Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Ai giúp em vấn đề này với!!!!!!

- - - - -

 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1
Soup4Soul

Soup4Soul

  Thành viên mới

 • Member
 • 2 Bài Viết:
mấy ngày nay em ngồi mày mò tính cóp nhặt rồi làm thành 1 cái plugin có thể mở rương NANT rồi tự động chế thành NAT luôn mà mãi k được Posted Image Pro nào chỉ giúp em sai sót ở đâu với ạ...!! Em cám ơn lắm lắm!!!!! Đây là đoạn code của em:function AutoAi:MoRuongNAT()
local i;
local nSwitch = 0;
local NANTTId = 0;
local NATId = 0;
local nproduceTimer;
local nNATdau = 0;
local nHLco = 0;
local nTLco = 0;
local nNANTco = 0;
local nNANTTco = 0;
local nFinish = 0;
local nPlanNum = 1;
local nFreeNum = 1;
local nCountFree = me.CountFreeBagCell();
if (nPlanNum + nFreeNum) > nCountFree then
nPlanNum = nCountFree - nFreeNum;
end
UiManager:OpenWindow("UI_INFOBOARD", "<bclr=Black><color=yellow>Bật Mở rương NAT[Ctrl+2]<color>");
local tbFind = me.FindItemInBags(18,1,530,1)[1] or me.FindItemInBags(18,1,530,1)[1] or me.FindItemInBags(18,1,530,1)[1]
or me.FindItemInBags(18,1,530,1)[1] or me.FindItemInBags(18,1,530,1)[1] or me.FindItemInBags(18,1,530,1)[1]
or me.FindItemInBags(18,1,530,1)[1] or me.FindItemInBags(18,1,530,1)[1] or me.FindItemInBags(18,1,530,1)[1];
if not tbFind then
UiManager:OpenWindow("UI_INFOBOARD", "<bclr=Black><color=White>Hành trang không có rương NAT<color>");
else
local pItem = tbFind.pItem;
local g = pItem.nGenre;
local d = pItem.nDetail;
local p = pItem.nParticular;
local l = pItem.nLevel;
AutoAi:StartMoRuongThuoc(g,d,p,l,nPlanNum);
nFinish = 1;
end
if nFinish == 1 then
UiManager:OpenWindow("UI_INFOBOARD", "<bclr=Black><color=Green>Mở rương NAT xong!!!!<color>");
szMsg = "Mở rương xong";
end
if ( szMsg == "Mở rương xong") then
nSwitch = 1;
nHLco = me.dwCurGTP;
nTLco = me.dwCurMKP;
nNANTco = me.GetItemCountInBags(22,1,91,2);
nNATdau = me.GetItemCountInBags(18,1,476,1);
nNANTTco = me.GetItemCountInBags(22,1,92,1);
nproduceTimer = Ui.tbLogic.tbTimer:Register(0.7*Env.GAME_FPS, self.doing, self);
end

if nSwitch == 1 then
if UiManager:WindowVisible(Ui.UI_SKILLPROGRESS) == 1 then
return
end
if me.GetItemCountInBags(22,1,92,1) >= 1 and me.dwCurMKP >= 500 then
if me.GetSingleLifeSkill(6).nLevel > 59 then
me.DoRecipe(1722);
elseif me.GetSingleLifeSkill(7).nLevel > 59 then
me.DoRecipe(1723)
elseif me.GetSingleLifeSkill(8).nLevel > 59 then
me.DoRecipe(1724);
elseif me.GetSingleLifeSkill(9).nLevel > 59 then
me.DoRecipe(1725);
elseif me.GetSingleLifeSkill(10).nLevel > 59 then
me.DoRecipe(1726);
end -- 1717-21
end
if (me.GetItemCountInBags(22,1,92,1) == 0) or me.dwCurMKP < 500 then
if me.GetItemCountInBags(22,1,91,2) >= 1 and me.dwCurGTP >= 500 then
if me.GetSingleLifeSkill(1).nLevel > 79 then
me.DoRecipe(1717);
elseif me.GetSingleLifeSkill(2).nLevel > 59 then
me.DoRecipe(1718);
elseif me.GetSingleLifeSkill(3).nLevel > 59 then
me.DoRecipe(1719);
elseif me.GetSingleLifeSkill(4).nLevel > 59 then
me.DoRecipe(1720);
elseif me.GetSingleLifeSkill(5).nLevel > 59 then
me.DoRecipe(1721);
end --1722-26
else
local HLsx = (nHLco - me.dwCurGTP);
local TLsx = (nTLco - me.dwCurMKP);
local nNANTsx = (nNANTco - me.GetItemCountInBags(22,1,91,2));
local nNANTTsx = 0;
local nNATsx = 0;
if (nTLco > me.dwCurMKP) then
nNATsx = math.floor(TLsx/500);
nNANTTsx = nNATsx;
end
local szMsg =" <bclr=Black><color=yellow>FINISH<color><bclr>"..
"\n "..
"\n<color=yellow>NAT: " .. " <color=red> ".. nNATdau ..
"\n<color=102,153,0>SXz : <color><color=red> ".. nNATsx .. "<color=102,153,0> Hien co: <color><color=red> "..me.GetItemCountInBags(18,1,476,1)..
"\n "..
"\n<color=22569>NANT: " .. " <color=102,25255> ".. nNANTco ..
"\n<color=102,153,0>Use: <color><color=102,25255> ".. nNANTsx .. "<color=102,153,0> Con Lai: <color><color=102,25255> "..me.GetItemCountInBags(22,1,91,2)..
"\n "..
"\n<color=250,102>NANTT: <color> " .. " <color=25204,255> "..nNANTTco..
"\n<color=102,153,0>Use: <color><color=25204,255> ".. nNANTTsx .. "<color=102,153,0> Con Lai: <color><color=25204,255> "..me.GetItemCountInBags(22,1,92,1)..
"\n "..
"\n<color=253,190,105>Hoat Luc:<color> " .. " <color=204,102,0> ".. nHLco ..
"\n<color=102,153,0>Use: <color><color=204,102,0> ".. HLsx .. "<color=102,153,0> Con Lai: <color><color=204,102,0> "..me.dwCurGTP..
"\n "..
"\n<color=pink>Tinh Luc:<color> " .. " <color=204,2551> ".. nTLco ..
"\n<color=102,153,0>Use: <color><color=204,2551> ".. TLsx .. "<color=102,153,0> Con Lai: <color><color=204,2551> "..me.dwCurMKP..
"\n ";
local tbOpt = {
{ "<color=22569>Exit<color>" }
};
Dialog:Say(szMsg, tbOpt);

end
end
end
end


local szCmd = [=[
AutoAi:MoRuongNAT();
]=];
UiShortcutAlias:AddAlias("GM_S2", szCmd);

function AutoAi:CloseSay()
if UiManager:WindowVisible(Ui.UI_SAYPANEL) == 1 then
UiManager:CloseWindow(Ui.UI_SAYPANEL);
end
return 0;
end


#2
Soup4Soul

Soup4Soul

  Thành viên mới

 • Member
 • 2 Bài Viết:
Không ai giúp dùm e hết à :(

#3
CrazyboyCk_9x

CrazyboyCk_9x

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 13 Bài Viết:
Khó đọc quá ak, Bạn Post lại vào thẻ code mình sẽ giúp
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]