Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Thông tin quay về điểm cũ trong Kiếm thế

- - - - -

 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1
oxconan

oxconan

  Tiến sĩ CSTH

 • Super Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3359 Bài Viết:
File lưu trữ thông tin lưu map của plugin "Quay về điểm cũ
FromMapId	FromPosX	FromPosY	Type	Name	ToMapId	ToPosX	ToPosY	ToFightState	BeProtected	FromMap chú thích	ToMap chú thích
1	50272	104608	trap	to_tianrenjiao	10	47104	106944	0		Vân Trung Trấn	Thiên Nhẫn Giáo
1	43392	96064	trap	to_samanjiao	11	54272	103904	0		Vân Trung Trấn	Tát Mãn Giáo
1	41888	101216	trap	to_bianjingfu	23	51936	92608	0		Vân Trung Trấn	Biện Kinh Phủ
1	51296	103008	trap	to_guzhanchang	30	51936	129312	1	1	Vân Trung Trấn	Chiến Trường Cổ
1	51392	103808	trap	to_zhendongmuyuan	38	50208	112928	1	1	Vân Trung Trấn	Trấn Đông Mộ Viên
1	44320	95648	trap	to_chilechuan	114	61664	122176	1	1	Vân Trung Trấn	Sắc Lặc Xuyên
2	53920	119744	trap	to_kunlunpai	12	57184	96352	0		Long Môn Trấn	Côn Lôn Phái
2	55840	119712	trap	to_fengxiangfu	24	50752	102784	0		Long Môn Trấn	Phượng Tường Phủ
2	51200	113984	trap	to_longmenkezhan	31	65088	113600	1	1	Long Môn Trấn	Quán Trọ Long Môn
2	51104	117984	trap	to_qilianshan	39	65120	104064	1	1	Long Môn Trấn	Kỳ Liên Sơn
2	52928	102336	trap	to_jiayuguan	115	57376	103072	1	1	Long Môn Trấn	Gia Dụ Quan
2	51840	106336	trap	to_dunhuanggucheng	123	60672	124832	1	1	Long Môn Trấn	Đôn Hoàng Cổ Thành
2	52864	109536	trap	to_yueyaquan	131	62016	115872	1	1	Long Môn Trấn	Nguyệt Nha Tuyền
3	54464	108512	trap	to_wudangpai	14	48704	92960	0		Vĩnh Lạc Trấn	Võ Đang Phái
3	60576	99552	trap	to_shaolinpai	9	50624	104384	0		Vĩnh Lạc Trấn	Thiếu Lâm Phái
3	56160	108256	trap	to_xiangyangfu	25	56928	95744	0		Vĩnh Lạc Trấn	Tương Dương Phủ
3	58976	98976	trap	to_junmachang	32	51648	126624	1	1	Vĩnh Lạc Trấn	Quân Mã Trường
3	55264	97088	trap	to_tongguan	40	58112	124256	1	1	Vĩnh Lạc Trấn	Đồng Quan
3	53408	97088	trap	to_huashan	116	60512	122400	1	1	Vĩnh Lạc Trấn	Hoa Sơn
3	48992	99104	trap	to_afanggongfeixu	132	62912	120416	1	1	Vĩnh Lạc Trấn	Tàn Tích Cung A Phòng
4	53600	108576	trap	to_gaibang	15	48992	104832	0		Đạo Hương Thôn	Cái Bang
4	55520	105696	trap	to_yangzhoufu	26	47104	98912	0		Đạo Hương Thôn	Dương Châu Phủ
4	48448	99456	trap	to_meihualing	33	63616	129536	1	1	Đạo Hương Thôn	Mai Hoa Lĩnh
4	49216	108960	trap	to_huaishuishazhou	41	63264	107968	1	1	Đạo Hương Thôn	Hoài Thủy Sa Châu
4	56608	100864	trap	to_jianjudong	110	44224	104928	1	1	Đạo Hương Thôn	Tiến Cúc Động
4	54752	97632	trap	to_shugangmijing	117	57408	106048	1	1	Đạo Hương Thôn	Thục Cương Bí Cảnh
5	46432	100192	trap	to_tangmen	18	49696	106688	0		Giang Tân Thôn	Đường Môn
5	46816	98176	trap	to_emeipai	16	45472	105600	0		Giang Tân Thôn	Nga My Phái
5	49280	95104	trap	to_chengdufu	27	55552	107104	0		Giang Tân Thôn	Thành Đô Phủ
5	49664	105152	trap	to_changjianghegu	34	54048	109024	1	1	Giang Tân Thôn	Trường Giang Hà Cốc
5	48352	104384	trap	to_shunanzhuhai	42	64896	109760	1	1	Giang Tân Thôn	Thục Nam Trúc Hải
5	55072	100224	trap	to_fengduguicheng	118	50688	125248	1	1	Giang Tân Thôn	Phong Đô Quỷ Thành
5	55008	98112	trap	to_sanxiazhandao	126	48736	114944	1	1	Giang Tân Thôn	Tam Hiệp Sạn Đạo
6	46400	106080	trap	to_cuiyanmen	17	52640	105664	0		Thạch Cổ Trấn	Thúy Yên Môn
6	42848	99040	trap	to_daliduanshi	19	50816	107520	0		Thạch Cổ Trấn	Đại Lý Đoàn Thị
6	45184	97184	trap	to_dalifu	28	53088	110880	0		Thạch Cổ Trấn	Đại Lý Phủ
6	52704	93952	trap	to_baizushiji	35	64768	127328	1	1	Thạch Cổ Trấn	Thị trấn Bạch Tộc
6	49984	94400	trap	to_chamagudao	43	62656	122560	1	1	Thạch Cổ Trấn	Trà Mã Cổ Đạo
6	53696	105952	trap	to_miaoling	119	48992	119360	1	1	Thạch Cổ Trấn	Miêu Lĩnh
6	56384	102560	trap	to_yelangjiuxu	135	51296	117984	1	1	Thạch Cổ Trấn	Tàn Tích Dạ Lang
7	54528	106176	trap	to_linanfu	29	57152	133312	0		Long Tuyền Thôn	Lâm An Phủ
7	44640	106400	trap	to_wudujiao	20	51776	102304	0		Long Tuyền Thôn	Ngũ Độc Giáo
7	49600	112864	trap	to_changgemen	21	50368	103616	0		Long Tuyền Thôn	Trường Ca Môn
7	53216	110624	trap	to_yandanglongqiu	36	51488	126176	1	1	Long Tuyền Thôn	Nhạn Đãng Long Thu
7	51520	111328	trap	to_zhujianfang	44	49792	112288	1	1	Long Tuyền Thôn	Phường Đúc Kiếm
7	44512	102848	trap	to_bangyuanmidong	113	60576	108256	1	1	Long Tuyền Thôn	Bang Nguyên Bí Động
7	46624	110528	trap	to_wuyishan	120	57472	104928	1	1	Long Tuyền Thôn	Vũ Di Sơn
8	52640	110880	trap	to_tianwangbang	22	50464	102304	0		Ba Lăng Huyện	Thiên Vương Bang
8	51520	101056	trap	to_xiangyangfu	25	47136	105568	0		Ba Lăng Huyện	Tương Dương Phủ
8	58720	113344	trap	to_dongtinghupan	37	57216	104160	1	1	Ba Lăng Huyện	Bờ Hồ Động Đình
8	59808	106560	trap	to_yueyanglou	45	51680	122336	1	1	Ba Lăng Huyện	Nhạc Dương Lâu
8	57792	114496	trap	to_mingjiao	224	46912	105568	0		Ba Lăng Huyện	Minh Giáo
8	49632	105984	trap	to_wulingshan	121	57984	107456	1	1	Ba Lăng Huyện	Vũ Lăng Sơn
9	50464	104672	trap	to_yonglezhen	3	60448	100000	0		Thiếu Lâm Phái	Vĩnh Lạc Trấn
9	57216	93696	trap	to_bianjingfu	23	44352	104576	0		Thiếu Lâm Phái	Biện Kinh Phủ
9	50176	93984	trap	to_houshanjindi	46	64192	105792	1	1	Thiếu Lâm Phái	Cấm Địa Hậu Sơn
10	46848	106944	trap	to_yunzhongzhen	1	50176	104128	0		Thiên Nhẫn Giáo	Vân Trung Trấn
10	49504	115424	trap	to_bianjingfu	23	52640	92736	0		Thiên Nhẫn Giáo	Biện Kinh Phủ
10	56576	95840	trap	to_tianrenjiaojindi	47	53152	117728	1	1	Thiên Nhẫn Giáo	Cấm Địa Thiên Nhẫn
10	50816	114080	trap	bianjingfu_digong	10	52608	111776	0		Biện Kinh Phủ	Địa Cung Thiên Nhẫn Giáo
10	48448	108320	trap	yunzhongzhen_digong	10	51424	109664	0		Vân Trung Trấn	Địa Cung Thiên Nhẫn Giáo
10	57664	100224	trap	tianrenjiaojindi_digong	10	56000	104832	0		Cấm Địa Thiên Nhẫn	Địa Cung Thiên Nhẫn Giáo
10	52480	112000	trap	digong_bianjingfu	10	50656	114272	0		Địa Cung Thiên Nhẫn Giáo	Biện Kinh Phủ
10	51264	109472	trap	digong_yunzhongzhen	10	48320	108096	0		Địa Cung Thiên Nhẫn Giáo	Vân Trung Trấn
10	56160	104672	trap	digong_tianrenjiaojindi	10	57792	99968	0		Địa Cung Thiên Nhẫn Giáo	Cấm Địa Thiên Nhẫn
10	58112	118752	trap	digong_liangshanpo	10	55936	114208	0		Địa Cung Thiên Nhẫn Giáo	Lương Sơn Bạc
10	55936	114208	trap	liangshanpo_digong	10	58112	118752	0		Lương Sơn Bạc	Địa Cung Thiên Nhẫn Giáo
10	58112	118752	trap	to_liangshanpo	133	50496	105344	1	1	Thiên Nhẫn Giáo	Lương Sơn Bạc
11	54528	104352	trap	to_yunzhongzhen	1	43712	96096	0		Tát Mãn Giáo	Vân Trung Trấn
11	49344	99520	trap	to_mengguwangting	130	56800	118624	1	1	Tát Mãn Giáo	Mông Cổ Vương Đình
12	57408	96064	trap	to_longmenzhen	2	53824	119104	0		Côn Lôn Phái	Long Môn Trấn
12	51616	103616	trap	to_fengxiangfu	24	48672	104768	0		Côn Lôn Phái	Phượng Tường Phủ
12	50304	97696	trap	to_jianxingfeng	48	60000	119200	1	1	Côn Lôn Phái	Kiến Tính Phong
12	50368	103040	trap	to_huanhuaxi	90	54496	103712	1	1	Côn Lôn Phái	Cán Hoa Khê
12	50528	96992	trap	to_yueyaquan	131	56768	119040	1	1	Côn Lôn Phái	Nguyệt Nha Tuyền
13	49504	108128	trap	to_fengxiangfu	24	62752	119200	0		Tây Hạ Nhất Phẩm Đường	Phượng Tường Phủ
13	56960	110688	trap	to_afanggongfeixu	132	50208	102432	1	1	Tây Hạ Nhất Phẩm Đường	Tàn Tích Cung A Phòng
14	48512	92576	trap	to_yonglezhen	3	54336	108064	0		Võ Đang Phái	Vĩnh Lạc Trấn
14	49536	100960	trap	to_xiangyangfu	25	46720	94144	0		Võ Đang Phái	Tương Dương Phủ
14	41248	95232	trap	to_tianzhufeng	49	51616	125856	1	1	Võ Đang Phái	Thiên Trụ Phong
15	48832	104672	trap	to_daoxiangcun	4	53408	108384	0		Cái Bang	Đạo Hương Thôn
15	53248	99168	trap	to_yangzhoufu	26	46336	106656	0		Cái Bang	Dương Châu Phủ
15	48928	107552	trap	to_gusushuixie	50	58496	100480	1	1	Cái Bang	Cô Tô Thủy Tạ
16	45792	95424	trap	to_jiulaofeng	51	56832	100256	1	1	Nga My Phái	Cửu Lão Phong
16	45600	106016	trap	to_jiangjincun	5	47008	98368	0		Nga My Phái	Giang Tân Thôn
16	49088	92736	trap	to_chengdufu	27	48128	108640	0		Nga My Phái	Thành Đô Phủ
17	52928	105984	trap	to_shiguzhen	6	46720	105824	0		Thúy Yên Môn	Thạch Cổ Trấn
17	44352	90624	trap	to_baihuagu	52	62624	119616	1	1	Thúy Yên Môn	Bách Hoa Cốc
18	50048	107200	trap	to_jiangjincun	5	46656	100000	0		Đường Môn	Giang Tân Thôn
18	51136	97664	trap	to_feicuihu	53	59552	102624	1	1	Đường Môn	Hồ Phỉ Thúy
19	48704	96224	trap	to_dalifu	28	45408	111968	0		Đại Lý Đoàn Thị	Đại Lý Phủ
19	51008	107552	trap	to_shiguzhen	6	42976	99680	0		Đại Lý Đoàn Thị	Thạch Cổ Trấn
19	48000	105408	trap	to_baihuagu	52	62912	102272	1	1	Đại Lý Đoàn Thị	Bách Hoa Cốc
20	46368	102464	trap	to_nanyibuluo	54	58432	102528	1	1	Ngũ Độc Giáo	Bộ Lạc Nam Di
20	52064	101920	trap	to_longquancun	7	44992	106080	0		Ngũ Độc Giáo	Long Tuyền Thôn
21	50368	103616	trap	to_longquancun	7	49408	112096	0		Trường Ca Môn	Long Tuyền Thôn
21	49216	110240	trap	to_gulangyu	136	50752	101504	1	1	Trường Ca Môn	Cổ Lãng Dữ
22	50208	102144	trap	to_balingxian	8	53024	110464	0		Thiên Vương Bang	Ba Lăng Huyện
22	57504	100800	trap	to_qingluodao	55	61248	119904	1	1	Thiên Vương Bang	Thanh Loa Đảo
22	51040	103008	trap	to_suoyunyuan	128	62176	100896	1	1	Thiên Vương Bang	Tỏa Vân Uyên
23	44064	104384	trap	to_shaolinpai	9	56960	94016	0		Biện Kinh Phủ	Thiếu Lâm Phái
23	46016	106144	trap	to_funiushan	95	56288	103424	1	1	Biện Kinh Phủ	Phục Ngưu Sơn
23	44448	102272	trap	to_longmenshiku	107	63616	109216	1	1	Biện Kinh Phủ	Long Môn Thạch Quật
23	46368	95680	trap	to_taihanggujing	86	62432	125216	1	1	Biện Kinh Phủ	Thái Hành Cổ Kính
23	52960	92736	trap	to_tianrenjiao	10	49696	115296	0		Biện Kinh Phủ	Thiên Nhẫn Giáo
23	51936	92192	trap	to_yunzhongzhen	1	41856	100768	0		Biện Kinh Phủ	Vân Trung Trấn
24	52192	118752	trap	to_dasanguan	87	51072	108224	1	1	Phượng Tường Phủ	Đại Tán Quan
24	63936	103584	trap	to_juyanze	94	57152	126656	1	1	Phượng Tường Phủ	Cư Diên Trạch
24	64320	105792	trap	to_shamomigong	101	51968	124064	1	1	Phượng Tường Phủ	Mê Cung Sa Mạc
24	48416	104864	trap	to_kunlunpai	12	51232	103456	0		Phượng Tường Phủ	Côn Lôn Phái
24	62976	119456	trap	to_xixiayipintang	13	49728	108224	0		Phượng Tường Phủ	Tây Hạ Nhất Phẩm Đường
24	50528	102688	trap	to_longmenzhen	2	55680	119424	0		Phượng Tường Phủ	Long Môn Trấn
25	46656	93568	trap	to_wudangpai	14	49312	100416	0		Tương Dương Phủ	Võ Đang Phái
25	56160	106464	trap	to_hanshuigudu	88	51584	103264	1	1	Tương Dương Phủ	Hán Thủy Cổ Độ
25	46112	94912	trap	to_jianmenguan	111	62336	113696	1	1	Tương Dương Phủ	Kiếm Môn Quan
25	47264	106144	trap	to_balingxian	8	51904	101536	0		Tương Dương Phủ	Ba Lăng Huyện
25	56896	95136	trap	to_yonglezhen	3	56064	107712	0		Tương Dương Phủ	Vĩnh Lạc Trấn
26	46112	107072	trap	to_gaibang	15	53056	99424	0		Dương Châu Phủ	Cái Bang
26	53280	97664	trap	to_shugangshan	103	57664	125024	1	1	Dương Châu Phủ	Thục Cương Sơn
26	53984	108288	trap	to_hanshangucha	89	48896	108352	1	1	Dương Châu Phủ	Hàn Sơn Cổ Sát
26	46976	98656	trap	to_daoxiangcun	4	55296	105472	0		Dương Châu Phủ	Đạo Hương Thôn
27	47296	99488	trap	to_huanhuaxi	90	63008	113600	1	1	Thành Đô Phủ	Cán Hoa Khê
27	54720	98752	trap	to_jiangeshudao	104	49472	118944	1	1	Thành Đô Phủ	Kiếm Các Thục Đạo
27	47744	108928	trap	to_emeipai	16	48864	93152	0		Thành Đô Phủ	Nga My Phái
27	55872	107520	trap	to_jiangjincun	5	49440	95360	0		Thành Đô Phủ	Giang Tân Thôn
28	53472	99424	trap	to_erhaimoyan	91	57536	122528	1	1	Đại Lý Phủ	Nhĩ Hải Ma Nham
28	43360	100928	trap	to_diancangshan	98	61632	121632	1	1	Đại Lý Phủ	Điểm Thương Sơn
28	45696	112448	trap	to_daliduanshi	19	48928	96352	0		Đại Lý Phủ	Đại Lý Đoàn Thị
28	53632	111520	trap	to_shiguzhen	6	45600	97536	0		Đại Lý Phủ	Thạch Cổ Trấn
29	45728	134080	trap	to_jiuyixi	106	61728	106368	1	1	Lâm An Phủ	Cửu Nghi Khê
29	57024	133856	trap	to_longquancun	7	54304	106528	0		Lâm An Phủ	Long Tuyền Thôn
29	45376	131456	trap	to_caishiji	92	66208	110304	1	1	Lâm An Phủ	Thái Thạch Cơ
29	57568	119616	trap	to_huqiujianchi	96	57536	127072	1	1	Lâm An Phủ	Hổ Khâu Kiếm Trì
30	51616	129888	trap	to_yunzhongzhen	1	51072	103136	0		Chiến Trường Cổ	Vân Trung Trấn
31	65536	113696	trap	to_longmenzhen	2	51456	114144	0		Quán Trọ Long Môn	Long Môn Trấn
32	51168	127392	trap	to_yonglezhen	3	58816	99520	0		Quân Mã Trường	Vĩnh Lạc Trấn
33	64160	129632	trap	to_daoxiangcun	4	48672	99712	0		Mai Hoa Lĩnh	Đạo Hương Thôn
34	53792	108224	trap	to_jiangjincun	5	49664	104768	0		Trường Giang Hà Cốc	Giang Tân Thôn
35	64704	128320	trap	to_shiguzhen	6	53056	94432	0		Thị trấn Bạch Tộc	Thạch Cổ Trấn
36	51200	126752	trap	to_longquancun	7	53056	110208	0		Nhạn Đãng Long Thu	Long Tuyền Thôn
37	57120	103616	trap	to_balingxian	8	58528	112640	0		Bờ Hồ Động Đình	Ba Lăng Huyện
38	49632	113152	trap	to_yunzhongzhen	1	51136	103520	0		Trấn Đông Mộ Viên	Vân Trung Trấn
39	65632	103488	trap	to_longmenzhen	2	51392	117856	0		Kỳ Liên Sơn	Long Môn Trấn
40	58272	124800	trap	to_yonglezhen	3	55136	97536	0		Đồng Quan	Vĩnh Lạc Trấn
41	63712	108192	trap	to_daoxiangcun	4	49216	108576	0		Hoài Thủy Sa Châu	Đạo Hương Thôn
42	65440	108992	trap	to_jiangjincun	5	48576	104224	0		Thục Nam Trúc Hải	Giang Tân Thôn
43	49696	100320	trap	to_erhaimoyan	91	63168	110272	1	1	Trà Mã Cổ Đạo	Nhĩ Hải Ma Nham
43	62976	123520	trap	to_shiguzhen	6	50240	94816	0		Trà Mã Cổ Đạo	Thạch Cổ Trấn
44	49248	112672	trap	to_longquancun	7	51200	110816	0		Phường Đúc Kiếm	Long Tuyền Thôn
45	51424	122592	trap	to_balingxian	8	59520	107136	0		Nhạc Dương Lâu	Ba Lăng Huyện
46	64384	105696	trap	to_shaolinpai	9	50432	93728	0		Cấm Địa Hậu Sơn	Thiếu Lâm Phái
46	51808	125184	trap	to_talin_1	56	63840	105184	1	1	Cấm Địa Hậu Sơn	Đông Tháp Lâm
47	56736	101440	trap	to_jinguohuangling_1	57	46048	111520	1	1	Cấm Địa Thiên Nhẫn	Hoàng Lăng Kim Quốc 1
47	52864	118112	trap	to_tianrenjiao	10	56608	96160	0		Cấm Địa Thiên Nhẫn	Thiên Nhẫn Giáo
48	60384	119296	trap	to_kunlunpai	12	51008	97440	0		Kiến Tính Phong	Côn Lôn Phái
48	60256	110048	trap	to_bingxuemigong_1	58	52256	107776	1	1	Kiến Tính Phong	Mê Cung Băng Huyệt 1
49	51168	126368	trap	to_wudangpai	14	41280	95840	0		Thiên Trụ Phong	Võ Đang Phái
49	58432	103360	trap	to_longhuhuanjing_1	59	50816	101440	1	1	Thiên Trụ Phong	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
50	58592	99616	trap	to_gaibang	15	49024	107264	0		Cô Tô Thủy Tạ	Cái Bang
50	50112	104512	trap	to_yanziwu_1	60	51584	86368	1	1	Cô Tô Thủy Tạ	Ngoài Yến Tử Ổ
51	57056	99776	trap	to_emeipai	16	46240	95808	0		Cửu Lão Phong	Nga My Phái
51	50208	114912	trap	to_jiulaodong_1	61	52256	122336	1	1	Cửu Lão Phong	Cửu Lão Động 1
52	63008	120160	trap	to_cuiyanmen	17	44640	90944	0		Bách Hoa Cốc	Thúy Yên Môn
52	51168	103104	trap	to_baihuazhen_1	62	76096	120576	1	1	Bách Hoa Cốc	Ngoài Bách Hoa Trận
52	63040	102048	trap	to_daliduanshi	19	48192	105184	0		Bách Hoa Cốc	Đại Lý Đoàn Thị
53	59744	102336	trap	to_tangmen	18	51424	98336	0		Hồ Phỉ Thúy	Đường Môn
53	55264	119104	trap	to_hupanzhulin_1	63	56768	103744	1	1	Hồ Phỉ Thúy	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm
54	58752	102336	trap	to_wudujiao	20	46688	102144	0		Bộ Lạc Nam Di	Ngũ Độc Giáo
54	54400	117792	trap	to_yuanshisenlin_1	64	60064	103872	1	1	Bộ Lạc Nam Di	Đông Rừng Nguyên Sinh
54	51264	107040	trap	to_mingjiao	224	56320	102880	0		Bộ Lạc Nam Di	Minh Giáo
55	61248	120864	trap	to_tianwangbang	22	57216	101184	0		Thanh Loa Đảo	Thiên Vương Bang
55	51008	102176	trap	to_luweidang_1	65	62944	118912	1	1	Thanh Loa Đảo	Đông Nam Lư Vĩ Đãng
56	64320	104480	trap	to_houshanjindi	46	52416	124864	1	1	Đông Tháp Lâm	Cấm Địa Hậu Sơn
56	51712	128608	trap	to_talin_2	66	63840	105184	1	1	Đông Tháp Lâm	Tây Tháp Lâm
57	45920	111776	trap	to_tianrenjiaojindi	47	56512	101696	1	1	Hoàng Lăng Kim Quốc 1	Cấm Địa Thiên Nhẫn
57	53696	103616	trap	to_jinguohuangling_2	67	46048	111520	1	1	Hoàng Lăng Kim Quốc 1	Hoàng Lăng Kim Quốc 2
58	52096	108128	trap	to_jianxingfeng	48	60064	110240	1	1	Mê Cung Băng Huyệt 1	Kiến Tính Phong
58	56096	96448	trap	to_bingxuemigong_2	68	52256	107776	1	1	Mê Cung Băng Huyệt 1	Mê Cung Băng Huyệt 2
59	51200	101888	trap	to_tianzhufeng	49	58496	104096	1	1	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Thiên Trụ Phong
59	36544	74112	trap	to_longhuhuanjing_2	69	50816	101440	1	1	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Tây Long Hổ Huyễn Cảnh
60	51744	85952	trap	to_gusushuixie	50	50784	104640	1	1	Ngoài Yến Tử Ổ	Cô Tô Thủy Tạ
60	42624	105728	trap	to_yanziwu_2	70	51584	86368	1	1	Ngoài Yến Tử Ổ	Giữa Yến Tử Ổ
61	51936	123072	trap	to_jiulaofeng	51	50048	115136	1	1	Cửu Lão Động 1	Cửu Lão Phong
61	61056	116224	trap	to_jiulaodong_2	71	52256	122336	1	1	Cửu Lão Phong Tầng 1	Cửu Lão Phong Tầng 2
62	76416	120512	trap	to_baihuagu	52	51840	103296	1	1	Ngoài Bách Hoa Trận	Bách Hoa Cốc
62	55808	117824	trap	to_baihuazhen_2	72	76128	120512	1	1	Ngoài Bách Hoa Trận	Trong Bách Hoa Trận
63	57120	103296	trap	to_feicuihu	53	55456	118560	1	1	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm	Hồ Phỉ Thúy
63	56864	117248	trap	to_hupanzhulin_2	73	56768	103744	1	1	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm	Tây Bờ Hồ Trúc Lâm
64	60384	103072	trap	to_nanyibuluo	54	54496	117248	1	1	Đông Rừng Nguyên Sinh	Bộ Lạc Nam Di
64	56032	123040	trap	to_yuanshisenlin_2	74	60000	103936	1	1	Đông Rừng Nguyên Sinh	Tây Rừng Nguyên Sinh
65	63456	119488	trap	to_qingluodao	55	51584	102880	1	1	Đông Nam Lư Vĩ Đãng	Thanh Loa Đảo
65	51328	101696	trap	to_luweidang_2	75	62560	120640	1	1	Đông Nam Lư Vĩ Đãng	Tây Bắc Lư Vĩ Đãng
66	64320	104352	trap	to_talin_1	56	51808	128064	1	1	Tây Tháp Lâm	Đông Tháp Lâm
67	45920	111776	trap	to_jinguohuangling_1	57	53472	103840	1	1	Hoàng Lăng Kim Quốc 2	Hoàng Lăng Kim Quốc 1
68	52096	108128	trap	to_bingxuemigong_1	58	55936	96736	1	1	Mê Cung Băng Huyệt 2	Mê Cung Băng Huyệt 1
69	51200	101888	trap	to_longhuhuanjing_1	59	36896	74368	1	1	Tây Long Hổ Huyễn Cảnh	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
70	51744	85952	trap	to_yanziwu_1	60	42688	105440	1	1	Giữa Yến Tử Ổ	Ngoài Yến Tử Ổ
71	51936	123072	trap	to_jiulaodong_1	61	60832	116384	1	1	Cửu Lão Động 2	Cửu Lão Phong Tầng 1
72	76416	120480	trap	to_baihuazhen_1	62	56032	117856	1	1	Trong Bách Hoa Trận	Ngoài Bách Hoa Trận
73	57120	103296	trap	to_hupanzhulin_1	63	57056	116704	1	1	Tây Bờ Hồ Trúc Lâm	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm
74	60416	103072	trap	to_yuanshisenlin_1	64	56192	122432	1	1	Tây Rừng Nguyên Sinh	Đông Rừng Nguyên Sinh
75	62656	121312	trap	to_luweidang_1	65	51712	102496	1	1	Tây Bắc Lư Vĩ Đãng	Đông Nam Lư Vĩ Đãng
86	57376	125984	trap	to_longmenshiku	107	63776	103456	1	1	Thái Hành Cổ Kính	Long Môn Thạch Quật
86	62368	125952	trap	to_bianjingfu	23	46688	95968	0		Thái Hành Cổ Kính	Biện Kinh Phủ
86	51136	115680	trap	to_fenglingdu	100	63168	104448	1	1	Thái Hành Cổ Kính	Phong Lăng Độ
86	51680	103776	trap	to_yaowangdong	93	61216	118944	1	1	Thái Hành Cổ Kính	Dược Vương Động
87	50816	108032	trap	to_fengxiangfu	24	52288	118560	0		Đại Tán Quan	Phượng Tường Phủ
87	58208	127040	trap	to_jiangeshudao	104	58464	101952	1	1	Đại Tán Quan	Kiếm Các Thục Đạo
87	62464	125088	trap	to_jianmenguan	111	51552	104608	1	1	Đại Tán Quan	Kiếm Môn Quan
87	62560	114112	trap	to_afanggongfeixu	132	50304	112416	1	1	Đại Tán Quan	Tàn Tích Cung A Phòng
88	61440	106112	trap	to_funiushan	95	56416	126656	1	1	Hán Thủy Cổ Độ	Phục Ngưu Sơn
88	62784	120672	trap	to_huanghelou	109	51552	113888	1	1	Hán Thủy Cổ Độ	Hoàng Hạc Lâu
88	51456	102720	trap	to_xiangyangfu	25	56160	105920	0		Hán Thủy Cổ Độ	Tương Dương Phủ
88	53568	124160	trap	to_shennvfeng	134	56864	102208	1	1	Hán Thủy Cổ Độ	Thần Nữ Phong
89	58976	101536	trap	to_shugangshan	103	63072	122752	1	1	Hàn Sơn Cổ Sát	Thục Cương Sơn
89	48352	108320	trap	to_yangzhoufu	26	53632	108384	0		Hàn Sơn Cổ Sát	Dương Châu Phủ
89	57120	120384	trap	to_huqiujianchi	96	58976	102304	1	1	Hàn Sơn Cổ Sát	Hổ Khâu Kiếm Trì
90	52992	128224	trap	to_erhaimoyan	91	59872	103744	1	1	Cán Hoa Khê	Nhĩ Hải Ma Nham
90	63488	113696	trap	to_chengdufu	27	47744	99552	0		Cán Hoa Khê	Thành Đô Phủ
90	57312	104064	trap	to_xiangshuidong	97	55040	121376	1	1	Cán Hoa Khê	Hưởng Thủy Động
90	54496	103712	trap	to_kunlunpai	12	50368	103040	0		Cán Hoa Khê	Côn Lôn Phái
91	63488	110144	trap	to_chamagudao	43	50144	101088	1	1	Nhĩ Hải Ma Nham	Trà Mã Cổ Đạo
91	60064	103200	trap	to_huanhuaxi	90	52960	127296	1	1	Nhĩ Hải Ma Nham	Cán Hoa Khê
91	51232	113792	trap	to_diancangshan	98	61600	106240	1	1	Nhĩ Hải Ma Nham	Điểm Thương Sơn
91	51232	104128	trap	to_tianlongsi	112	61024	112960	1	1	Nhĩ Hải Ma Nham	Thiên Long Tự
91	57408	123136	trap	to_dalifu	28	53408	100192	0		Nhĩ Hải Ma Nham	Đại Lý Phủ
92	60128	121728	trap	to_jiuyixi	106	57600	103552	1	1	Thái Thạch Cơ	Cửu Nghi Khê
92	49984	120992	trap	to_pengliguze	99	52032	78144	1	1	Thái Thạch Cơ	Bành Lãi Cổ Trạch
92	66496	110144	trap	to_linanfu	29	45728	131712	0		Thái Thạch Cơ	Lâm An Phủ
92	66080	103392	trap	to_huqiujianchi	96	50240	117408	1	1	Thái Thạch Cơ	Hổ Khâu Kiếm Trì
92	50080	111648	trap	to_huanghelou	109	61728	113440	1	1	Thái Thạch Cơ	Hoàng Hạc Lâu
92	55840	108928	trap	to_dukou1	92	56768	109856	1	1	Bến đò Thái Thạch Cơ 2	Bến đò Thái Thạch Cơ 1
92	56512	109696	trap	to_dukou2	92	55712	108672	1	1	Bến đò Thái Thạch Cơ 1	Bến đò Thái Thạch Cơ 2
92	55072	112352	trap	to_dukou3	92	54560	114176	1	1	Bến đò Thái Thạch Cơ 4	Bến đò Thái Thạch Cơ 3
92	54432	113920	trap	to_dukou4	92	54944	112096	1	1	Bến đò Thái Thạch Cơ 3	Bến đò Thái Thạch Cơ 4
93	61472	119488	trap	to_taihanggujing	86	51872	104064	1	1	Dược Vương Động	Thái Hành Cổ Kính
94	63488	115488	trap	to_shamomigong	101	51808	114304	1	1	Cư Diên Trạch	Mê Cung Sa Mạc
94	56736	127488	trap	to_fengxiangfu	24	63712	103680	0		Cư Diên Trạch	Phượng Tường Phủ
94	51072	117184	trap	to_jiayuguan	115	57024	99136	1	1	Cư Diên Trạch	Gia Dụ Quan
94	63520	103968	trap	to_mengguwangting	130	51232	119072	1	1	Cư Diên Trạch	Mông Cổ Vương Đình
95	56288	103072	trap	to_bianjingfu	23	45792	105856	0		Phục Ngưu Sơn	Biện Kinh Phủ
95	56480	127008	trap	to_hanshuigudu	88	61152	106336	1	1	Phục Ngưu Sơn	Hán Thủy Cổ Độ
95	51104	104576	trap	to_longmenshiku	107	62976	122368	1	1	Phục Ngưu Sơn	Long Môn Thạch Quật
95	51808	116928	trap	to_jiguandong	102	51008	102560	1	1	Phục Ngưu Sơn	Kê Quán Động
95	60288	115072	trap	to_shugangmijing	117	44288	109120	1	1	Phục Ngưu Sơn	Thục Cương Bí Cảnh
95	60000	124448	trap	to_huanghelou	109	51328	104672	1	1	Phục Ngưu Sơn	Hoàng Hạc Lâu
96	49920	117824	trap	to_caishiji	92	65856	103648	1	1	Hổ Khâu Kiếm Trì	Thái Thạch Cơ
96	59040	101760	trap	to_hanshangucha	89	57216	119264	1	1	Hổ Khâu Kiếm Trì	Hàn Sơn Cổ Sát
96	57568	127488	trap	to_linanfu	29	57600	120128	0		Hổ Khâu Kiếm Trì	Lâm An Phủ
97	62432	116064	trap	to_jiangeshudao	104	49184	108960	1	1	Hưởng Thủy Động	Kiếm Các Thục Đạo
97	54880	121856	trap	to_huanhuaxi	90	57088	104320	1	1	Hưởng Thủy Động	Cán Hoa Khê
98	57216	103200	trap	to_tianlongsi	112	56032	122272	1	1	Điểm Thương Sơn	Thiên Long Tự
98	61856	105952	trap	to_erhaimoyan	91	51776	113792	1	1	Điểm Thương Sơn	Nhĩ Hải Ma Nham
98	61856	121696	trap	to_dalifu	28	43776	101504	0		Điểm Thương Sơn	Đại Lý Phủ
98	53536	105568	trap	to_duanshihuangling	105	44704	113408	1	1	Điểm Thương Sơn	Hoàng Lăng Đoàn Thị
99	52064	77472	trap	to_caishiji	92	50304	120960	1	1	Bành Lãi Cổ Trạch	Thái Thạch Cơ
99	52128	102944	trap	to_jiuyixi	106	52160	103264	1	1	Bành Lãi Cổ Trạch	Cửu Nghi Khê
99	38400	92768	trap	to_huanghelou	109	61664	121632	1	1	Bành Lãi Cổ Trạch	Hoàng Hạc Lâu
100	63296	119552	trap	to_longmenshiku	107	51392	104256	1	1	Phong Lăng Độ	Long Môn Thạch Quật
100	50784	107648	trap	to_shamomigong	101	60448	121952	1	1	Phong Lăng Độ	Mê Cung Sa Mạc
100	63488	104064	trap	to_taihanggujing	86	51584	115712	1	1	Phong Lăng Độ	Thái Hành Cổ Kính
100	53088	105984	trap	to_dukou1	100	51968	106720	1	1	Bến đò Phong Lăng Độ 2	Bến đò Phong Lăng Độ 1
100	52192	106944	trap	to_dukou2	100	53376	106240	1	1	Bến đò Phong Lăng Độ 1	Bến đò Phong Lăng Độ 2
100	53280	115936	trap	to_dukou3	100	52512	114144	1	1	Bến đò Phong Lăng Độ 4	Bến đò Phong Lăng Độ 3
100	52768	113856	trap	to_dukou4	100	53536	116192	1	1	Bến đò Phong Lăng Độ 3	Bến đò Phong Lăng Độ 4
100	50912	116160	trap	to_huashan	116	63104	108736	1	1	Phong Lăng Độ	Hoa Sơn
101	51264	114048	trap	to_juyanze	94	63104	115392	1	1	Mê Cung Sa Mạc	Cư Diên Trạch
101	51648	124800	trap	to_fengxiangfu	24	64064	106048	0		Mê Cung Sa Mạc	Phượng Tường Phủ
101	60960	122336	trap	to_fenglingdu	100	51328	107456	1	1	Mê Cung Sa Mạc	Phong Lăng Độ
101	61184	111616	trap	to_xixiahuangling	108	53440	102848	1	1	Mê Cung Sa Mạc	Hoàng Lăng Tây Hạ
101	61248	105056	trap	to_mengguwangting	130	53696	118976	1	1	Mê Cung Sa Mạc	Mông Cổ Vương Đình
102	51456	102624	trap	to_funiushan	95	51968	117248	1	1	Kê Quán Động	Phục Ngưu Sơn
103	63360	122752	trap	to_hanshangucha	89	59200	102400	1	1	Thục Cương Sơn	Hàn Sơn Cổ Sát
103	57760	125696	trap	to_yangzhoufu	26	53344	98240	0		Thục Cương Sơn	Dương Châu Phủ
103	51808	102688	trap	to_jianjudong	110	53696	103168	1	1	Thục Cương Sơn	Tiến Cúc Động
104	49120	118688	trap	to_chengdufu	27	54432	99104	0		Kiếm Các Thục Đạo	Thành Đô Phủ
104	58496	101344	trap	to_dasanguan	87	58144	126592	1	1	Kiếm Các Thục Đạo	Đại Tán Quan
104	61824	116640	trap	to_jianmenguan	111	51776	113312	1	1	Kiếm Các Thục Đạo	Kiếm Môn Quan
104	48960	108640	trap	to_xiangshuidong	97	62304	116448	1	1	Kiếm Các Thục Đạo	Hưởng Thủy Động
105	44288	113856	trap	to_diancangshan	98	53376	105824	1	1	Hoàng Lăng Đoàn Thị	Điểm Thương Sơn
106	51744	103200	trap	to_pengliguze	99	51744	102048	1	1	Cửu Nghi Khê	Bành Lãi Cổ Trạch
106	57952	103328	trap	to_caishiji	92	60320	121216	1	1	Cửu Nghi Khê	Thái Thạch Cơ
106	61952	106080	trap	to_linanfu	29	45952	133792	0		Cửu Nghi Khê	Lâm An Phủ
106	51680	118848	trap	to_bangyuanmidong	113	61120	103136	1	1	Cửu Nghi Khê	Bang Nguyên Bí Động
106	56768	121760	trap	to_wuyishan	120	49792	116320	1	1	Cửu Nghi Khê	Vũ Di Sơn
107	63328	122752	trap	to_funiushan	95	51296	104800	1	1	Long Môn Thạch Quật	Phục Ngưu Sơn
107	63872	109184	trap	to_bianjingfu	23	44896	102688	0		Long Môn Thạch Quật	Biện Kinh Phủ
107	51040	104288	trap	to_fenglingdu	100	62816	118976	1	1	Long Môn Thạch Quật	Phong Lăng Độ
107	63904	103072	trap	to_taihanggujing	86	57312	125024	1	1	Long Môn Thạch Quật	Thái Hành Cổ Kính
107	51072	122944	trap	to_huashan	116	63136	115040	1	1	Long Môn Thạch Quật	Hoa Sơn
108	53216	103104	trap	to_shamomigong	101	61024	111872	1	1	Hoàng Lăng Tây Hạ	Mê Cung Sa Mạc
109	51552	113888	trap	to_hanshuigudu	88	62208	120480	1	1	Hoàng Hạc Lâu	Hán Thủy Cổ Độ
109	61984	121888	trap	to_pengliguze	99	38688	92896	1	1	Hoàng Hạc Lâu	Bành Lãi Cổ Trạch
109	61984	113120	trap	to_caishiji	92	50400	111776	1	1	Hoàng Hạc Lâu	Thái Thạch Cơ
109	51328	104672	trap	to_funiushan	95	60000	124448	1	1	Hoàng Hạc Lâu	Phục Ngưu Sơn
110	43872	104864	trap	to_daoxiangcun	4	56384	101152	0		Tiến Cúc Động	Đạo Hương Thôn
110	53952	102848	trap	to_shugangshan	103	52000	102976	1	1	Tiến Cúc Động	Thục Cương Sơn
110	42080	97536	trap	to_shugangmijing	117	56960	96992	1	1	Tiến Cúc Động	Thục Cương Bí Cảnh
110	54368	92352	trap	to_liangshanpo	133	57248	119648	1	1	Tiến Cúc Động	Lương Sơn Bạc
111	51200	104128	trap	to_dasanguan	87	62176	124992	1	1	Kiếm Môn Quan	Đại Tán Quan
111	51392	113344	trap	to_jiangeshudao	104	61504	116416	1	1	Kiếm Môn Quan	Kiếm Các Thục Đạo
111	62816	113536	trap	to_xiangyangfu	25	46464	94752	0		Kiếm Môn Quan	Tương Dương Phủ
111	58240	102336	trap	to_afanggongfeixu	132	55488	123040	1	1	Kiếm Môn Quan	Tàn Tích Cung A Phòng
112	61536	112768	trap	to_erhaimoyan	91	51712	105024	1	1	Thiên Long Tự	Nhĩ Hải Ma Nham
112	55968	122976	trap	to_diancangshan	98	57184	103584	1	1	Thiên Long Tự	Điểm Thương Sơn
113	60768	107808	trap	to_longquancun	7	44736	103200	0		Bang Nguyên Bí Động	Long Tuyền Thôn
113	61280	102720	trap	to_jiuyixi	106	51808	119168	1	1	Bang Nguyên Bí Động	Cửu Nghi Khê
114	61984	122624	trap	to_yunzhongzhen	1	44352	96096	0		Sắc Lặc Xuyên	Vân Trung Trấn
114	59072	102432	trap	to_mobeicaoyuan	122	57504	120224	1	1	Sắc Lặc Xuyên	Mạc Bắc Thảo Nguyên
114	51520	103168	trap	to_mengguwangting	130	60160	118176	1	1	Sắc Lặc Xuyên	Mông Cổ Vương Đình
115	57536	103488	trap	to_longmenzhen	2	52832	102624	0		Gia Dụ Quan	Long Môn Trấn
115	57344	99072	trap	to_juyanze	94	51648	117536	1	1	Gia Dụ Quan	Cư Diên Trạch
115	45632	103104	trap	to_dunhuanggucheng	123	61696	107712	1	1	Gia Dụ Quan	Đôn Hoàng Cổ Thành
115	56704	92160	trap	to_mengguwangting	130	50592	111136	1	1	Gia Dụ Quan	Mông Cổ Vương Đình
115	46720	95200	trap	to_yueyaquan	131	55808	101600	1	1	Gia Dụ Quan	Nguyệt Nha Tuyền
116	60512	122944	trap	to_yonglezhen	3	53600	97472	0		Hoa Sơn	Vĩnh Lạc Trấn
116	63424	108608	trap	to_fenglingdu	100	51392	115872	1	1	Hoa Sơn	Phong Lăng Độ
116	63424	115392	trap	to_longmenshiku	107	51392	122784	1	1	Hoa Sơn	Long Môn Thạch Quật
116	50976	105920	trap	to_huosirenmu	124	55488	106432	1	1	Hoa Sơn	Hoạt Tử Nhân Mộ
116	49696	119776	trap	to_afanggongfeixu	132	62368	101856	1	1	Hoa Sơn	Tàn Tích Cung A Phòng
117	57696	105984	trap	to_daoxiangcun	4	54592	97888	0		Thục Cương Bí Cảnh	Đạo Hương Thôn
117	44000	109152	trap	to_funiushan	95	59904	115072	1	1	Thục Cương Bí Cảnh	Phục Ngưu Sơn
117	57248	96800	trap	to_jianjudong	110	42336	97792	1	1	Thục Cương Bí Cảnh	Tiến Cúc Động
117	50112	93184	trap	to_dayutai	125	56000	123360	1	1	Thục Cương Bí Cảnh	Đại Vũ Đài
117	56096	95680	trap	to_liangshanpo	133	50528	121888	1	1	Thục Cương Bí Cảnh	Lương Sơn Bạc
118	50304	124960	trap	to_jiangjincun	5	54880	100000	0		Phong Đô Quỷ Thành	Giang Tân Thôn
118	61152	109600	trap	to_sanxiazhandao	126	51200	125760	1	1	Phong Đô Quỷ Thành	Tam Hiệp Sạn Đạo
118	59840	119392	trap	to_shennvfeng	134	50784	112864	1	1	Phong Đô Quỷ Thành	Thần Nữ Phong
118	58880	121600	trap	to_yelangjiuxu	135	53248	106656	1	1	Phong Đô Quỷ Thành	Tàn Tích Dạ Lang
119	48672	119648	trap	to_shiguzhen	6	53440	105632	0		Miêu Lĩnh	Thạch Cổ Trấn
119	59488	114720	trap	to_chiyoudong	127	51360	103264	1	1	Miêu Lĩnh	Xi Vưu Động
119	59808	105632	trap	to_taohuayuan	137	55456	123808	1	1	Miêu Lĩnh	Đào Hoa Nguyên
119	48896	99296	trap	to_yelangjiuxu	135	56672	124672	1	1	Miêu Lĩnh	Tàn Tích Dạ Lang
120	57568	104480	trap	to_longquancun	7	46848	110144	0		Vũ Di Sơn	Long Tuyền Thôn
120	50144	123232	trap	to_suoyunyuan	128	61920	108992	1	1	Vũ Di Sơn	Tỏa Vân Uyên
120	49792	116320	trap	to_jiuyixi	106	56768	121760	1	1	Vũ Di Sơn	Cửu Nghi Khê
120	59520	125856	trap	to_gulangyu	136	49088	107680	1	1	Vũ Di Sơn	Cổ Lãng Dữ
121	58144	107840	trap	to_balingxian	8	49792	106336	0		Vũ Lăng Sơn	Ba Lăng Huyện
121	45440	104384	trap	to_fuliudong	129	60704	114752	1	1	Vũ Lăng Sơn	Phục Lưu Động
121	56224	95360	trap	to_shennvfeng	134	50560	122016	1	1	Vũ Lăng Sơn	Thần Nữ Phong
121	50624	115200	trap	to_taohuayuan	137	59136	104352	1	1	Vũ Lăng Sơn	Đào Hoa Nguyên
122	57504	120960	trap	to_chilechuan	114	58848	102848	1	1	Mạc Bắc Thảo Nguyên	Sắc Lặc Xuyên
122	51680	114240	trap	to_mengguwangting	130	59712	106656	1	1	Mạc Bắc Thảo Nguyên	Mông Cổ Vương Đình
123	60928	125440	trap	to_longmenzhen	2	52416	106336	0		Đôn Hoàng Cổ Thành	Long Môn Trấn
123	62272	107456	trap	to_jiayuguan	115	45856	102560	1	1	Đôn Hoàng Cổ Thành	Gia Dụ Quan
123	52832	120800	trap	to_yueyaquan	131	62368	107520	1	1	Đôn Hoàng Cổ Thành	Nguyệt Nha Tuyền
124	55904	106944	trap	to_huashan	116	51392	106112	1	1	Hoạt Tử Nhân Mộ	Hoa Sơn
125	55904	124064	trap	to_shugangmijing	117	50208	93696	1	1	Đại Vũ Đài	Thục Cương Bí Cảnh
125	63392	112288	trap	to_liangshanpo	133	50592	112064	1	1	Đại Vũ Đài	Lương Sơn Bạc
126	48160	115072	trap	to_jiangjincun	5	54752	98272	0		Tam Hiệp Sạn Đạo	Giang Tân Thôn
126	50944	126400	trap	to_fengduguicheng	118	60896	109920	1	1	Tam Hiệp Sạn Đạo	Phong Đô Quỷ Thành
126	64448	106784	trap	to_shennvfeng	134	51968	103552	1	1	Tam Hiệp Sạn Đạo	Thần Nữ Phong
127	51104	103008	trap	to_miaoling	119	59392	115072	1	1	Xi Vưu Động	Miêu Lĩnh
128	62304	108864	trap	to_wuyishan	120	50272	122848	1	1	Tỏa Vân Uyên	Vũ Di Sơn
128	62496	121600	trap	to_gulangyu	136	49568	111808	1	1	Tỏa Vân Uyên	Cổ Lãng Dữ
128	50880	116128	trap	to_taohuayuan	137	64416	115040	1	1	Tỏa Vân Uyên	Đào Hoa Nguyên
128	62176	100896	trap	to_tianwangbang	22	51040	103008	0		Tỏa Vân Uyên	Thiên Vương Bang
129	61024	114816	trap	to_wulingshan	121	45792	104480	1	1	Phục Lưu Động	Vũ Lăng Sơn
129	58112	119072	trap	to_taohuayuan	137	53408	109984	1	1	Phục Lưu Động	Đào Hoa Nguyên
129	50880	111520	trap	to_yelangjiuxu	135	64224	111040	1	1	Phục Lưu Động	Tàn Tích Dạ Lang
130	60352	118688	trap	to_chilechuan	114	51968	103232	1	1	Mông Cổ Vương Đình	Sắc Lặc Xuyên
130	50144	111360	trap	to_jiayuguan	115	56576	92544	1	1	Mông Cổ Vương Đình	Gia Dụ Quan
130	51264	119776	trap	to_juyanze	94	63168	103904	1	1	Mông Cổ Vương Đình	Cư Diên Trạch
130	60128	106464	trap	to_mobeicaoyuan	122	52128	114496	1	1	Mông Cổ Vương Đình	Mạc Bắc Thảo Nguyên
130	53664	119744	trap	to_shamomigong	101	60992	105344	1	1	Mông Cổ Vương Đình	Mê Cung Sa Mạc
130	56800	118624	trap	to_samanjiao	11	49344	99520	0		Mông Cổ Vương Đình	Tát Mãn Giáo
131	62592	116000	trap	to_longmenzhen	2	53376	110016	0		Nguyệt Nha Tuyền	Long Môn Trấn
131	62848	107424	trap	to_dunhuanggucheng	123	53152	120256	1	1	Nguyệt Nha Tuyền	Đôn Hoàng Cổ Thành
131	56256	100864	trap	to_jiayuguan	115	47008	95488	1	1	Nguyệt Nha Tuyền	Gia Dụ Quan
131	56768	119040	trap	to_kunlunpai	12	50880	97312	0		Nguyệt Nha Tuyền	Côn Lôn Phái
132	63392	120704	trap	to_yonglezhen	3	49376	99808	0		Tàn Tích Cung A Phòng	Vĩnh Lạc Trấn
132	62688	101344	trap	to_huashan	116	50048	119552	1	1	Tàn Tích Cung A Phòng	Hoa Sơn
132	55456	123744	trap	to_jianmenguan	111	58336	102848	1	1	Tàn Tích Cung A Phòng	Kiếm Môn Quan
132	49760	112320	trap	to_dasanguan	87	62240	114144	1	1	Tàn Tích Cung A Phòng	Đại Tán Quan
132	50208	102432	trap	to_xixiayipintang	13	56608	110336	0		Tàn Tích Cung A Phòng	Tây Hạ Nhất Phẩm Đường
133	50144	112000	trap	to_dayutai	125	63136	112608	1	1	Lương Sơn Bạc	Đại Vũ Đài
133	56928	120416	trap	to_jianjudong	110	54112	92704	1	1	Lương Sơn Bạc	Tiến Cúc Động
133	50112	122016	trap	to_shugangmijing	117	55968	95968	1	1	Lương Sơn Bạc	Thục Cương Bí Cảnh
133	50496	105344	trap	to_tianrenjiao	10	58112	118752	0		Lương Sơn Bạc	Thiên Nhẫn Giáo
134	50304	112896	trap	to_fengduguicheng	118	59552	119616	1	1	Thần Nữ Phong	Phong Đô Quỷ Thành
134	56800	101472	trap	to_hanshuigudu	88	53248	123616	1	1	Thần Nữ Phong	Hán Thủy Cổ Độ
134	51520	103008	trap	to_sanxiazhandao	126	64064	106624	1	1	Thần Nữ Phong	Tam Hiệp Sạn Đạo
134	50272	122624	trap	to_wulingshan	121	56128	95744	1	1	Thần Nữ Phong	Vũ Lăng Sơn
135	50880	117888	trap	to_shiguzhen	6	56000	103072	0		Tàn Tích Dạ Lang	Thạch Cổ Trấn
135	64544	123808	trap	to_taohuayuan	137	51616	115264	1	1	Tàn Tích Dạ Lang	Đào Hoa Nguyên
135	64544	110976	trap	to_fuliudong	129	51200	111936	1	1	Tàn Tích Dạ Lang	Phục Lưu Động
135	56640	125408	trap	to_miaoling	119	49056	99744	1	1	Tàn Tích Dạ Lang	Miêu Lĩnh
135	53248	106656	trap	to_fengduguicheng	118	58880	121600	1	1	Tàn Tích Dạ Lang	Phong Đô Quỷ Thành
136	48608	107200	trap	to_wuyishan	120	59296	125632	1	1	Cổ Lãng Dữ	Vũ Di Sơn
136	49184	112192	trap	to_suoyunyuan	128	62144	120896	1	1	Cổ Lãng Dữ	Tỏa Vân Uyên
136	50752	101504	trap	to_changgemen	21	49600	110848	0		Cổ Lãng Dữ	Trường Ca Môn
137	52960	109824	trap	to_fuliudong	129	57792	118496	1	1	Đào Hoa Nguyên	Phục Lưu Động
137	55168	124480	trap	to_miaoling	119	59552	105728	1	1	Đào Hoa Nguyên	Miêu Lĩnh
137	64800	115520	trap	to_suoyunyuan	128	51264	115808	1	1	Đào Hoa Nguyên	Tỏa Vân Uyên
137	59264	103712	trap	to_wulingshan	121	50624	114816	1	1	Đào Hoa Nguyên	Vũ Lăng Sơn
137	51200	115712	trap	to_yelangjiuxu	135	64416	123008	1	1	Đào Hoa Nguyên	Tàn Tích Dạ Lang
224	46784	104768	trap	to_balingxian	8	57600	114016	0		Minh Giáo	Ba Lăng Huyện
224	56672	102944	trap	to_nanyibuluo	54	51584	106688	1	1	Minh Giáo	Bộ Lạc Nam Di
255	54336	103616	trap	to_xisuidaoshandong	256	50816	102304	1		Tẩy Tủy Đảo	Tẩy Tủy Đảo Sơn Động
256	50560	102464	trap	to_xisuidao	255	54208	103840	0		Tẩy Tủy Đảo Sơn Động	Tẩy Tủy Đảo
101	57824	117664	task	to_lvdian	543	51360	102048	1		Mê Cung Sa Mạc	Quán trọ
543	51520	102080	task	to_exit543	101	57952	117792	1		Quán trọ	Mê Cung Sa Mạc
101	56416	104320	task	to_chalahan	544	52256	103648	1		Mê Cung Sa Mạc	Nhất Phẩm Đường Binh Doanh
544	52384	103680	task	to_exit544	101	56512	104576	1		Nhất Phẩm Đường Binh Doanh	Mê Cung Sa Mạc
104	57312	112704	task	to_wude	535	51328	102016	1		Kiếm Các Thục Đạo	Ngô Đức
535	51488	102048	task	to_exit535	104	57408	112864	1		Ngô Đức	Kiếm Các Thục Đạo
104	60736	106208	task	to_tangshi	536	48864	100032	0		Kiếm Các Thục Đạo	Ngô Hy
536	48800	100128	task	to_exit536	104	60608	106272	1		Ngô Hy	Kiếm Các Thục Đạo
104	61760	105856	task	to_tangque	538	48864	100032	0		Kiếm Các Thục Đạo	Phòng Khách
538	61760	105856	task	to_exit538	104	48864	100032	1		Phòng Khách	Kiếm Các Thục Đạo
104	51552	113952	task	to_xinshi	539	51360	102048	1		Kiếm Các Thục Đạo	Sơn Hổ Lương Thiên
104	61760	105856	task	to_tangque	537	48864	100032	0		Kiếm Các Thục Đạo	Phòng Khách
537	48800	100096	task	to_exit537	104	61632	105952	1		Phòng Khách	Kiếm Các Thục Đạo
539	51488	102112	task	to_exit539	104	51584	114080	1		Sơn Hổ Lương Thiên	Kiếm Các Thục Đạo
106	51456	114144	task	to_hanzhongqiushi	540	51808	103008	0		Cửu Nghi Khê	Hàn Trung
540	51904	103104	task	to_exit540	106	51552	114304	1		Hàn Trung	Cửu Nghi Khê
106	51488	115200	task	to_qianbingchengfang	541	51520	102944	1		Cửu Nghi Khê	Tiền Bỉnh Thành
541	51456	103072	task	to_exit541	106	51424	115328	1		Tiền Bỉnh Thành	Cửu Nghi Khê
106	51904	115264	task	to_zhuguanfang	542	51360	102080	1		Cửu Nghi Khê	Tống Đông Lai
542	51392	102240	task	to_exit542	106	52128	115328	1		Tống Đông Lai	Cửu Nghi Khê
29	50432	121888	task	to_zhaoruyu	515	49760	99808	0		Lâm An	Triệu Nhữ Nhu
515	49824	99872	task	to_exit515	29	50528	122016	0		Triệu Nhữ Nhu	Lâm An
29	45184	126720	task	to_hantuozhou	516	49760	99808	0		Lâm An	Hàn Thác Trụ
516	49824	99872	task	to_exit516	29	45280	126816	0		Hàn Thác Trụ	Lâm An
29	45760	126656	task	to_xiaoman	517	48896	100000	0		Lâm An	Gian bên Hàn Thác Trụ
517	48832	100128	task	to_exit517	29	45696	126816	0		Gian bên Hàn Thác Trụ	Lâm An
29	52544	123648	task	to_sufang	522	50624	102784	0		Lâm An	Tô Phóng Tri Xuân Đài
29	52992	123616	task	to_sufang	478	51456	103264	0		Lâm An	Ô Tiểu Long Tri Xuân Đài
522	50528	102912	task	to_exit522	29	52480	123776	0		Tô Phóng Tri Xuân Đài	Lâm An
478	51392	103328	task	zhichuntai2linanfu	29	53024	123712	0		Ô Tiểu Long Tri Xuân Đài	Lâm An
29	46208	124416	task	to_lingyinsi	524	52448	103872	1		Lâm An	Linh Ẩn Tự
524	52544	104128	task	to_exit524	29	46272	124672	0		Linh Ẩn Tự	Lâm An
518	50528	102912	task	to_exit518	29	47680	120384	0		Tẩm Cung Hoàng Thượng	Lâm An
519	50528	102912	task	to_exit529	29	47680	120384	0		Tẩm Cung Thái Hậu	Lâm An
520	50528	102912	task	to_exit520	29	47680	120384	0		Tẩm Cung Thái Hậu	Lâm An
521	50528	102912	task	to_exit521	29	47680	120384	0		Tẩm Cung Thái Hậu	Lâm An
523	50432	104576	task	to_exit523	29	47680	120384	0		Hoàng Cung Đại Điện	Lâm An
87	61472	106272	task	to_jianzhong	513	50496	103744	1		Đại Tán Quan	Thiên Quỳnh Cung
513	50400	103904	task	to_exit513	87	61280	106464	1		Thiên Quỳnh Cung	Đại Tán Quan
513	51680	98816	task	to_tianwaitian	514	51552	103232	0		Thiên Quỳnh Cung	Thiên Ngoại Thiên
514	51616	103360	task	to_exit514	513	51808	98976	1		Thiên Ngoại Thiên	Thiên Quỳnh Cung
88	52160	118528	task	to_gaibangfenduo1	504	51360	102048	1		Hán Thủy Cổ Độ	Phân Đà Cái Bang
504	51552	102112	task	to_exit504	88	52256	118688	1		Phân Đà Cái Bang	Hán Thủy Cổ Độ
88	53440	121440	task	to_gaibangfenduo3	505	50880	102656	1		Hán Thủy Cổ Độ	Mật Đạo Cái Bang
505	50784	102816	task	to_exit505	88	53312	121600	1		Mật Đạo Cái Bang	Hán Thủy Cổ Độ
88	55712	107104	task	to_junyingneibu	509	52256	103648	1		Hán Thủy Cổ Độ	Soái Trướng Hổ Thị
509	52384	103744	task	to_exit509	88	55808	107296	1		Soái Trướng Hổ Thị	Hán Thủy Cổ Độ
88	54560	111424	task	to_kouruixiaowu	501	51520	102944	1		Hán Thủy Cổ Độ	Nhà tranh
501	51424	103072	task	to_exit501	88	54464	111552	1		Nhà tranh	Hán Thủy Cổ Độ
88	54560	111424	task	to_kouruixiaowu	502	51552	102912	1		Hán Thủy Cổ Độ	Nhà tranh
502	51424	103072	task	to_exit502	88	54464	111552	1		Nhà tranh	Hán Thủy Cổ Độ
88	60352	122528	task	to_shanshenmiao	506	51776	101056	1		Hán Thủy Cổ Độ	Long Vương Miếu
506	51680	101152	task	to_exit506	88	60192	122656	1		Long Vương Miếu	Hán Thủy Cổ Độ
88	60352	122528	task	to_shanshenmiao	507	51840	101024	1		Hán Thủy Cổ Độ	Long Vương Miếu
507	51680	101152	task	to_exit507	88	60192	122656	1		Long Vương Miếu	Hán Thủy Cổ Độ
88	61152	115904	task	to_yusoujia	503	51424	102656	1		Hán Thủy Cổ Độ	Ẩn Sở
503	51328	102848	task	to_exit503	88	61024	116160	1		Ẩn Sở	Hán Thủy Cổ Độ
88	59200	102624	task	to_zeixue	508	51616	103584	1		Hán Thủy Cổ Độ	Sơn Động
508	51808	103808	task	to_exit508	88	59424	102880	1		Sơn Động	Hán Thủy Cổ Độ
90	60928	100960	task	to_mayigu	511	50496	103168	0		Cán Hoa Khê	Phi Long Cốc
511	50336	103392	task	to_exit511	90	60800	101152	1		Phi Long Cốc	Cán Hoa Khê
90	54464	113280	task	to_danqingsheng	510	51360	102048	1		Cán Hoa Khê	Nhà Ẩn Giả
510	51552	102144	task	to_exit510	90	54464	113632	1		Nhà Ẩn Giả	Cán Hoa Khê
511	52768	102144	task	to_feilongzhen	512	51584	102784	1		Phi Long Cốc	Phi Long Trận
512	51424	103232	task	to_exit511	511	52608	102272	1		Phi Long Trận	Phi Long Cốc
94	55776	122432	task	to_liangxianglin	527	51200	103584	1		Cư Diên Trạch	Quân Doanh Lương Hạng Lâm
527	51072	103680	task	to_exit527	94	55584	122560	1		Quân Doanh Lương Hạng Lâm	Cư Diên Trạch
94	61664	104160	task	to_dufang	525	51552	103168	1		Cư Diên Trạch	Sòng bạc
525	51424	103392	task	to_exit525	94	61600	104352	1		Sòng bạc	Cư Diên Trạch
94	59776	111712	task	to_lubing	526	51808	103008	1		Cư Diên Trạch	Quân doanh
526	51872	103104	task	to_exit526	94	59904	111552	1		Quân doanh	Cư Diên Trạch
527	51616	102368	task	to_mishi	528	52224	103648	1		Lương Hạng Lâm Quân Doanh	Mật Thất
528	52384	103744	task	to_exit528	527	51584	102560	1		Mật Thất	Lương Hạng Lâm Quân Doanh
95	58080	122304	task	to_fotang	529	51328	101984	1		Phục Ngưu Sơn	Phục Ngưu Sơn Trang
529	51520	102144	task	to_exit529	95	58240	122432	1		Phục Ngưu Sơn Trang	Phục Ngưu Sơn
99	44096	85248	task	to_heilongtan	530	50944	105696	1		Bành Lãi Cổ Trạch	Hắc Long Đàm
530	50752	105856	task	to_exit530	99	43808	85504	1		Hắc Long Đàm	Bành Lãi Cổ Trạch
98	58368	118144	task	to_shanzhai	531	51360	102016	1		Điểm Thương Sơn	Sơn Trại
531	51488	102208	task	to_exit531	98	58496	118272	1		Sơn Trại	Điểm Thương Sơn
98	58368	118144	task	to_shanzhai	532	51360	102048	1		Điểm Thương Sơn	Sơn Trại
532	51488	102208	task	to_exit532	98	58496	118272	1		Sơn Trại	Điểm Thương Sơn
98	58368	104160	task	to_bieyuan	533	51072	103968	1		Điểm Thương Sơn	Biệt Viện Đường Môn
533	51232	104064	task	to_exit533	98	58496	104384	1		Biệt Viện Đường Môn	Điểm Thương Sơn
98	58368	104160	task	to_bieyuan	534	51072	104000	1		Điểm Thương Sơn	Biệt Viện Đường Môn
534	51168	104128	task	to_exit534	98	58496	104384	1		Biệt Viện Đường Môn	Điểm Thương Sơn
29	46784	120352	npc	Tiểu Xuân Tử	518	50624	102752	0		Lâm An Phủ	Tẩm Cung Hoàng Thượng
29	46784	120352	npc	Tiểu Xuân Tử	519	50624	102784	0		Lâm An Phủ	Ngô Thị
29	46784	120352	npc	Tiểu Xuân Tử	520	50624	102784	0		Lâm An Phủ	Ngô Thị
29	46784	120352	npc	Tiểu Xuân Tử	521	50624	102784	0		Lâm An Phủ	Ngô Thị
29	46784	120352	npc	Tiểu Xuân Tử	523	50560	104256	1		Lâm An Phủ	Hoàng Cung Đại Điện
55	57824	111424	task	to_qiuzhishui	404	51808	103040	0		Thanh Loa Đảo	Phòng Cầu Chỉ Thủy
404	51904	103136	task	to_qingluodao	55	57920	111584	1		Phòng Cầu Chỉ Thủy	Thanh Loa Đảo
55	58752	111136	task	to_peiyifei	403	51296	103008	0		Thanh Loa Đảo	Cáp Xá
403	51264	103040	task	to_qingluodao	55	58656	111264	1		Cáp Xá	Thanh Loa Đảo
400	51008	103392	task	to_qingluodao	55	51648	102336	1		Khoang Thuyền 1	Thanh Loa Đảo
55	51488	102624	task	to_qingluodao	400	51104	103296	0		Thanh Loa Đảo	Khoang Thuyền 1
400	52032	102816	task	to_2ceng	401	50368	104736	1		Khoang Thuyền 1	Khoang Thuyền 2
401	50304	104832	task	to_1ceng	400	48800	102976	0		Khoang Thuyền 2	Khoang Thuyền 1
401	52160	102912	task	to_3ceng	402	51328	104224	1		Khoang Thuyền 2	Khoang Thuyền 3
402	51264	104352	task	to_2ceng	401	52128	103040	1		Khoang Thuyền 3	Khoang Thuyền 2
60	47744	94880	task	to_waizhong	405	50848	102560	1		Ngoài Yến Tử Ổ	Ngoại Mộ Anh Hùng
405	50752	102784	task	to_yanziwu	60	47488	95264	1		Ngoại Mộ Anh Hùng	Ngoài Yến Tử Ổ
60	47360	104768	task	to_yingsunjiao	406	52416	98048	1		Ngoài Yến Tử Ổ	Ưng Chuẩn Giác
406	52544	97856	task	to_yanziwu	60	47808	104576	1		Ưng Chuẩn Giác	Ngoài Yến Tử Ổ
60	45344	86560	task	to_menghuxiang1	407	49920	104224	1		Ngoài Yến Tử Ổ	Mãnh Hổ Hạng
407	51392	98720	task	to_yanziwu	60	45440	86784	1		Mãnh Hổ Hạng	Ngoài Yến Tử Ổ
60	41056	102432	task	to_houdao	408	51488	110560	1		Ngoài Yến Tử Ổ	Đảo khỉ
408	51520	110784	task	to_yanziwu	60	41184	102528	1		Đảo khỉ	Ngoài Yến Tử Ổ
60	43680	87072	task	to_dishuidong	409	51488	110560	1		Ngoài Yến Tử Ổ	Trích Thủy Động
409	51520	110752	task	to_yanziwu	60	43616	87392	1		Trích Thủy Động	Ngoài Yến Tử Ổ
60	49184	96480	task	to_cangyunxuan	410	51392	102688	0		Ngoài Yến Tử Ổ	Tàng Vân Hiên
410	51264	102720	task	to_yanziwu	60	49056	96640	1		Tàng Vân Hiên	Ngoài Yến Tử Ổ
60	46208	99616	task	to_liugui	411	51360	102080	0		Ngoài Yến Tử Ổ	Biệt Viện Trường Giang
411	51456	102144	task	to_yanziwu	60	46176	99808	1		Biệt Viện Trường Giang	Ngoài Yến Tử Ổ
74	59552	110848	task	to_shedong	412	51296	103200	1		Tây Rừng Nguyên Sinh	Xích Luyện Xà Động
412	51040	103232	task	to_yuanshisenlin	74	59488	111168	1		Xích Luyện Xà Động	Tây Rừng Nguyên Sinh
74	56256	119136	task	to_yucangfeng	424	51360	102976	0		Tây Rừng Nguyên Sinh	Đăng Sát Khẩu Lâu
424	51264	103040	task	to_yuanshisenlin	74	56160	119232	1		Đăng Sát Khẩu Lâu	Tây Rừng Nguyên Sinh
424	51264	103040	task	to_dengshakou	413	56192	119264	1		Đăng Sát Khẩu Lâu	Đăng Sát Khẩu
413	56288	119200	task	to_yucangfeng	424	51360	102976	0		Đăng Sát Khẩu	Đăng Sát Khẩu Lâu
74	56320	117856	task	to_ganlugu	414	51072	102944	1		Tây Rừng Nguyên Sinh	Cam Lộ Cốc 1
414	50848	102624	task	to_yuanshisenlin	74	56224	117120	1		Cam Lộ Cốc 1	Tây Rừng Nguyên Sinh
414	54528	105824	task	to_ceng2	415	51072	102944	1		Cam Lộ Cốc 1	Cam Lộ Cốc 2
415	50848	102624	task	to_ceng1	414	54528	105568	1		Cam Lộ Cốc 2	Cam Lộ Cốc 1
415	54528	105824	task	to_jintou	416	51008	102176	0		Cam Lộ Cốc 2	Cuối Cam Lộ Cốc
415	54528	105824	task	to_jintou	417	51008	102176	0		Cam Lộ Cốc 2	Cuối Cam Lộ Cốc
416	51168	101920	task	to_ceng2	415	54528	105568	1		Cuối Cam Lộ Cốc	Cam Lộ Cốc 2
417	51168	101920	task	to_ceng2	415	54528	105568	1		Cuối Cam Lộ Cốc	Cam Lộ Cốc 2
74	51488	118944	task	to_nvwushouling	421	51808	103040	1		Tây Rừng Nguyên Sinh	Nữ Vu Oa Bằng
421	51904	103136	task	to_yuanshisenlin	74	51584	119104	1		Nữ Vu Oa Bằng	Tây Rừng Nguyên Sinh
74	57600	113888	task	to_yintong	422	48896	100000	0		Tây Rừng Nguyên Sinh	Phòng Ân Đồng
422	48800	100128	task	to_yuanshisenlin	74	57376	114080	1		Phòng Ân Đồng	Tây Rừng Nguyên Sinh
74	57472	113696	task	to_yinfang	423	49728	99840	0		Tây Rừng Nguyên Sinh	Phòng Ân Phương
423	49792	99872	task	to_yuanshisenlin	74	57376	114080	1		Phòng Ân Phương	Tây Rừng Nguyên Sinh
74	60704	110880	task	to_dingtaoling	425	51328	102048	1		Tây Rừng Nguyên Sinh	Nơi ở Mộc Thị
425	51488	102176	task	to_yuanshisenlin	74	60640	111168	1		Nơi ở Mộc Thị	Tây Rừng Nguyên Sinh
74	51456	103744	task	to_gexialing	426	51488	104064	1		Tây Rừng Nguyên Sinh	Cát Hà Lĩnh Nam
426	51552	104704	task	to_yuanshisenlin	74	51488	103904	1		Cát Hà Lĩnh Nam	Tây Rừng Nguyên Sinh
74	51456	103744	task	to_gexialing	427	51488	104064	1		Tây Rừng Nguyên Sinh	Cát Hà Lĩnh Nữ
427	51552	104704	task	to_yuanshisenlin	74	51488	103904	1		Cát Hà Lĩnh Nữ	Tây Rừng Nguyên Sinh
74	59264	114240	task	to_wenxinge	418	51424	102656	1		Tây Rừng Nguyên Sinh	Vấn Tâm Các Nam
418	51296	102784	task	to_yuanshisenlin	74	59264	114240	1		Vấn Tâm Các Nam	Tây Rừng Nguyên Sinh
74	59264	114240	task	to_wenxinge	419	51424	102656	1		Tây Rừng Nguyên Sinh	Vấn Tâm Các Nữ
419	51296	102784	task	to_yuanshisenlin	74	59264	114240	1		Vấn Tâm Các Nữ	Tây Rừng Nguyên Sinh
48	57408	104640	task	to_shixiang1ceng	428	48608	105696	1		Kiến Tính Phong	Thạch Tượng 1
428	48576	105824	task	to_jianxingfeng	48	57408	104640	1		Thạch Tượng 1	Kiến Tính Phong
48	57248	105344	task	to_shixiang2ceng	429	51136	102720	1		Kiến Tính Phong	Thạch Tượng 2
429	51072	102848	task	to_jianxingfeng	48	57248	105344	1		Thạch Tượng 2	Kiến Tính Phong
48	57664	105664	task	to_shixiang3ceng	430	50432	103040	1		Kiến Tính Phong	Thạch Tượng 3
430	50336	103168	task	to_jianxingfeng	48	57664	105664	1		Thạch Tượng 3	Kiến Tính Phong
48	56416	110432	task	to_yinshan	431	49760	99840	0		Kiến Tính Phong	Biệt Viện Âm Sơn
431	49824	99904	task	to_jianxingfeng	48	56512	110560	1		Biệt Viện Âm Sơn	Kiến Tính Phong
48	56416	110432	task	to_yinshan	432	49760	99840	0		Kiến Tính Phong	Biệt Viện Âm Sơn
432	49824	99904	task	to_jianxingfeng	48	56512	110560	1		Biệt Viện Âm Sơn	Kiến Tính Phong
59	49504	99968	task	to_jiejianchi	433	49760	99392	1		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Giải Kiếm Trì
433	49600	99520	task	to_longhuhuanjing	59	49440	100448	1		Giải Kiếm Trì	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
59	47328	99520	task	to_qingxuzhenshi	434	51392	102688	0		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Thanh Hư Chân Thất
434	51264	102720	task	to_longhuhuanjing	59	47200	99648	1		Thanh Hư Chân Thất	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
59	47328	99520	task	to_qingxuzhenshi	435	51392	102688	0		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Thanh Hư Chân Thất
435	51264	102720	task	to_longhuhuanjing	59	47200	99648	1		Thanh Hư Chân Thất	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
59	46208	82656	task	to_yunlushuiju	436	48864	100032	0		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Vân Lộc Thủy Cư
436	48832	100128	task	to_longhuhuanjing	59	46112	82816	1		Vân Lộc Thủy Cư	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
59	46208	82656	task	to_yunlushuiju	437	48864	100032	0		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Vân Lộc Thủy Cư
437	48832	100128	task	to_longhuhuanjing	59	46112	82816	1		Vân Lộc Thủy Cư	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
59	48896	90496	task	to_taoju	439	51808	103040	0		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Nơi ở Đào Vĩnh Xương
439	51904	103136	task	to_longhuhuanjing	59	48992	90624	1		Nơi ở Đào Vĩnh Xương	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
59	48896	90496	task	to_taoju	440	51808	103040	0		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Nơi ở Đào Vĩnh Xương
440	51904	103136	task	to_longhuhuanjing	59	48992	90624	1		Nơi ở Đào Vĩnh Xương	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
59	48896	90496	task	to_taoju	441	51808	103040	0		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Nơi ở Đào Vĩnh Xương
441	51904	103136	task	to_longhuhuanjing	59	48992	90624	1		Nơi ở Đào Vĩnh Xương	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
59	48896	90496	task	to_taoju	442	51808	103040	0		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Nơi ở Đào Vĩnh Xương
442	51904	103136	task	to_longhuhuanjing	59	48992	90624	1		Nơi ở Đào Vĩnh Xương	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
59	44992	93312	task	to_weiju	443	51808	103040	0		Đông Long Hổ Huyễn Cảnh	Nơi ở Ngụy Trường Phong
443	51904	103136	task	to_longhuhuanjing	59	45088	93408	1		Nơi ở Ngụy Trường Phong	Đông Long Hổ Huyễn Cảnh
66	57344	122816	task	to_zhoupu	447	56832	123136	1		Tây Tháp Lâm	Tiệm Cháo
447	56704	123232	task	to_talin	66	57216	122304	1		Tiệm Cháo	Tây Tháp Lâm
66	52032	114048	task	to_jingangling	444	51904	113984	1		Tây Tháp Lâm	Kim Cang Lĩnh
444	52128	113984	task	to_talin	66	52160	114368	1		Kim Cang Lĩnh	Tây Tháp Lâm
66	52032	114048	task	to_jingangling	445	51904	113984	0		Tây Tháp Lâm	Kim Cang Lĩnh
445	52128	113984	task	to_talin	66	52160	114368	1		Kim Cang Lĩnh	Tây Tháp Lâm
66	61856	116576	task	to_chuzuan	446	52384	103840	0		Tây Tháp Lâm	Sơ Tổ Am
446	52640	103968	task	to_talin	66	61952	116704	1		Sơ Tổ Am	Tây Tháp Lâm
66	59936	124224	task	to_huifengjiao	448	49760	99840	0		Tây Tháp Lâm	Hồi Phong Giác Thảo Đường
448	52352	103744	task	to_talin	66	60032	124320	1		Hồi Phong Giác Thảo Đường	Tây Tháp Lâm
66	59936	124224	task	to_huifengjiao	449	49760	99840	0		Tây Tháp Lâm	Hồi Phong Giác Thảo Đường
449	52352	103744	task	to_talin	66	60032	124320	1		Hồi Phong Giác Thảo Đường	Tây Tháp Lâm
67	50720	107264	task	to_wusajusuo	451	51808	103040	0		Hoàng Lăng Kim Quốc 2	Nơi ở Ngột Tát
451	51904	103136	task	to_jinguohuangling	67	50816	107168	1		Nơi ở Ngột Tát	Hoàng Lăng Kim Quốc 2
67	51712	106144	task	to_tianxingdian	452	49760	99840	0		Hoàng Lăng Kim Quốc 2	Thiên Hình Điện
452	48832	100128	task	to_jinguohuangling	67	51648	106304	1		Thiên Hình Điện	Hoàng Lăng Kim Quốc 2
67	50464	106080	task	to_zhongchengdian	453	49760	99840	0		Hoàng Lăng Kim Quốc 2	Trung Thành Điện
453	49824	99904	task	to_jinguohuangling	67	50560	106208	1		Trung Thành Điện	Hoàng Lăng Kim Quốc 2
67	50816	112096	task	to_xuanzilao	450	48000	112256	1		Hoàng Lăng Kim Quốc 2	Huyền Tử Lao
450	48096	112416	task	to_jinguohuangling	67	50816	112096	1		Huyền Tử Lao	Hoàng Lăng Kim Quốc 2
51	51712	110208	task	to_xingzaineiying	454	49728	99808	0		Cửu Lão Phong	Nội Doanh Hành Tại
454	49824	99904	task	to_jiulaofeng	51	51840	110464	1		Nội Doanh Hành Tại	Cửu Lão Phong
51	51840	100000	task	to_ciyunan	456	51808	103040	0		Cửu Lão Phong	Từ Vân Am
456	51904	103136	task	to_jiulaofeng	51	51936	100096	1		Từ Vân Am	Cửu Lão Phong
51	58560	102656	task	to_chouxuewoshi	457	51392	102688	0		Cửu Lão Phong	Phòng Cừu Tuyết
457	51264	102720	task	to_jiulaofeng	51	58592	102944	1		Phòng Cừu Tuyết	Cửu Lão Phong
63	46144	109728	task	to_jianlongdong	458	51488	110560	1		Đông Bờ Hồ Trúc Lâm	Kiến Long Động
458	51520	110752	task	to_hupanzhulin	63	46176	110144	1		Kiến Long Động	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm
63	58528	108864	task	to_buyige	459	51424	102656	0		Đông Bờ Hồ Trúc Lâm	Bố Y Các
459	51264	102720	task	to_hupanzhulin	63	58464	109120	1		Bố Y Các	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm
63	58528	108864	task	to_buyige	460	51424	102656	0		Đông Bờ Hồ Trúc Lâm	Bố Y Các
460	51264	102720	task	to_hupanzhulin	63	58464	109120	1		Bố Y Các	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm
63	54080	109376	task	to_zhuozheju	461	51552	102912	0		Đông Bờ Hồ Trúc Lâm	Chuyết Giả Cư
461	51456	103104	task	to_hupanzhulin	63	53952	109568	1		Chuyết Giả Cư	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm
63	49920	113248	task	to_xixiang	462	48896	100032	0		Đông Bờ Hồ Trúc Lâm	Gian tây Biệt Nhã Tiểu Trúc
462	48832	100128	task	to_hupanzhulin	63	49824	113344	1		Gian tây Biệt Nhã Tiểu Trúc	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm
63	50240	113792	task	to_zhengting	463	49760	99840	0		Đông Bờ Hồ Trúc Lâm	Gian chính Biệt Nhã Tiểu Trúc
463	49824	99904	task	to_hupanzhulin	63	50336	113952	1		Gian chính Biệt Nhã Tiểu Trúc	Đông Bờ Hồ Trúc Lâm
72	70272	108640	task	to_chunmeiyazhu	464	48896	100032	0		Trong Bách Hoa Trận	Xuân Mai Nhã Trúc
464	48800	100128	task	to_baihuazhen	72	70176	108832	1		Xuân Mai Nhã Trúc	Trong Bách Hoa Trận
72	70272	108640	task	to_chunmeiyazhu	465	48896	100032	0		Trong Bách Hoa Trận	Xuân Mai Nhã Trúc
465	48800	100128	task	to_baihuazhen	72	70176	108832	1		Xuân Mai Nhã Trúc	Trong Bách Hoa Trận
72	70272	108640	task	to_chunmeiyazhu	466	48896	100032	0		Trong Bách Hoa Trận	Xuân Mai Nhã Trúc
466	48800	100128	task	to_baihuazhen	72	70176	108832	1		Xuân Mai Nhã Trúc	Trong Bách Hoa Trận
72	73152	109568	task	to_chunmeiyazhu2	467	48896	100032	0		Trong Bách Hoa Trận	Hậu đình Xuân Mai Nhã Trúc
467	48832	100128	task	to_baihuazhen	72	73056	109728	1		Hậu đình Xuân Mai Nhã Trúc	Trong Bách Hoa Trận
72	73152	109568	task	to_chunmeiyazhu2	468	48896	100032	0		Trong Bách Hoa Trận	Hậu đình Xuân Mai Nhã Trúc
468	48832	100128	task	to_baihuazhen	72	73056	109728	1		Hậu đình Xuân Mai Nhã Trúc	Trong Bách Hoa Trận
72	59872	110944	task	to_guanyi2	469	51488	103232	0		Trong Bách Hoa Trận	Dịch Quán
469	51392	103328	task	to_baihuazhen	72	59776	111072	1		Dịch Quán	Trong Bách Hoa Trận
72	59872	110944	task	to_guanyi2	470	51488	103232	0		Trong Bách Hoa Trận	Dịch Quán
470	51392	103328	task	to_baihuazhen	72	59776	111072	1		Dịch Quán	Trong Bách Hoa Trận
72	62816	120864	task	to_xiacengzhenfa	471	52224	102784	1		Trong Bách Hoa Trận	Trận pháp tầng kế
471	52384	102816	task	to_baihuazhen	72	62912	121120	1		Trận pháp tầng kế	Trong Bách Hoa Trận
72	62816	120864	task	to_xiacengzhenfa	472	53120	101664	0		Trong Bách Hoa Trận	Trận Pháp Tổng Khu
472	53184	101792	task	to_baihuazhen	72	62912	121120	1		Trận Pháp Tổng Khu	Trong Bách Hoa Trận
72	70208	116960	task	to_xuanyuedazhen	473	51808	102688	1		Trong Bách Hoa Trận	Huyền Nguyệt Đại Trận
473	51712	102496	task	to_baihuazhen	72	70048	116800	1		Huyền Nguyệt Đại Trận	Trong Bách Hoa Trận
72	58368	114688	task	to_pinhetang	475	49728	99808	0		Trong Bách Hoa Trận	Phẩm Hà Đường
475	49760	99968	task	to_baihuazhen	72	58496	114880	1		Phẩm Hà Đường	Trong Bách Hoa Trận
29	48928	126496	task	to_zhuxifu	479	49728	99808	0		Lâm An Thành	Phủ đệ Chu Hy
479	49792	99872	task	to_linanfu	29	48960	126592	0		Phủ đệ Chu Hy	Lâm An Thành
479	49792	99872	task	to_linanfu	480	48960	126592	1		Phủ đệ Chu Hy	Hoàng Cung Giảng Học
480	48928	126496	task	to_zhuxifu	479	49728	99808	0		Hoàng Cung Giảng Học	Phủ đệ Chu Hy
479	49792	99872	task	to_linanfu	481	48960	126592	1		Phủ đệ Chu Hy	Hoàng Cung Giảng Học
481	48928	126496	task	to_zhuxifu	479	49728	99808	0		Hoàng Cung Giảng Học	Phủ đệ Chu Hy
479	49792	99872	task	to_linanfu	482	48960	126592	1		Phủ đệ Chu Hy	Hoàng Cung Giảng Học
482	48928	126496	task	to_zhuxifu	479	49728	99808	0		Hoàng Cung Giảng Học	Phủ đệ Chu Hy
29	57280	126208	task	to_pengfu	483	48896	100032	0		Lâm An Thành	Phủ đệ Bành Quy Niên
483	48800	100064	task	to_linanfu	29	57248	126336	0		Phủ đệ Bành Quy Niên	Lâm An Thành
483	48800	100064	task	to_linanfu	484	57248	126336	1		Phủ đệ Bành Quy Niên	Hậu viện Bành Phủ
484	57280	126208	task	to_pengfu	483	48896	100032	0		Hậu viện Bành Phủ	Phủ đệ Bành Quy Niên
29	48928	126496	task	to_zhuxifu	487	49728	99808	0		Lâm An Thành	Phủ đệ Chu Hy
487	49792	99872	task	to_linanfu	29	48960	126592	0		Phủ đệ Chu Hy	Lâm An Thành
487	49792	99872	task	to_linanfu	488	48960	126592	1		Phủ đệ Chu Hy	Thẩm Phủ
488	48928	126496	task	to_zhuxifu	487	49728	99808	0		Thẩm Phủ	Phủ đệ Chu Hy
488	57024	124000	task	to_mishi	489	51552	102912	0		Thẩm Phủ	Mật Thất Thẩm Phủ
489	51424	103040	task	to_linanfu	488	56800	124160	1		Mật Thất Thẩm Phủ	Thẩm Phủ
29	50432	121888	task	to_zhaoruyu	485	49760	99808	0		Lâm An	Triệu Nhữ Nhu
485	49824	99872	task	to_exit515	29	50528	122016	0		Triệu Nhữ Nhu	Lâm An
486	50432	121888	task	to_zhaoruyu	485	49760	99808	0		Hộ Tống Chu Hy	Triệu Nhữ Nhu
485	49824	99872	task	to_linanfu	486	50528	122016	1		Triệu Nhữ Nhu	Hộ Tống Chu Hy
490	50432	121888	task	to_zhaoruyu	485	49760	99808	0		Lâm An	Triệu Nhữ Nhu
485	49824	99872	task	to_exit515	490	50528	122016	1		Triệu Nhữ Nhu	Lâm An
490	50432	121888	task	to_zhaoruyu	515	49760	99808	0		Lâm An	Triệu Nhữ Nhu
515	49824	99872	task	to_exit515	490	50528	122016	1		Triệu Nhữ Nhu	Lâm An
491	48928	126496	task	to_zhuxifu	487	49728	99808	0		Lâm An Thành	Phủ đệ Chu Hy
487	49792	99872	task	to_linanfu	491	48960	126592	1		Phủ đệ Chu Hy	Lâm An Thành
492	48928	126496	task	to_zhuxifu	487	49728	99808	0		Lâm An Thành	Phủ đệ Chu Hy
487	49792	99872	task	to_linanfu	492	48960	126592	1		Phủ đệ Chu Hy	Lâm An Thành
21	49984	106464	task	xizuo	800	51360	102080	1		Trường Ca Môn	Gián Điệp
800	51424	102176	task	to_changgemen	21	50144	106560	0		Gián Điệp	Trường Ca Môn
21	49984	106464	task	xizuo	801	51360	102080	1		Trường Ca Môn	Gián Điệp 2
801	51424	102176	task	to_changgemen	21	50144	106560	0		Gián Điệp 2	Trường Ca Môn
120	54496	104672	task	to_jingshe	802	50464	103264	1		Vũ Di Sơn	Tinh Xá
802	50368	103392	task	to_wuyishan	120	54496	104896	0		Tinh Xá	Vũ Di Sơn
802	51808	101728	task	to_shutong	803	52000	102976	1		Tinh Xá	Phòng Thư Đồng
803	52128	103072	task	to_wuyishanjignshe	802	51872	101792	0		Phòng Thư Đồng	Tinh Xá
802	52096	101632	task	to_huliniang	804	48896	100032	0		Tinh Xá	Phòng Hồ Lệ Nương
804	48800	100064	task	to_wuyishanjignshe	802	52032	101728	0		Phòng Hồ Lệ Nương	Tinh Xá
802	52704	102144	task	to_houyuan	808	51008	102176	0		Tinh Xá	Hậu Viện
808	51168	101920	task	to_wuyishanjignshe	802	52608	102272	0		Hậu Viện	Tinh Xá
29	57312	125216	task	to_mishi	806	52000	102976	0		Lâm An	Mật Thất Chu Hy
806	52128	103072	task	to_linanfu	29	57408	125152	0		Mật Thất Chu Hy	Lâm An
29	57312	125216	task	to_mishi	807	52000	102976	0		Lâm An	Mật Thất Chu Hy
807	52128	103072	task	to_linanfu	29	57408	125152	0		Mật Thất Chu Hy	Lâm An
29	48928	126496	task	to_zhuxifu	805	49728	99808	0		Lâm An Thành	Phủ đệ Chu Hy
805	49792	99872	task	to_linanfu	29	48960	126592	0		Phủ đệ Chu Hy	Lâm An Thành
29	45184	126720	task	to_hanfu	809	49760	99808	0		Lâm An	Hàn Thác Trụ
809	49824	99872	task	to_linanfu	29	45280	126816	0		Hàn Thác Trụ	Lâm An
21	49984	106464	task	RUSHENG	810	51360	102080	1		Trường Ca Môn	Nho Sinh
810	51424	102176	task	to_changgemen	21	50144	106560	0		Nho Sinh	Trường Ca Môn
128	59488	110208	task	to_wanyan	812	51424	102656	0		Tỏa Vân Uyên	Phòng giam Hoàn Nhan Quang
812	51296	102784	task	to_suoyunyuan	128	59424	110336	1		Phòng giam Hoàn Nhan Quang	Tỏa Vân Uyên
128	58944	110336	task	to_chenji	813	51744	102976	0		Tỏa Vân Uyên	Phòng Trần Quý Thường
813	51840	103072	task	to_suoyunyuan	128	59008	110432	1		Phòng Trần Quý Thường	Tỏa Vân Uyên
129	60288	103136	task	to_luonvdong	814	51296	103168	1		Phục Lưu Động	Lạc Nữ Động
814	51232	103392	task	to_fuliudong	129	60160	103200	1		Lạc Nữ Động	Phục Lưu Động
91	59072	103456	task	to_baiguzhen	816	50048	104096	1		Nhĩ Hải Ma Nham	Bách Cổ Động Tầng 1
816	49920	104256	task	to_erhaimoyan	91	58912	103616	1		Bách Cổ Động Tầng 1	Nhĩ Hải Ma Nham
816	51360	98752	task	to_2ceng	817	51296	103200	1		Bách Cổ Động Tầng 1	Bách Cổ Động Tầng 2
817	51200	103360	task	to_1ceng	816	51264	98880	1		Bách Cổ Động Tầng 2	Bách Cổ Động Tầng 1
91	51712	118880	task	to_xianlingdong	818	51776	101056	0		Nhĩ Hải Ma Nham	Tiên Linh Động
818	51712	101152	task	to_erhaimoyan	91	51616	118816	1		Tiên Linh Động	Nhĩ Hải Ma Nham
28	56608	105504	task	to_xianlingdong	819	50496	103776	0		Đại Lý Phủ	Hoàng Cung
819	50400	103840	task	to_erhaimoyan	28	56544	105664	0		Hoàng Cung	Đại Lý Phủ
819	51680	98880	task	to_houyuan	820	51552	103232	0		Hoàng Cung	Hậu Viên
820	51616	103360	task	to_huanggong	819	51744	98976	0		Hậu Viên	Hoàng Cung
111	62144	102368	task	to_xiaoshigu	545	54496	105312			Kiếm Môn Quan	Tiêu Thạch Cốc
545	54496	105536	task	to_exit545	111	62112	102624			Tiêu Thạch Cốc	Kiếm Môn Quan
109	54432	104896	task	to_juyilou	546	51584	103136			Hoàng Hạc Lâu	Tụ Nghĩa Lâu
546	51456	103264	task	to_exit546	109	54336	105024			Tụ Nghĩa Lâu	Hoàng Hạc Lâu
546	51680	101504	task	to_gelou	547	50624	102752			Tụ Nghĩa Lâu	Lầu Các
547	50528	102912	task	to_exit547	546	51616	101664			Lầu Các	Tụ Nghĩa Lâu
110	47936	106176	task	to_mangshedong	548	50016	104096			Tiến Cúc Động	Mãng Xà Động
548	49856	104256	task	to_exit548	110	48064	106112			Mãng Xà Động	Tiến Cúc Động
548	51328	98752	task	to_xiagu	549	51392	103040			Mãng Xà Động	Hiệp Cốc 1
548	51328	98752	task	to_xiagu	550	51392	103040			Mãng Xà Động	Hiệp Cốc 2
548	51328	98752	task	to_xiagu	551	51392	103040			Mãng Xà Động	Hiệp Cốc 3
548	51328	98752	task	to_xiagu	552	51392	103040			Mãng Xà Động	Hiệp Cốc 4
549	51264	103328	task	to_exit549	548	51200	98976			Hiệp Cốc 1	Mãng Xà Động
550	51264	103328	task	to_exit550	548	51200	98976			Hiệp Cốc 2	Mãng Xà Động
551	51264	103328	task	to_exit551	548	51200	98976			Hiệp Cốc 3	Mãng Xà Động
552	51264	103328	task	to_exit552	548	51200	98976			Hiệp Cốc 4	Mãng Xà Động
551	52448	97824	task	to_taizubaoku1	553	49120	102784			Hiệp Cốc 3	Thái Tổ Bảo Khố
552	52448	97824	task	to_taizubaoku2	553	49120	102784			Hiệp Cốc 4	Thái Tổ Bảo Khố
553	49024	102944	task	to_exit553	551	52352	98112			Thái Tổ Bảo Khố	Hiệp Cốc 3
553	49024	102944	task	to_exit553	552	52352	98112			Thái Tổ Bảo Khố	Hiệp Cốc 4
112	60416	116224	task	to_dariluo	554	51328	101984			Thiên Long Tự	Nơi ở Đại Nhật La
554	51424	102144	task	to_exit554	112	60512	116512			Nơi ở Đại Nhật La	Thiên Long Tự
112	54976	120960	task	to_shangxianzhuang	555	49728	99808			Thiên Long Tự	Thượng Tiên Trang
555	49824	99872	task	to_exit555	112	55072	121120			Thượng Tiên Trang	Thiên Long Tự
561	47872	88928	task	to_huangwu	562	52768	101152			Vọng Long Sơn	Nhà hoang
562	51232	102880	task	to_exit562	561	47712	102848			Nhà hoang	Vọng Long Sơn
561	48544	95808	task	to_wangfumishi	563	51328	102112			Vọng Long Sơn	Mật Thất Vương Phủ
563	50848	102912	task	to_exit563	561	47392	97568			Mật Thất Vương Phủ	Vọng Long Sơn
122	63328	111904	task	to_wanglongshan	561	48960	90848			Mạc Bắc Thảo Nguyên	Vọng Long Sơn
561	47584	88576	task	to_moeicaoyuan	122	57632	115200			Vọng Long Sơn	Mạc Bắc Thảo Nguyên
568	52384	103424	task	to_huanggongyushufang	564	49696	99776			Hoàng Cung Đại Điện	Ngự Thư Phòng Hoàng Cung
564	49792	99936	task	to_huanggongdadian	568	52256	103584			Ngự Thư Phòng Hoàng Cung	Hoàng Cung Đại Điện
29	54624	123360	task	to_hanhuanghouqingong	565	51008	102624			Lâm An	Tẩm Cung Hàn Hoàng Hậu
565	50496	102944	task	to_exit565	29	54592	123584			Tẩm Cung Hàn Hoàng Hậu	Lâm An
29	55616	122144	task	to_yunuange	566	51040	102784			Lâm An	Ngọc Noãn Các
566	50496	102944	task	to_exit566	29	55744	122304			Ngọc Noãn Các	Lâm An
29	55328	122976	task	to_jinyuexuan	567	51008	102624			Lâm An	Kim Duyệt Hiên
567	50496	102944	task	to_exit567	29	55392	123168			Kim Duyệt Hiên	Lâm An
29	47808	120256	task	to_huanggongdadian	568	51424	103328			Lâm An	Hoàng Cung Đại Điện
568	50336	104480	task	to_exit568	29	47680	120384			Hoàng Cung Đại Điện	Lâm An
569	49696	104256	trap	to_liangshanpo	133	63872	101024	1	1	Linh Bích Bạc	Lương Sơn Bạc
133	63904	100736	trap	to_lingbipo	569	49696	104032	1	1	Lương Sơn Bạc	Linh Bích Bạc
569	51008	89056	trap	to_baifumengjing	570	50688	105472	1	1	Linh Bích Bạc	Bạch Phủ Mộng Cảnh
570	50464	105856	trap	to_lingbipo1	569	51104	88160	1	1	Bạch Phủ Mộng Cảnh	Linh Bích Bạc
570	51488	97728	trap	to_shanzhaimengjing	571	50688	105600	1	1	Bạch Phủ Mộng Cảnh	Sơn Trại Mộng Cảnh
571	50496	105888	trap	to_baifumengjing1	570	51488	97920	1	1	Sơn Trại Mộng Cảnh	Bạch Phủ Mộng Cảnh
571	54624	106336	trap	to_shenshimengjing	572	47616	105856	1	1	Sơn Trại Mộng Cảnh	Thân Thế Mộng Cảnh
572	47552	106112	trap	to_shanzhaimengjing1	571	54432	106144	1	1	Thân Thế Mộng Cảnh	Sơn Trại Mộng Cảnh
572	53728	104192	trap	to_lingbipo2	569	41536	101280	1	1	Thân Thế Mộng Cảnh	Linh Bích Bạc
573	50784	102848	trap	to_lingbipo3	569	46752	88864	1	1	Bí Doanh Quân Kim	Linh Bích Bạc
569	46848	88736	trap	to_jinjunmiying	573	50944	102592	1	1	Linh Bích Bạc	Bí Doanh Quân Kim
574	48992	102976	trap	to_lingbipo4	569	43424	102720	1	1	Du Long Bảo Khố	Linh Bích Bạc
569	43296	102560	trap	to_youlongbaoku	574	49152	102752	1	1	Linh Bích Bạc	Du Long Bảo Khố
1609	54336	103616	trap	to_globalservermapshandong	1616	50816	102304	1		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1610	54336	103616	trap	to_globalservermapshandong	1617	50816	102304	1		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1611	54336	103616	trap	to_globalservermapshandong	1618	50816	102304	1		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1612	54336	103616	trap	to_globalservermapshandong	1619	50816	102304	1		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1613	54336	103616	trap	to_globalservermapshandong	1620	50816	102304	1		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1614	54336	103616	trap	to_globalservermapshandong	1621	50816	102304	1		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1615	54336	103616	trap	to_globalservermapshandong	1622	50816	102304	1		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1616	50560	102464	trap	to_globalservermap	1609	54208	103840	0		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1617	50560	102464	trap	to_globalservermap	1610	54208	103840	0		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1618	50560	102464	trap	to_globalservermap	1611	54208	103840	0		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1619	50560	102464	trap	to_globalservermap	1612	54208	103840	0		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1620	50560	102464	trap	to_globalservermap	1613	54208	103840	0		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1621	50560	102464	trap	to_globalservermap	1614	54208	103840	0		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)
1622	50560	102464	trap	to_globalservermap	1615	54208	103840	0		Đảo Thi Đấu (liên server)	Đảo Thi Đấu (liên server)

Tệp Đính Kèm


Bài viết này được chỉnh sửa bởi oxconan: 23 November 2009 - 03:32 PM

Các chủ đề vi phạm sẽ bị xóa hoặc close topic nếu:
- Bài viết không bỏ dấu Tiếng Việt
- Nội dung không đúng với chủ đề của BOX
- Nội dung liên quan đến chính trị, đồi trụy, virus

#2
oxconan

oxconan

  Tiến sĩ CSTH

 • Super Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3359 Bài Viết:
Cách tìm như sau ví dụ: muốn tìm điểm lưu rương của Hưởng Thủy Động:
- Chúng ta sẽ tìm "Hưởng Thủy Động" trong "ToMap chú thích", các bạn sẽ thấy "FromMap chú thích" là Cán Hoa Khuê
- Tìm tiếp "Cán Hoa Khuê" trong "ToMap chú thích", sẽ thấy "FromMap chú thích" là "Côn Luân Phái" ==> có Thủ khố

==> Điểm lưu rương của Hưởng THủy Động là Côn Luân Phái...
Các chủ đề vi phạm sẽ bị xóa hoặc close topic nếu:
- Bài viết không bỏ dấu Tiếng Việt
- Nội dung không đúng với chủ đề của BOX
- Nội dung liên quan đến chính trị, đồi trụy, virus

#3
kirimaru

kirimaru

  Cử nhân CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1085 Bài Viết:
Nếu MapId <= 29 là lưu rương được (map thành thị, thôn, phái). Nếu >= 30 thì không :)

#4
ZeRo_cold

ZeRo_cold

  Thành viên mới

 • Member
 • 15 Bài Viết:
cám ơn bác oxconan nhiều :)
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]