Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

ChữViết - KhôngDấu

- - - - -

 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1
chuvietmoi

chuvietmoi

  Thành viên mới

 • Member
 • 12 Bài Viết:

Thửđề nghị Kiểugõ Telex Rútgọn, Nhanh - Cvmz

(ChữViết - KhôngDấu)


Dùng 26 chữ cái Latin và một vài kí tự trên bàn phím làm chữ.
(Chu'x viet-khod daes . Kieur gox Telex rut gonj,waw - Cvmz)


A. Giới Thiệu:
Bài giớithiệu Kiểugõ Telex rútgọn,( Cvmz- không dấu) có hệthống ,logic cho chữ Việt,nhằm mục đích viết chữ nhanh hơn so với kiểu Telex cũ .Càiđặt vào trang “Gõ Tắt” ở bộ gõ đa năng WinvnKey (http://winvnkey.sf.net) của tiến sỹ Ngô Đình Học ,để khi gõ Cvm_z ,máytính vẫn hiệnra chữ Việt có dấu,viết nhanh.) , ngắn hơn khoảng 25% kí tự so với Telex & Vni.
- Ngoài ra,khi tắt bộ gõ,có thể dùng trực tiếp kí tự ghi làm (Chữviết khôngdấu) mà không phải thông qua trung gian nhu liệu phần mềm, rút gọn từ ngữ, truyền đạt nội dung thông tin chính xac.Dùng 26 chữ cái Latin nên chúng hữu ích trong: CNTT,cac trương trình phần mềm để viết chữ Việt,(Windows Vista,Linux, MySQL...),email, văn bản,sách báo,“Chat” trên mạng, viết tin nhắn ở điệnthoại di động, dễ dàng sửdụng trên khắp Thế giới,khi không có càiđặt phầnmềm bộgõ Việt .vv.B. QUY TĂC BIẾN ĐỔI 54 VẦN :
-Dấu thanh :

Posted Image

1-Vần nguyên âm Đơn,có mũ .(Vần có quy tắc) :
a)Có phụâm cuối.(Thay mũ và phụâm cuối ):

Posted Image hình 1a

Trong đó: T=Q,W . P= [ , ] . C= V,B . N= G,H . M = K,L . NG= D,Z
vídụ: Bổng = Bodr ( ông=od) , (boongr <Telex>,bo6ng3<Vni>),(đối chiếu cột phụ âm cuối Ng & nguyên âm đơn,mũ Ô hàng 1 , suy ra" D" đặt sau nguyên âm,chú ý nguyên âm không viết mũ.Mỗi hàng phụ âm cuối thay thế ứng với hàng nguyên âm đơn có mũ.)

* Bảng chi tiết biến đổi 34 vần theo công thức trên:
Posted Image hình 1aa

B) Không phụ âm cuối .(thay nguyên âm mũ ):
Posted Image hình 1b
vd: lee=lê , bo'r=bở,ly=li

2.Vần nguyên âm Ghép có mũ .(Vần bất quy tắc):
a/ Bỏ mũ 8 vần nguyên âm ghép:

Posted Image hình 2a

b/Thay thế 12 vần nguyên âm ghép:
Posted Image hình 2b

Vd: Xuân=xuan, lua=lua,luân=luan,cây=caay=cey,cấy=ceys,cươn g=coung , cường=cuo'ngf=coungf
----------------------------------------------------------


C. Viết tắt
* Chữ ghép tương đồng:
Posted Image

* Con số và kí tự đặcbiệt viết tắt:
Posted Image

* Vần nguyên âm ghep viết tăt:
Posted Image
- Vần UY= Y : Thay vần Uy thành Y dài. Thay tất cả Y dài cũ thành i ngắn(khi Y đứng độc lập. Trừ trường hợp vần AY )vd: thy=thi,thuy= thy , cay=cay,cai=cai,xoay=xoay...
-Vần Viết tắt IÊ/YÊ : không phụ âm đầu i ngắn biến thành y dài. Có phụ âm đầu là i ngắn. yên=ii, Tiên=tii, yêt=iq,kiêt=kiq

Các vần Viết tăt này chỉ nên dùng cho Tốckí để viết nhanh,không nên dung làm Chữviếtmới.
vd: số=s6s, yếm=iks,kiếm=kiks,phương=phoung=f2/, ghi=ghi,nghe=/e, gì=jf,gió=jos,giới=jo'is,quơ=qo', lúa=l`s, luân=l`n ...
-------------------------------------------------------------


*Trường hợp bổ sung:
- Vần ua/uâ: <uâ=ua>, ua+(n,m,t,c,p,ng)=uâ(n,m,t,c,p,ng). Uâ vẫn có thể làm vần ua .không phụ âm cuối là ua, có phụ âm cuối là uâ.vd :lúa=luas,(ua=ua),luân=luan (ua=uâ),tuất=tuat(s).
- Phụ âm đầu Q : *. bỏ U sau Q , (ue, ua ,uy,uo ).vd:quên=qeen , quen=qen, quy=qy, quyết=qyet(s)=qyq,quân=qaan,quan=qan,quán= qans,quần=qaanf.
- Phụ âm cuối C,T,P,CH: từ đi sau chỉ có 2 âm tiết Sắc và Nặng. Có thể bỏ dấu Sắc S .vd : tét=tet,tẹt=tetj,hic,ut,ac,ip,khách=khach,thu� ��c=thuocj,thuôc=thuoc....
- Vần mũ,đơn có phụ âm cuối thay thế :T=Q,W, ;P=[,] ; C=V,B cũng không viet dấu sắc S .vd: tất=taqs=taq,thật=thaqj ,sắp=su](s)=su]
- Vần : ăt=uw , ăp=u] ,không theo công thưc,vì w= nh, ]= ch (làm chữghep, phụ âm cuối). anh=aw,ach=a],lắt=luws=luw.
- Dấu gạch ( ' ) đặt trước nguyên âm, làm nguyên âm dài : 'o ,'a ,'u ,'e (vd: xoong = x'ong <hoặc :xooong>),sôống=s'oogs=soogs

* Chú ý : Cvms_z chỉ giải quyết từ đơn. Dùng làm Kiểugõ ra dấu ,thì ngăn cach 1 khoảng trống ,không viết dính liền từng từ.
---------------------------------------------


* Cấu tạo từđơn : Phụâm đầu + Vần nguyên âm + Phụâm cuối +Thanh dấu
- Phụ âm cuối Cũ : N, M, NG, NH, P, T, C, CH và nguyên âm A,U, I ,O, Y ,E.(dùng chung cho nguyên âm đơn ,ghép không mũ,và nguyên âm ghep thay thế<Bấtquytắc>)
- Phụ âm cuối Mới: T=Q,W ; P=[,] ; C=V,B ; N=G,H ; M=K,L ; NG=D,Z (chỉ dùng riêng cho vần nguyên âm đơn,có mũ <Cóquytắc>).
-----------------------------------------------------------------


D. Ví Dụ:
So sánh các kiểu viết, gõ
- Buoc toi deo ngang bong xe ta. Co cay chen da la chen hoa . ( không dấu)
-Bu7o7c to7i1 d9eo2 ngang bong1 xe61 ta2.Co3 ca6y chen d9a1 la1 chen hoa.(Vni: 58 kt)
-Bu+o+c to+i' ddeo` ngang bong' xe^' ta`.Co?ca^y chen dda' la' chen hoa. (Viqr: 58 kt)
- Buowc towis ddeof ngang bongs xees taf.Cor caay chen ddas las chen hoa. (Telex: 57 kítự)

- Bouc tios d'eof nga/ bo/s xees taf.Cor cey chen d'as las chen hoa. (Cvmz:52 kítự)
- B2c tios 'eof /a/ bo/s x5s taf. Cor cey ]en 'as las ]en h3 . (Cvmz_Viết tắt : 44 kí tự)

Bước tới đèo ngang bóng xế tà .Cỏ cây chen đá lá chen hoa.
Cvmz (kết hợp viết tắt) ngắn hơn Vni và Telex 14 kí tự.khoảng 25%.Nhưng kếtquả vẫn cho ra chữ Việt có dấu.

Sơ đồ bàn phím để dễ nhớ phụ âm cuối thay thế,từ trái qua phải:
Posted Image

T=Q,W . P=[,] .C=V,B .N=G,H .M=K,L .NG= D,Z.
Truyện Kiều (Nguyễn Du)

Cvm_z
1.Tral nal tro/ coix /ouif ta,
Chu'x taif chu'x mewj kheos laf get wau.
Trair qa moqj cuocj beer dae,
Wudx d'ieuf trod zeys maf d'au 'ohs lo/f.
5.Laj jif bir sab tu' fo/,
Triof xaw qen thois mas hodf 'aws gen.
Caor thol lagf jo'r trouc d'enf,
Fo/ tiwf coor lucj conf tryenf su'r xaw.
Razf:Nal Ja-tiwx trieuf Miw...

dịch
1.Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
5.Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.
Rằng: Năm Gia-tĩnh triều Minh...
------------------------------

Rât mong được sự đóng góp và phản biện của cac bạn
Vì một kiểu viết chữKhôngDấu thuận tiện trong CNTT.


chi tiết tại blog chuvietmoi :Posted Image
http://vn.360plus.ya...chuvietmoi_009/ Posted Image


#2
thtct36a

thtct36a

  Thành viên mới

 • Member
 • 27 Bài Viết:
khó nhỉ, không biết có thay đổi đc phương pháp cũ không

#3
Fire37

Fire37

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 3 Bài Viết:
Khó gì , ông này chém gió à , cái này trẻ con cũng biết mà ;)

#4
chuvietmoi

chuvietmoi

  Thành viên mới

 • Member
 • 12 Bài Viết:
@Fire37:
Khó gì , ông này chém gió à , cái này trẻ con cũng biết mà

--------------------------------------------------------
Nó không khó,vấn đề chỉ là thói quen.
hãy nghĩ tới những lợi ích khác của nó cho CNTT.

#5
chuvietmoi

chuvietmoi

  Thành viên mới

 • Member
 • 12 Bài Viết:

"Chữ Việt không dấu" có là chữ Việt? - PC World VN

"Chữ Việt không dấu" có là chữ Việt?

Kỷ nguyên công nghệ số đang biến đổi cả cách sống, cách tư duy của chúng ta, đôi khi theo hướng không mong muốn. "Chữ Việt không dấu" đang được hơn 3 triệu người dùng ĐTDĐ dùng để giao tiếp là một ví dụ điển hình. Liệu chúng ta có cần thống nhất chuẩn chữ Việt trong ĐTDĐ? Bài viết cung cấp ý kiến của các chuyên gia quanh vấn đề này

Posted Image Ông Đặng Minh Tuấn, trưởng nhóm Vietkey Group

Cần sự đồng thuậnĐây là thời điểm bức xúc nhất của vấn đề tiếng Việt trên ĐTDĐ vì ngày càng có nhiều dịch vụ gia tăng cho ĐTDĐ. Xu hướng tích hợp PDA trên ĐTDĐ (có hệ điều hành Symbian, Palm, PocketPC...)
Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]