Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ C


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
FrankLee

FrankLee

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 14 Bài Viết:

I. Giới thiệu Ngôn ngữ lập trình C 

Ngôn ngữ lập trình c là một ngôn ngữ mệnh lệnh được sinh ra từ đầu thập niên 1970 của Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hànhUNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan truyền ra nhiều hệ điều hành khác và trở nên một những ngôn ngữ cơ bản nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để tạo nên các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các phần mềm. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn.

 

II. Lập trình C:

 

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Các cấu trúc điều khiển

Chương 3: Hàm (functions)

Chương 4: Mảng (arrays)

Chương 5: Con trỏ (pointers)

Chương 6: Kí tự và xâu (characters and strings)

Chương 7: Cấu trúc và file (structures and files)

Chương 8: Tiền xử lý (preprocessors)

 

III. Ví dụ bài tập: Ngôn ngữ lập trình C

Bài 1 : Nhap chuoi va in chuoi

 

#include <stdio.h>
#include <conio.h>


void main()
{
   char name[80];


   printf("\nXin cho biet ten cua ban : ");
   gets(name);


   printf("Chao %s\n", name);
   getch();
}

Bài 2: Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình tròn có bán kính r (được nhập vào từ bàn phím).

Code c:


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.14159
int main() {
            int r;
            float chuvi, dientich;
            printf("Nhap ban kinh r:");
            scanf("%d", &r);
            chuvi = 2*PI*r;
            dientich = PI*r*r;
            printf("Chu vi hinh tron la: %f\n", chuvi);
            printf("Dien tich hinh tron la: %f", dientich);
            getch();
}

Bài 3 : Viết chương trình đọc 2 số nguyên và in ra kết quả của phép cộng (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/) ra màn hình .

Code c:#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main() {
            int a, b, tong, hieu, tich, thuong;
            printf("Nhap a, b: ");
            scanf("%d%d", &a, &b);
            tong = a+b;
            hieu = a-b;
            tich = a*b;
            thuong = a/b;
            printf("phep cong: %d\nphep tru: %d\nphep nhan: %d\nphep chia: %d", tong, hieu, tich, thuong);
            getch();
}

Nguồn : lập trình C 


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]