Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Hướng dẫn thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ


 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
myonline84

myonline84

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:

Thuộc tính (Attribute | Field)

Thuộc tính là thông tin đặc trưng cần lưu trữ của các đối tượng trong thực tế.

Mỗi thuộc tính có các thành phần:

 • Tên thuộc tính (Field Name)
 • Kiểu dữ liệu (Data Type)
 • Miền giá trị (Domain Name)

Quan hệ (Relation)

Là tập hợp các bộ giá trị lưu trữ thông tin của các đối tượng có cùng tập thuộc tính.

Thể hiện của quan hệ là một bảng dữ liệu, trong đó:

 • Mỗi cột lưu trữ thông tin của một thuộc tính.
 • Mỗi dòng là một bộ giá trị (Tuple) lưu trữ thông tin một đối tượng.
 • Thể hiện của quan hệ là một tập các bộ giá trị

Ví dụ: (03, Cơ sở dữ liệu, 4)

mo-hinh-du-lieu-quan-he.png

Qui ước ký hiệu

 • Quan hệ: dùng các ký tự in hoa Q, R, S.
 • Quan hệ Q có tập thuộc tính {A1,A2,..,An}: Q(A1,A2,..,An)

Khái niệm khoá trên các hệ quản trị CSDL

Khoá chính (Primary Key)

 • X được gọi là khoá chính của quan hệ Q nếu giá trị trên X phân biệt giữa các bộ.
 • Mỗi quan hệ chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá ngoại (Foreign Key)

 • Cho 2 quan hệ Q và R. X được gọi là khoá ngoại của R nếu X là thuộc tính của R và X là khoá chính của Q
 • Tên thuộc tính trên khóa ngoại và khóa chính có thể khác nhau

mo-hinh-du-lieu-quan-he-2-1024x473.png

Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình dữ liệu quan hệ

Tập thực thể

 • Mỗi thực thể chuyển thành một quan hệ cùng tên và danh sách thuộc tính.
 • Thuộc tính khoá trở thành khoá chính của quan hệ
 • Ví dụ

chuyen-mo-hinh-thuc-the-sang-mo-hinh-du-

Mối kết hợp 1 – 1

 • Thuộc tính khoá bên này làm khoá ngoại bên kia hoặc ngược lại
 • Ví dụ

chuyen-mo-hinh-thuc-the-sang-mo-hinh-du-

Mối kết hợp 1 – N

 • Thuộc tính khoá bên 1 làm khoá ngoại bên nhiều
 • Ví dụ

chuyen-mo-hinh-thuc-the-sang-mo-hinh-du-

Mối kết hợp N – N

 • Chuyển thành quan hệ mới có khoá chính gồm 2 thuộc tính khoá của 2 quan hệ; thuộc tính mối kết hợp (nếu có) trở thành thuộc tính của quan hệ mới
 • Ví dụ

chuyen-mo-hinh-thuc-the-sang-mo-hinh-du-

Mối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể tham gia vào mối kết hợp)

 • Chuyển thành quan hệ mới, có khoá chính gồm 3 thuộc tính khoá của 3 thực thể tham gia mối kết hợp. Thuộc tính mối kết hợp (nếu có) trở thành thuộc tính của quan hệ mới.
 • Ví dụ

chuyen-mo-hinh-thuc-the-sang-mo-hinh-du-

Thuộc tính đa trị (Thuộc tính có nhiều giá trị cho một thể hiện)

 • Chuyển thành quan hệ mới có khoá chính gồm thuộc tính đa trị và thuộc tính khoá của thực thể. Sau khi chuyển thành quan hệ mới, thuộc tính đa trị sẽ biến mất khỏi thực thể cũ.
 • Ví dụ

thuoc-tinh-da-tri.png

Ví dụ về mô hình thực thể kết hợp (ERD)

mo-hinh-du-lieu-quan-he-3.png

Yêu cầu: Xác định bản số và thực hiện chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ

Tổng kết bài học mô hình dữ liệu quan hệ
 • Mô hình dữ liệu quan hệ và các thành phần của nó
 • Quy tắc chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ
  • Tập thực thể
  • Mối kết hợp 1 – 1
  • Mối kết hợp 1 – N
  • Mối kết hợp N – N
  • Mối kết hợp 3 ngôi
  • Thuộc tính đa trị

Bài tập thực hành

 • Bài thực hành số 1: Cho mô hình thực thể kết hợp sau

chuyen-mo-hinh-thuc-the-sang-mo-hinh-du-

 • Yêu cầu: Chuyển ERD sang mô hình dữ liệu quan hệ

Bài thực hành số 2: Dựa vào mẫu hoá đơn bán hàng hãy thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ

mo-hinh-du-lieu-quan-he-4.png

Trong đó

 • Số hoá đơn xác định được ngày tạo lập
 • Mã khách hàng xác định được tên khách hàng, địa chỉ
 • Mã hàng xác định được tên hàng hoá, đơn vị tính, đơn giá số lượng

Bài thực hành số 3: Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ dựa vào mẫu phiếu mượn sách trong thư viện.

mo-hinh-du-lieu-quan-he-5.png

Trong đó

 • Số phiếu xác định được ngày mượn
 • Mã sinh viên xác định được tên sinh viên, mã lớp
 • Mã sách xác định được tên sách, nhà xuất bản, ghi chú

Xem giáo trình môn cơ sở dữ liệu


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]