn công hệ Mộc.	
38	Buff	Tăng tấn công hệ Thủy.	
83	Buff	Tăng tấn công vật lý.	
148	Buff	Tăng tốc độ di chuyển	
44	Buff	Tăng tốc độ di chuyển.	
27	Buff	Tăng tốc độ hồi phục Chân khí.	
26	Buff	Tăng tốc độ hồi phục Sinh mệnh.	
82	Buff	Tăng tốc thú cưỡi.	
165	Buff	Thâm Độ Băng Thứ	Giảm tốc độ tấn công, nâng cao đẳng cấp tấn công
108	Buff	Thâm Độc	Tăng 20% sát thương của mục tiêu, hiệu quả này có trùng với kỹ năng của Thiên Hỏa Cuồng Long...
88	Buff	Thần Thánh	Miễn dịch với tất cả trạng thái phụ
94	Buff	Thổ miễn	Miễn dịch sát thương hệ Thổ
63	Buff	Thú Vương Chi Nộ	Tăng Nguyên khí khi bị tấn công.
91	Buff	Thủy miễn	Miễn dịch sát thương hệ Thủy
98	Buff	Thủy Trung Gia Tốc	Tăng tốc độ bơi
104	Buff	Tinh Linh Chi Lực	Tăng Thể Lực Tiểu Tinh Linh
105	Buff	Tinh Linh Chi Mẫn	Tăng Mẫn Lực Tiểu Tinh Linh
149	Buff	Trạng thái ẩn thân	Ẩn thân
72	Buff	Trạng thái không bị cản trở hành động.	
154	Buff	Trạng thái né tránh	Khi bị tấn công, 100 né tránh tấn công trạng thái kỹ năng
109	Buff	Trát Căn	Tự định thân đồng thời giảm sát thương, tăng sát thương phản đạn.
86	Buff	Tự Do	Chỉ cần bằng hữu có một trái tim tự do, Bằng hữu sẽ không bị giảm tốc, hoặc định thân. Miễn dịch giảm tốc và kích vựng
31	Buff	Tụ Thần	Tăng phòng ngự phép.
76	Buff	Vô Địch	
133	Buff	Vô Tâm	Miễn dịch trạng thái tăng sát thương
166	Buff	Vu Sư Chú	Điều chỉnh đẳng cấp tấn công phòng thủ
5	Buff	Vũ Thuẫn	Dùng Chân khí hấp thu một phần sát thương.
75	Buff	Yêu Hồ biến	Tăng Phòng thủ vật lý và độ Chính xác, giảm Chân khí.
103	Debuff	Bì Phạp	Liên tiếp giảm Nguyên khí
25	Debuff	Bổn Chuyết	Giảm độ Tránh né.
161	Debuff	Chúc phúc ức chế	Giảm hiệu quả hồi phục sinh mệnh nhận được từ kỹ năng và dược phẩm của đối phương, kéo dài thời gian đóng băng của Hồng Phù.
123	Debuff	Diệp Vũ	Giảm tốc độ di chuyển và chảy máu
8	Debuff	Định Thân	Không thể di chuyển.
141	Debuff	Định thân	Không thể di chuyển
134	Debuff	Đông Kết	Không thể hành động
138	Debuff	Giảm cấp độ phòng ngự	
136	Debuff	Giảm cấp độ tấn công	
45	Debuff	Giảm giới hạn Sinh mệnh.	
53	Debuff	Giảm phòng ngự hệ Kim.	
54	Debuff	Giảm phòng ngự hệ Mộc.	
55	Debuff	Giảm phòng ngự hệ Thủy.	
56	Debuff	Giảm phòng thủ hệ Hỏa.	
57	Debuff	Giảm phòng thủ hệ Thổ.	
119	Debuff	Hỏa Chủng	Tiếp tục sát thương hệ Hỏa
117	Debuff	Hỏa Hoa	Giảm thủ hệ Hỏa
19	Debuff	Hư Nhược	Giảm phòng ngự phép.
163	Debuff	Khi sử dụng kỹ năng bị ngắt đoạn	Khiến mục tiêu mỗi lần thi triển kỹ năng đều bị ngắt đoạn.
162	Debuff	Khi sử dụng kỹ năng bị sát thương	Khiến mục tiêu mỗi lần thi triển kỹ năng đều bị sát thương.
99	Debuff	Không Trung Giảm Tốc	Giảm tốc độ phi hành
101	Debuff	Kị Thừa Giảm Tốc	Giảm tốc độ thú cưỡi
121	Debuff	Kiên Bích	Chịu sát thương vật lý và phép thuật, giảm tốc độ di chuyển của bản thân
73	Debuff	Liên tục chịu băng thương.	
139	Debuff	Liên tục chịu sát thương hệ Thổ	
12	Debuff	Lôi Kích	Bị duy trì sát thương hệ Kim.
17	Debuff	Lưu Huyết	Bị duy trì sát thương vật lý.
24	Debuff	Mục Mạnh	Giảm độ Chính xác.
2	Debuff	Ngủ Say	Trạng thái ngủ quên, sẽ tỉnh khi bị tấn công.
107	Debuff	Nguyên Tố Hư Nhược	Tăng thủ vật lý của mục tiêu, giảm thủ phép thuật.
114	Debuff	Nhân diệt	Giảm phòng ngự hệ Thủy
122	Debuff	Nhận Thiết	Giảm phòng ngự hệ Kim
14	Debuff	Nhiên Thiêu	Bị duy trì sát thương hệ Hỏa.
120	Debuff	Nhiên Túc	Giảm phòng ngự hệ Hỏa, giảm tốc độ di chuyển
78	Debuff	Nhược Hồn Chú	Giảm tốc độ hồi phục Sinh mệnh và Chân khí.
143	Debuff	Niệm chú	Bị sát thương tăng lên
18	Debuff	Phá Giáp	Giảm phòng thủ vật lý.
16	Debuff	Pháp Lực Nhiên Thiêu	Liên tục giảm Chân khí.
9	Debuff	Phong Ấn	Không thể sử dụng tấn công phổ thông hay bất kỳ kỹ năng nào.
140	Debuff	Phong ấn	Không thể sử dụng bất cứ kỹ năng hay tấn công phổ thông nào
15	Debuff	Sa Tuyền	Bị duy trì sát thương hệ Thổ.
118	Debuff	Tâm Hỏa	Giảm tốc độ tấn công vật lý và phép thuật
43	Debuff	Tán Thần	Giảm tấn công phép.
79	Debuff	Tàn Thể Chú	Chịu sát thương nặng hơn.
124	Debuff	Thiêu Tiêu	Giảm cấp phòng ngự và cấp tấn công Tốc độ di chuyển tăng chậm
20	Debuff	Thực Nhận	Giảm lực tấn công vật lý.
97	Debuff	Thủy Trung Giảm Tốc	Giảm tốc bơi
58	Debuff	Tị Thủy Quyết	Trong nước không thể hô hấp, không thể sử dụng kỹ năng.
80	Debuff	Toái Linh Chú	Tổn thất Nguyên khí khi bị tấn công.
23	Debuff	Trì Độn	Giảm tốc độ hồi chiêu.
22	Debuff	Trì Hoãn	Giảm tốc độ tấn công.
3	Debuff	Trì Trệ	Giảm tốc độ di chuyển.
21	Debuff	Trớ Chú	Chịu tổn thương nặng hơn.
13	Debuff	Trúng Độc	Bị duy trì sát thương hệ Mộc.
116	Debuff	Xung Kích	Giảm thủ vật lý
10	Others	Mị Hoặc	Quái vật mục tiêu biến thành tấn công bị động


:y76: good job man

Cái này sẽ có ích cho các bro lắm đấy

Tiện thể hỏi luôn : cậu post cái đoạn code lấy Buff ID lên được không

Bài viết này được chỉnh sửa bởi heroceasar7384: 13 May 2011 - 12:12 PMPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]