Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Các ví dụ về lập trình C,C++

lập trình c

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
FrankLee

FrankLee

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 14 Bài Viết:

Ví Dụ 1 : Sắp xếp giá trị của hai biến

#include <stdio.h>
main() {
int a , b , tg;
printf("cho hai so nguyen: ");
scanf("%d%d", &a, &b);
if ( a > b) {
tg = a;
a = b;
b = tg;
}
printf("sau khi doi cho: \n ");
printf("%4d%4d",a,b);
printf("\n");
return 0;
}

Ví Dụ 2 : Tìm Max của hai số trong ngon ngu lap trinh c

#include < stdio.h>
main() {
int a , b , max;
printf("cho hai so nguyen : ");
scanf( "%d%d", &a, &b);
if (a > b){
max = a ;
}
else {
max = b;
}
printf("gia tri max la: ");
printf("%4d", max);
printf("\n");
return 0;
}

chương trình đọc vào một só rồi in ra các kí tự liên tiếp:
# include "stdio.h"
# include "conio.h"
void prind(int n);
main(){
int a;
clrscr();
printf("n=");
scanf("%d",&a);
prind(a);
getch();
}
void prind(int n)
{
 int i;
 if (n<0)
 { putchar('-');
n=-n;

 }
if ((i=n/10)!=0)
prind(i);
putchar(n%10+'0');
}

Ví dụ :Đoạn chương trình xác định phần tử âm đầu tiên trong các phần tử của mảng X

#include "stdio.h"    
float x[5],c;  
main()
   {
int i=0;
printf("\n nhap gia tri cho ma tran x ");
                    for (i=0;i<=4;++i)
                    {
                                printf("\n x[%d]=",i);
                                scanf("%f",&c);
                                y[i]=c;
                    }
                    do
                                ++i;
                    while (x[i]>=0 && i<=4);
                    if (i<=4)
                                printf("\n Phan tu am dau tien = x[%d]=%8.2f",i,x[i]);
                    else
                                printf("\n Mang khong cã phan tu am ");
        }

Ví dụ lập trình c cơ bản: xét một tổ lao động có 10 người , mã của mỗi người chính là số thứ tự . Ta lập một hàm để khi biết mã số của nhân viên thì xác định được họ tên của nhân viên đó.

#include "stdio.h"
#include "ctype.h"
void tim(int code);
main()
       {
                    int i;
                    tt:printf("\n Tim nguoi co so TT la :");
                    scanf("%d",&i);
                    tim(i);
                    printf("Co tiep tuc nua khong C/K : ');
                    if (tupper(getch())='C')
                                goto tt;
        }
void tim(int code);
        {
                    static char *list[]= {
                                                        "Khong co so thu tu nay "
                                                        " Nguyen Van Toan"
                                                        "Huynh Tuan Nghia"
                                                        "Le Hong Son"
                                                        "Tran Quang Tung”
                                                    "Chu Thanh Tu"
                                                        "Mac Thi Nga"
                                                        "Hoang Hung"
                                                        "Pham Trong Ha"
                                                        "Vu Trung hoho"
                                                        "Mai Trong Quat"    
                                              };
                    printf("\n\n Ma so : %d",code);
                    printf(": %s",());
        }

 

II. Ví dụ lập trình C++

Ví dụ 1 : Giải phương trình bậc 2  AX*X + BX + C = 0

#include <stdio.h>

#include <math.h>
void main()
{

 float a, b, c, delta;

 

 printf("\nGiai phuong trinh bac hai AX*X + BX + C = 0");
 printf("\nCho biet ba he so A B C : ");
 scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);
 delta = b * b - 4 * a * c;
 if (delta<0)
   printf("Phuong trinh vo nghiem");
 else if (delta == 0)
     printf("Phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = %f", -b/(2*a));
 else
 {
   printf("Phuong trinh co hai nghiem phan biet\nx1 = %f", (-b + sqrt(delta))/(2*a));
   printf("\nx2 = %f", (-b - sqrt(delta))/(2*a));
 }
 getchar();
}

Ví dụ 2 : Đổi số từ cơ số  n sang giá trị cơ số  m

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *doics(char *number, int n, int m)
{
 static char ketqua[17];
 char chuso[16] = "0123456789ABCDEF";
 int i = 0, giatri = 0, len;
 len = strlen(number);
 while(i<len) {
   giatri = giatri * n + (strchr(chuso, number[i]) - &chuso);
   i++;
 }
 i=16;
 ketqua[17] = 0;
 do {
   ketqua[i] = chuso[giatri % m];
   giatri /= m;
   i--;
 } while (giatri > 0);
 return (ketqua + i  + 1);
}
void main()
{
 unsigned n, m;
 char number[17], *ketqua;
 do {
   printf("\nNhap gia tri N (2 - 16) : ");
   scanf("%d", &n);
 } while (n<2 || n>16);
 getchar();
 printf("Gia tri thuoc he %d : ", n);
 gets(number);
 do {
   printf("Nhap gia tri M (2 - 16) : ");
   scanf("%d", &m);
 } while (m<2 || m>16);
 printf("Gia tri %s o co so %u co gia tri o co so %u la : ", number, n, m);
 ketqua = doics(number, n, m);
 puts(ketqua);
 getch();
}

Ví dụ 3:In tất cả các ước số của số n

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
 int n, i;
 printf("Cho gia tri N = ");
 scanf("%d", &n);
 printf("Cac uoc so cua %d la :\n", n);
 for (i=1; i<n; i++)
   if ((n % i) == 0)
     printf("%5d", i);
 getch();
}

Ví dụ kinh điển : bài toán 8 hậu

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int dong[8], cot[8], cheoxuoi[15], cheonguoc[15];
void print ()
{
 int i;
 printf("\n");
 for (i=0; i<8; i++)
   printf("%3d", dong[i]);
}
void thu(int i)
{
 int j;
 for (j=0; j<8; j++)
 {
   if (cot[j] == 1 && cheoxuoi[i+j] ==1 && cheonguoc[i-j+7] == 1)
   {
     dong[i] = j;
     cot[j] = 0;
     cheoxuoi[i+j] = 0;
     cheonguoc[i-j+7] = 0;
     if (i<7)
       thu(i+1);
     else
       print();
     cot[j] = 1;
     cheoxuoi[i+j] = 1;
     cheonguoc[i-j+7] = 1;
   }
 }
}
void tim()
{
  int i, q;
  for (i=0; i<8; i++)
  {
    cot[i] = 1;
    dong[i] = -1;
  }
  for (i=0; i<15; i++)
  {
    cheoxuoi[i] = 1;
    cheonguoc[i] = 1;
  }
  thu(0);
}
void main()
{
 tim();
 getch();
}

 Also tagged with one or more of these keywords: lập trình c

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]